Ktl-icon-tai-lieu

Tiền tệ và lưu thông tiền tệ

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chöông 4 tieàn teä vaø löu thoâng tieàn teä
(1)

(1) quaù trình phaùt trieån

(2)

(2) caùc hình hình thöùc tieàn teä

+ hoaù teä
+ tieàn kim loaïi
+ tieàn giaáy (tieàn tín duïng).
(3)

(3) caùc hình thöùc tieàn teä

+ tieàn qua ngaân haøng (buùt teä):
+ tieàn ñieän töû

(4) baûn chaát:
duønglaøm phöông tieän trao ñoåi.
(5)

(5) chöùc naêng

+ phöông tieän trao ñoåi
+ thöôùc ño giaù trò
+ phöông tieän tích luyõ
+ phöông tieän löu thoâng
+ phöông tieän thanh toaùn
+ tieàn teä theá giôùi
(6)

(6) cung caàu tieàn teä trong neàn kt w

möùc caàu phuï thuoäc vaøo hai nhaân toá möùc caàu giao dòch töø dn vaø hoä gia
ñình, laõi suaát taùc ñoäng maïnh ñeán möùc caàu. vaø möùc caàu veà taøi saûn.
nguoàn cung öùng tieàn döïa vaøo:
+ toác ñoä taêng tröôûng kt haèng naêm
+ chæ soá tröôïc giaù cuûa haøng hoaù (tình hình laïm phaùt)
+ möùc thaâm huït caùn caân ngaân saùch

+ möùc thaâm huït caùn caân thanh toaùn quoác teá
+ keânh tín duïng (chieát khaáu)
+ keânh ngaân saùch (chính phuû vay vaø traû)
+ ngaân haøng trung öông phaùt haønh tieàn ñeå mua döï tröõ ngoaïi teä.
(7)

(7) xaùc ñònh khoái löôïng tieàn löu thoâng

M1 (tieàn kim khí + tieàn giaáy + kyù gôûi söû duïng sec) = tieàn maïnh.
M2 (M1+ caùc loaïi taøi saûn deã chuyeån ñoåi thaønh tieàn nhö tieát kieäm, gôûi
coù kyù haïn)
M3 (M1+ M2 vaø taøi khoaûn ngoaïi teä, caùc phieáu tieàn gôûi tieát kieäm)
M4 (M3 + caùc loaïi chöùng khoaùn coù khaû naêng chuyeån nhöôïng).
(8)

(8) laïm phaùt

laïm phaùt laø tình traïng giaù caû chung khoâng ngöøng taêng leân do tieàn giaáy
löu thoâng traøn ngaäp, noù mang giaù trò danh nghóa, vaø do söï baát oån trong
ñôøi soáng kt-xh.
(a) (a) nguyeân nhaân:
+ do thöøa khoái löôïng tieàn teä löu thoâng
+ chi phí sx taêng
+ do caàu vöôït quaù khaû naêng cung
+ do cô caáu kinh teá
+ do caùc cuù soác nhö daàu thoâ, thieân tai, chính trò (khoâng tin vaøo tieàn
noäi)
*(phaûi phaân tích ñuû).
(b) (b) phaân loaïi:
vöøa phaûi (nhoû hôn 10%) phi maõ (2-3 con soá) lôn hôn 1000.
(c) (c) haäu quaû:
quy moâ sx khoâng taêng-cô caáu sx maát caân ñoái-thöôùc ño cuûa ñoàng tieàn bò
thu heïp-ñaàu cô tích tröõ taêng caøng laøm laïm phaùt taêng cao-möùc ñoä tin
caäy cuûa heä thoáng tín duïng giaûm-nhaø nöôùc in tieàn vaøo löu thoâng vaø laøm
laïm phaùt traàn troïng hôn.
(d) (d) khaéc phuïc:
ñoùng baêng tieàn teä (ñieàu tieát laõi suaát, taêng thueá, caét giaûm chi tieâu, baùn
giaáy tôø coù giaù...) kím giöõ giaù caû (taêng töï do maäu dòch, baùn vaøng ngoaïi
teä) duøng laïm phaùt choáng laïm phaùt (trình ...
chöông 4 tieàn teä vaø löu thoâng tieàn teä
(1) (1) quaù trình phaùt trieån
(2) (2) caùc hình hình thöùc tieàn teä
+ hoaù teä
+ tieàn kim loaïi
+ tieàn giaáy (tieàn tín duïng).
(3) (3) caùc hình thöùc tieàn teä
+ tieàn qua ngaân haøng (buùt teä):
+ tieàn ñieän töû
(4) baûn chaát:
duønglaøm phöông tieän trao ñoåi.
(5) (5) chöùc naêng
+ phöông tieän trao ñoåi
+ thöôùc ño giaù trò
+ phöông tieän tích luyõ
+ phöông tieän löu thoâng
+ phöông tieän thanh toaùn
+ tieàn teä theá giôùi
(6) (6) cung caàu tieàn teä trong neàn kt w
möùc caàu phuï thuoäc vaøo hai nhaân toá möùc caàu giao dòch töø dn vaø hoä gia
ñình, laõi suaát taùc ñoäng maïnh ñeán möùc caàu. vaø möùc caàu veà taøi saûn.
nguoàn cung öùng tieàn döïa vaøo:
+ toác ñoä taêng tröôûng kt haèng naêm
+ chæ soá tröôïc giaù cuûa haøng hoaù (tình hình laïm phaùt)
+ möùc thaâm huït caùn caân ngaân saùch
Tiền tệ và lưu thông tiền tệ - Trang 2
Tiền tệ và lưu thông tiền tệ - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiền tệ và lưu thông tiền tệ 9 10 283