Ktl-icon-tai-lieu

Tiềm năng phát triển của thẻ thanh toán

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 8111 lần   |   Lượt tải: 22 lần
[1]
Đề tài nghiên cứu khoa học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
KHOA KINH TẾ

Tên Công Trình:
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA THẺ THANH
TOÁN
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực ngiên cứu : Lĩnh vực kinh tế
Thuộc nhóm ngành : Thẻ thanh toán

Nhóm nghiên cứu khoa học K07404A :
MSSV

Đào Ngọc Bảo Linh

K074040582 (Trưởng nhóm)

Nguyễn Thiên Hưởng

K074040579

Nguyễn Đăng Lợi

K074040586

Nhóm nghiên cứu khoa học K07404A – Khoa Kinh tế - ĐHQG TP. HCM

Tháng 6 - 2009

Họ và tên sinh viên

[2]
Đề tài nghiên cứu khoa học

~ Năm học 2008 – 2009 ~

MỤC LỤC
Lời nói đầu

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
3. Mục đích nghiên cứu
4. Mục tiêu nghiên cứu
5. Ý nghĩa của đề tài
6. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
7. Các giả thuyết
8. Phương pháp nghiên cứu

NỘI DUNG CHÍNH
Chương 1 :
CỞ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tiền tệ và những khái niệm căn bản
1.1.1. Khái niệm tiền tệ
1.1.2. Chức năng của tiền tệ
1.2. Thẻ thanh toán và những khái niệm căn bản
1.2.1. Khai niêm thẻ thanh toan
́
̣
́
1.2.2.1. Thẻ tín dụng - Credit Card
1.2.2.2. Thẻ ghi nợ – Debit Card
1.2.3. Phân loại thẻ thanh toán
1.2.4. Quá trình giao dịch
1.3. Các quy định đối với việc phát hành và sử dụng thẻ thanh toán tại TP.HCM

Nhóm nghiên cứu khoa học K07404A – Khoa Kinh tế - ĐHQG TP. HCM

Tháng 6 - 2009

1.2.2. Đăc điêm cua thẻ thanh toan
̣
̉
̉
́

[3]
Đề tài nghiên cứu khoa học
1.4. Tổng quan tình hình phát triển thẻ tại Việt Nam
Chương 2 :
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI TP.HCM
2.1. Tình hình sử dụng thẻ tại thành phố hồ chí minh
2.1.1. Tình hình thị trường thẻ thanh toán tại Tp Hồ Chí Minh trong những
năm gần đây
2.1.2. Sự hài lòng của người dân thành phố hồ chí minh đối với những tiện
ích vượt trội của thẻ thanh toán
2.1.2.1. Mức độ hài lòng của người dân đối với tiện ích của thẻ
thanh toán thẻ thanh toán
2.1.2.2. Người dân TP.HCM nói về tiện ích của thẻ thanh toán
2.1.3. Những mặt còn hạn chế - khuyết điểm chung của hình thức giao
dịch chi trả bằng thẻ thanh toán tại TP.HCM
2.1.3.1. Mức độ sử dụng của thẻ thanh toán còn thấp.
2.1.3.2. Mục đích sử dụng thẻ chưa đúng với chức năng ra đời của
thẻ
2.1.3.3. Mức độ quan tâm hiểu biết về thẻ còn quá thấp
2.1.3.4. Những nguyên nhân phát sinh bất cập trên thị trường thẻ
thanh toán Tp Hồ Chí Minh
2.1.4. Sự khác nhau của các tổ chức cung cấp thẻ thanh toán thẻ thanh toán
tại TP.HCM
2.1.5. Sự khác biệt trong trong sử dụng thẻ thanh toán tại nội thành và
ngoại thành
2.2.1. Những tiến bộ vượt bậc của thẻ tha...
T h á n g 6 - 2 0 0 9
Nhóm nghiên c u khoa h c K07404A – Khoa Kinh t - ĐHQG TP. HCM ế
Đ i nghiên c u khoa h c
[1]
Đ I H C QU C GIA TP.HCM
KHOA KINH T
n Công Trình :
KH O SÁT TH C TR NG S D NG VÀ
TI M NĂNG PHÁT TRI N C A TH THANH
TOÁN
T I THÀNH PH H CHÍ MINH
Lĩnh v c ngiên c u : Lĩnh v c kinh t ế
Thu c nhóm ngành : Th thanh toán
Nhóm nghiên c u khoa h c K07404A :
H và tên sinh viên MSSV
Đào Ng c B o Linh K074040582 (Tr ng nhóm)ưở
Nguy n Thiên H ng ưở K074040579
Nguy n Đăng L i K074040586
Tiềm năng phát triển của thẻ thanh toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiềm năng phát triển của thẻ thanh toán - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Tiềm năng phát triển của thẻ thanh toán 9 10 104