Ktl-icon-tai-lieu

Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

Được đăng lên bởi Quốc Nguyên
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3189 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Bài báo cáo nhóm 1

Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
MỤC LỤC
Trang

MỞ ĐẦU.............................................................................................................2
1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU..............3
1.1. Khái niệm....................................................................................................3
1.2. Đặc điểm .....................................................................................................3
1.3. Vai trò .........................................................................................................4
…
2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU HIỆN
HÀNH ................................................................................................................4
2.1. Đối tượng chịu thuế ...................................................................................4
2.2. Đối tượng không chịu thuế .......................................................................4
2.3. Người nộp thuế ..........................................................................................5
2.4. Phương pháp tính thuế .............................................................................5
2.4.1. Phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần
trăm(%)..............................................................................................................5
2.4.1.1 Số lượng hàng hóa tính thuế.................................................................6
2.4.1.2. Giá tính thuế.........................................................................................6
2.4.1.2.1. Đối với hàng hóa xuất khẩu .............................................................6
2.4.1.2.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu ............................................................6
2.4.1.3. Thuế suất ..............................................................................................8
1

Bài báo cáo nhóm 1

Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

2.4.2. Phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối ....8
2.5. Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế ........................................................9
2.5.1. Miễn thuế .................................................................................................9
2.5.2. Xét miễn thuế ........................................................................................10
2.5.3. Giảm thuế.........................................................................................
Bài báo cáo nhóm 1 Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU.............................................................................................................2
1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU..............3
1.1. Khái niệm....................................................................................................3
1.2. Đặc điểm .....................................................................................................3
1.3. Vai trò .........................................................................................................4
2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU HIỆN
HÀNH ................................................................................................................4
2.1. Đối tượng chịu thuế ...................................................................................4
2.2. Đối tượng không chịu thuế .......................................................................4
2.3. Người nộp thuế ..........................................................................................5
2.4. Phương pháp tính thuế .............................................................................5
2.4.1. Phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ l phần
trăm(%)..............................................................................................................5
2.4.1.1 Số lượng hàng hóa tính thuế.................................................................6
2.4.1.2. Giá tính thuế.........................................................................................6
2.4.1.2.1. Đối với hàng hóa xuất khẩu .............................................................6
2.4.1.2.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu ............................................................6
2.4.1.3. Thuế suất ..............................................................................................8
1
Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu - Người đăng: Quốc Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu 9 10 439