Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận chấm điểm tín dụng ngân hàng BIDV

Được đăng lên bởi xuanhung121293
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TIỂU LUẬN MÔN HỌC 3
ĐỀ TÀI: Chọn 1 doanh nghiệp và 1 cá nhân bất kỳ và chấm điểm tín dụng cho
doanh nghiệp và cá nhân đó theo hệ thống thanh điểm của hệ thống xếp hạng tín
dụng của NHTM gợi ý dưới đây. Giả định anh/ chị là cán bộ tín dụng của Ngân
hàng, hãy hoàn thiện hồ sơ tín dụng theo đúng quy trình tín dụng.

Quy trình tín dụng
Các giai đoạn

Nguồn, nơi cung
câp thông tin

Nhiệm vụ của
ngân hàng

Kết quả

Hồ sơ

Lập hồ sơ đề
nghị cấp tín
dụng

- Khách hàng

Tiếp xúc, phổ biến,
hướng dẫn khách
hàng lập hồ sơ

Hoàn thành hồ sơ
chuyển sang giai
đoạn sau

- Giấy đề nghị vay
vốn

Phân tích tín
dụng

- Hồ sơ vay vốn
- Thông tin bổ sung:
thẩm vấn, hồ sơ lưu
trữ

Bộ phận thẩm định:
thẩm định tài chính,
phi tài chính…

Báo cáo kết quả thẩm
định cho bộ phận
quyết định cho vay

- Biên bản xác định
giá trị TSĐB
- Báo cáo thẩm định

Quyết định tín
dụng

- Hồ sơ vay vốn
- Kết quả thẩm định
- Thông tin bổ sung

Quyết định cho vay
– từ chối cho vay

Thủ tục pháp lý: ký
hợp đồng…

- Hợp đồng tín dụng

Giải ngân

- Quyết định cho
vay và các hợp đồng
liên quan
- Chứng từ làm cơ
sở giải ngân

Thẩm định các
chứng từ theo các
điều kiện của hợp
đồng tín dụng trước
khi giải ngân

- Chuyển tiền vào tài
khoản tiền gửi khách
hàng hoặc chuyển trả
cho nhà cung cấp
theo yêu cầu của KH

Giám sát và
thanh lý tín
dụng

- Thông tin nội bộ
ngân hàng
- Báo cáo tài chính
định kỳ
- Thông tin khác

- Phân tích hoạt
động tài khoản, báo
cáo tài chính, kiểm
tra mục đích sử
dụng vốn
- Tái xét, xếp hạng
tín dụng
- Thanh lý hợp đồng

- Báo cáo kết quả
giám sát, đưa ra các
giải pháp xử lý
- Lập các thủ tục để
thanh lý tín dụng

Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV
Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của BIDV bao gồm hai phần là nhóm các chỉ
tiêu chấm điểm nhân thân với trọng số 0,4 và nhóm các chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với
ngân hàng với trọng số 0,6. Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu và trọng số từng chỉ
tiêu được trình bày trong sau:
Bảng 1: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV

Chỉ tiêu

100
75
Phần I: Thông tin vê nhân thân
1

Tuổi

36 - 55
tuổi

2

Trình độ học
vấn

Trên đại
học

3
4
5
6
7
8

9
10

Tiên án, tiên
Không
sự
Tình trạng cư Chủ sở
trú
hữu
Số người ăn
< 3 người
theo

Điểm ban đầu
50
25

26 - 35
tuổi
Đại học

56 - 60
tuổi
Cao
đẳng

Trọng
số

0

> 60 tuổi
20 - 25
hoặc 18 tuổi
20 tuổi
Dưới
Trung
trung
học
học

Hạt
Nhân

10%

Có

10%

Nhà
chung

Với gia
đình

Thuê

Khác

10%

3 người

4 người

5 người

Trên 5
người

10%

Sống
Sống với
cùng gia Khác
cha mẹ
đình khác
Bảo hiểm nhân...
TIỂU LUẬN MÔN HỌC 3
ĐỀ TÀI: Chọn 1 doanh nghiệp 1 nhân bất kỳ chấm điểm tín dụng cho
doanh nghiệp nhân đó theo hệ thống thanh điểm của hệ thống xếp hạng tín
dụng của NHTM gợi ý dưới đây. Giả định anh/ chị cán bộ tín dụng của Ngân
hàng, hãy hoàn thiện hồ sơ tín dụng theo đúng quy trình tín dụng.
Quy trình tín dụng
Các giai đoạn Nguồn, nơi cung
câp thông tin
Nhiệm vụ của
ngân hàng
Kết quả Hồ sơ
Lập hồ đề
nghị cấp tín
dụng
- Khách hàng Tiếp xúc, phổ biến,
hướng dẫn khách
hàng lập hồ sơ
Hoàn thành hồ
chuyển sang giai
đoạn sau
- Giấy đề nghị vay
vốn
Phân tích tín
dụng
- Hồ sơ vay vốn
- Thông tin bổ sung:
thẩm vấn, hồ lưu
trữ
Bộ phận thẩm định:
thẩm định tài chính,
phi tài chính…
Báo cáo kết quả thẩm
định cho bộ phận
quyết định cho vay
- Biên bản xác định
giá trị TSĐB
- Báo cáo thẩm định
Quyết định tín
dụng
- Hồ sơ vay vốn
- Kết quả thẩm định
- Thông tin bổ sung
Quyết định cho vay
– từ chối cho vay
Thủ tục pháp lý: ký
hợp đồng…
- Hợp đồng tín dụng
Giải ngân - Quyết định cho
vay và các hợp đồng
liên quan
- Chứng từ làm
sở giải ngân
Thẩm định các
chứng từ theo các
điều kiện của hợp
đồng tín dụng trước
khi giải ngân
- Chuyển tiền vào tài
khoản tiền gửi khách
hàng hoặc chuyển trả
cho nhà cung cấp
theo yêu cầu của KH
Giám sát
thanh tín
dụng
- Thông tin nội b
ngân hàng
- Báo cáo tài chính
định kỳ
- Thông tin khác
- Phân tích hoạt
động tài khoản, báo
cáo tài chính, kiểm
tra mục đích sử
dụng vốn
- Tái xét, xếp hạng
tín dụng
- Thanh lý hợp đồng
- Báo cáo kết quả
giám sát, đưa ra các
giải pháp xử lý
- Lập các thủ tục để
thanh lý tín dụng
Tiểu luận chấm điểm tín dụng ngân hàng BIDV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận chấm điểm tín dụng ngân hàng BIDV - Người đăng: xuanhung121293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận chấm điểm tín dụng ngân hàng BIDV 9 10 243