Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh chuyên ngành kiểm toán

Được đăng lên bởi kimchi2505
Số trang: 226 trang   |   Lượt xem: 2649 lần   |   Lượt tải: 2 lần
introduction

chapters

chapter
1
Welcome
to
the
World
of
Accounting
goals discussion goals achievement fill in the blanks multiple choice
problems check list and key terms
GOALS
Your goals for this "welcoming" chapter are to learn about:











The nature of financial and managerial accounting information.
bản chất của thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị
The accounting profession and accounting careers.
Nghề kiểm toán và công việc kiểm toán
The fundamental accounting equation: Assets = Liabilities + Owners' Equity.
Công thức kế toán cơ bản : Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
How transactions impact the fundamental accounting equation.
Những giao dịch ảnh hưởng đến công thức kế toán cơ bản như thế nào
The four core financial statements.
4 báo cáo tài chính cơ bản (nòng cốt )

DISCUSSION
thảo luận
ACCOUNTING INFORMATION- thông tin kế toán
You likely have a general concept of what accountants do. They capture information
about the transactions and events of a business, and summarize that activity in reports
that are used by persons interested in the entity. But, you likely do not realize the
complexity of accomplishing this task. It involves a talented blending of technical
knowledge and measurement artistry that can only be fully appreciated via extensive
study of the subject. The best analogy is to say that you probably know what a heart
surgeon does, but you no doubt appreciate that considerable knowledge and skill is
needed to successfully treat a patient. If you were studying to be a surgeon, you would
likely begin with some basic anatomy class. In this chapter, you will begin your study of
accounting by looking at the overall structure of accounting and the basic anatomy of
reporting.
Bạn phải nắm được những khái niệm chung về công việc kế toán là gì. Kế toán phải nắm
những thông tin về các giao dịch và sự kiến của doanh nghiệp, và tổng hợp những hoạt

động đó trên báo cáo và được sử dụng bởi những người quan tâm đến doanh nghiệp.
Nhưng bạn rất khó để nhận ra những phức tạp khi thực hiện công việc này. Nó liên quan
đến sự kết hợp khéo léo giữa việc hiểu biết về kiến thức chuyên môn và nghệ thuật tính
toán cái mà chỉ được đánh giá đầy đủ thông qua nghiên cứu sâu các vấn đề. Một lập luận
tốt nhất nói rằng bạn có thể biết những cuộc phẫu thuật tim được tiến hành như thế nào,
nhưng bạn không khỏi băn khoăn để cân nhắc rằng những kỹ năng và kiến thức cơ bản
cần thiết để điều trị cho một người bệnh thành công. Nếu bạn đang học...
introduction chapters
chapter 1
Welcome to the World of Accounting
goals discussion goals achievement fill in the blanks multiple choice
problems check list and key terms
GOALS
Your goals for this "welcoming" chapter are to learn about:
The nature of financial and managerial accounting information.
bản chất của thông tin kế toán tài chính và kế toán quản tr
The accounting profession and accounting careers.
Ngh kiểm toán và công việc kiểm toán
The fundamental accounting equation: Assets = Liabilities + Owners' Equity.
Công thức kế toán cơ bn : Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
How transactions impact the fundamental accounting equation.
Những giao dịch ảnh hưởng đến công thức kế toán cơ bản như thế nào
The four core financial statements.
4 báo cáo tài chính cơ bản (nòng cốt )
DISCUSSION
thảo luận
ACCOUNTING INFORMATION- thông tin kế toán
You likely have a general concept of what accountants do. They capture information
about the transactions and events of a business, and summarize that activity in reports
that are used by persons interested in the entity. But, you likely do not realize the
complexity of accomplishing this task. It involves a talented blending of technical
knowledge and measurement artistry that can only be fully appreciated via extensive
study of the subject. The best analogy is to say that you probably know what a heart
surgeon does, but you no doubt appreciate that considerable knowledge and skill is
needed to successfully treat a patient. If you were studying to be a surgeon, you would
likely begin with some basic anatomy class. In this chapter, you will begin your study of
accounting by looking at the overall structure of accounting and the basic anatomy of
reporting.
Bạn phải nắm được những khái niệm chung vng việc kế toán là gì. Kế toán phải nắm
những thông tin v các giao dịch s kiến của doanh nghiệp, tng hợp những hoạt
Tiếng anh chuyên ngành kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh chuyên ngành kiểm toán - Người đăng: kimchi2505
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
226 Vietnamese
Tiếng anh chuyên ngành kiểm toán 9 10 849