Ktl-icon-tai-lieu

Tiền, Các khoản đầu tư chứng khoán, công nợ phải thu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
Tiền, Các khoản đầu tư chứng
khoán, công nợ phải thu

Minta Nguyen Thi Mai Anh

1

PepsiCo Inc.
Consolidated Balance Sheet (partial)
ASSETS (in millions)

Dec. 29
2009

Current Assets:
lower
Cash and cash equivalents
$ 683
Short-term investments, at cost
966
1,649
Accounts & notes receivable
2,142
Inventories
1,310
Prepaid expenses & other assets
752
Total Current Assets
$5,853

Dec. 30
2008 .
$1,038
467
high
er
1,505
2,129
1,192
791
$5,617
2

PepsiCo Inc.
Consolidated Balance Sheet (partial)
ASSETS

(in millions)

Current Assets:
Cash and cash equivalents
Short-term investments, at cost
Accounts and notes receivable
Inventories
Prepaid expenses & other assets
Total Current Assets

Thanh
khoản
cao
FEDERAL RESERVE NOTE

THE
THEUNITED
UNITEDSTATES
STATESOF
OFAMERICA
AMERICA
THIS NOTEIS LEGAL TENDER
FOR ALL DEBTS, P UBLIC AND P RIVATE

L70744629F

12

WASHINGTON,D.C.

12

A
H 293

L70744629F
12

SERIES
1985

12

ONE
ONEDOLLAR
DOLLAR

Thanh
khoản
thấp
hơn 3

Tiền
●

Tiền xu và tiền giấy

●

Tài khoản thanh toán, tài
khoản tiết kiệm
r
de
r
o
e o.
h
t
C
to ABC
y
Pa

:
of

4

Các khoản tương đương tiền
- Cash Equivalents

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2111 2212 23 13 2414

25

26

27

2818 2919 30 20 3121
25

●

5

26

6

27

THE
THEUNITED
UNITEDSTATES
STATESOFOFAMERICA
AMERICA
THIS NOTE IS LEGAL TENDER

L70744629F

FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE

12

WASHINGTON, D.C.

7

28

1

2

3

8

9

10

15
4

16
5

17
6

7

22
11

23
12

24
13

14

29
18

30
19

31
20

21

25

26

27

28

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

12

A
H 293

L70744629F
12

SERIES
1985

ONE DOLLAR

•

11

4

FEDERAL RESERVE NOTE

Dễ chuyển hóa
thành tiền
• Thời gian đến
hạn dưới 3 tháng

Trái phiếu- U.S. Treasury bills
5

12

Liquid Assets and the Statement of Cash
Flows - Indirect Method
Operating Activities
Net income
Increase in accounts receivable
Decrease in accounts receivable
Increase in notes receivable
Decrease in notes receivable

xxxx
+
+

Investing Activities
Purchases of held-to-maturity and
available-for-sale securities
Sales/maturities of held-to-maturity and
available-for-sale securities

Financing Activities

+
49

Kết thúc chương4

50

...
1
Ch ng 4ươ
Ti n, Các kho n đ u t ch ng ư
khoán, công n ph i thu
Minta Nguyen Thi Mai Anh
Tiền, Các khoản đầu tư chứng khoán, công nợ phải thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiền, Các khoản đầu tư chứng khoán, công nợ phải thu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiền, Các khoản đầu tư chứng khoán, công nợ phải thu 9 10 825