Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng

Được đăng lên bởi Nhung Hồng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp xếp hạng dựa trên việc phân tích của tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến
mức độ tin cậy của công ty đó: hoạt động kinh doanh, đặc điểm tài chính, hiệu quả hoạt
động, chất lượng quản lý, vị thế cạnh tranh của chủ thể và cam kết với các dự án mới…
-

Tiến hành phân tích chi tiết báo cáo tài chính để đánh giá hiệu suất và để ước

-

tính thu nhập trong tương lai.
Đánh giá khả năng trả nợ của chủ thể đúng thời hạn cho các công cụ được đem
ra đánh giá xếp hạng của công ty.

Phân tích đánh giá xếp hạng bao gồm các yếu tố sau:
1. Phân tích rủi ro kinh doanh
2. Phân tích tài chính
3. Quản lý Đánh giá
4. Phân tích địa lý
5. Môi trường điều tiết và cạnh tranh
6. Phân tích cơ bản
1. Phân tích rủi ro kinh doanh
Phân tích rủi ro kinh doanh nhằm mục đích phân tích các rủi ro của ngành, vị thế
thị trường của các công ty, hiệu quả hoạt động và vị trí pháp lý của công ty.
-

Rủi ro ngành: xem xét các yếu tố như sức mạnh của triển vọng ngành, tính chất
và cơ sở cạnh tranh, nhu cầu và vị trí cung cấp, cơ cấu của ngành, mô hình của

-

chu kỳ kinh doanh…
Đối thủ cạnh tranh: trên cơ sở giá cả, chất lượng sản phẩm, khả năng phân

-

phối
Tốc độ tăng trưởng ngành ổn định: được hưởng xếp hạng tín dụng tốt hơn nếu
nhu cầu và sự linh hoạt trong thời gian chi tiêu vốn đang ở trong một vị thế
mạnh hơn.

-

Vị thế thị trường của công ty: đánh giá dựa trên các yếu tố: Tỷ lệ phần trăm thị

phần, cơ sở hạ tầng tiếp thị, lợi thế cạnh tranh, bán hàng và kênh phân phối, sự đa dạng
của các sản phẩm, khách hàng cơ sở, nghiên cứu và phát triển các dự án, chương trình
nâng cao chất lượng thực hiện để xác định sản phẩm lỗi thời…

-

Hiệu quả hoạt động: lợi thế về vị trí địa thuận lợi, quản lý và mối quan hệ với

nhân viên, cơ cấu chi phí, tính sẵn có của nguyên liệu, lao động, tuân thủ các chương
trình kiểm soát ô nhiễm, mức độ sử dụng vốn và lợi thế công nghệ…, ảnh hưởng đến
hiệu quả hoạt động của mỗi công ty.
-

Địa vị pháp lý: Địa vị pháp lý của một công cụ nợ được đánh giá qua thư mời

chứa điều khoản phát hành, ủy viên quản trị và trách nhiệm của mình, phương thức thanh
toán lãi, gốc thời gian, cung cấp bảo vệ chống lại gian lận…
-

Quy mô của doanh nghiệp:

+ Các công ty nhỏ hơn là dễ bị rủi ro do sự thay đổi chu kỳ kinh doanh so với các
công ty lớn hơn.
+ Công ty hoạt động nhỏ hơn được giới hạn trong các điều khoản của sản phẩm,
khu vực địa lý và số lượng khách hàng.
+ Trong khi các công ty lớn được hưởng những lợi ích của đa dạng hóa do nhiều
loại sản phẩm, khách hàng trải rộng ...
Phương pháp xếp hạng dựa trên việc phân tích của tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến
mức độ tin cậy của công ty đó: hoạt động kinh doanh, đặc điểm tài chính, hiệu quả hoạt
động, chất lượng quản lý, vị thế cạnh tranh của chủ thể và cam kết với các dự án mới…
- Tiến hành phân tích chi tiết báo cáo tài chính để đánh giá hiệu suất để ước
tính thu nhập trong tương lai.
- Đánh giá khả năng trả nợ của chủ thể đúng thời hạn cho các công cụ được đem
ra đánh giá xếp hạng của công ty.
Phân tích đánh giá xếp hạng bao gồm các yếu tố sau:
1. Phân tích rủi ro kinh doanh
2. Phân tích tài chính
3. Quản lý Đánh giá
4. Phân tích địa lý
5. Môi trường điều tiết và cạnh tranh
6. Phân tích cơ bản
1. Phân tích rủi ro kinh doanh
Phân tích rủi ro kinh doanh nhằm mục đích phân ch các rủi ro của ngành, vị thế
thị trường của các công ty, hiệu quả hoạt động và vị trí pháp lý của công ty.
- Rủi ro ngành: xem xét các yếu tố như sức mạnh của triển vọng ngành, tính chất
sở cạnh tranh, nhu cầu và vị trí cung cấp, cấu của ngành, hình của
chu kỳ kinh doanh…
- Đối thủ cạnh tranh: trên sở giá cả, chất ợng sản phẩm, khả năng phân
phối
- Tốc độ tăng trưởng ngành ổn định: được ởng xếp hạng tín dụng tốt hơn nếu
nhu cầu sự linh hoạt trong thời gian chi tiêu vốn đang trong một vị thế
mạnh hơn.
- Vị thế thị trường của công ty: đánh giá dựa trên các yếu tố: Tỷ lệ phần trăm thị
phần, sở hạ tầng tiếp thị, lợi thế cạnh tranh, bán hàng kênh phân phối, sự đa dạng
của các sản phẩm, khách hàng sở, nghiên cứu phát triển c dự án, chương trình
nâng cao chất lượng thực hiện để xác định sản phẩm lỗi thời…
Tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng - Trang 2
Tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng - Người đăng: Nhung Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng 9 10 957