Ktl-icon-tai-lieu

- Tiểu luận Lãi suất và tỷ giá hối đoái -Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Đề tài : Lãi suất và tỷ giá hối đoái.Thực trạng và giải pháp ở Việt
Nam

DANH SÁCH NHÓM THUYẾT TRÌNH 05
STT

Họ và Tên

01

Trần Thị Mỹ Thanh

02

Nguyễn Thị Thành

03

Vũ Thị Minh Thêu

04

Nguyễn Thị Thu

05

Nguyễn Thảo Thuận

06

Phạm Minh Thuận

07

Phạm Văn Thuật

08

Huỳnh Thị Kim Ngân

09

Nguyễn Thị Xuân Thùy

10

Bùi Thị Kim Thủy

11

Lê Thị Thanh Thúy

12

Trần Thị Hoài Thương

13

Đăng Minh Thừa

14

Nguyễn Hoàng Tiến

15

Cù Thị Khanh

16

Trần Nguyễn Khánh Hải

17

Lương Thị Ánh Hồng

GV:GS-TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH

Buổi 01

Buổi 2

Buổi 3

Thực hiện: Nhóm 05 CHKT K20D13

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương I :
A– LÃI SUẤT
1 .Khái niệm chung về lãi suất
2 .Vai trò của lãi suất
3 .Phân loại
4 .Nhân tố tác động
B- TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
1 Khái niệm tỷ giá hối đoái
2 Các loại tỷ giá hối đoái
3 Nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái
C – MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Chương II :
THỰC TRẠNG LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN
PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM
A- Thực trạng tiến trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam
1 - Thực trạng tiến trình tự do hóa lãi suất của Việt Nam
1.11Cơ chế điều hành lãi suất trần( Từ 1996- tháng 7/2000)
1.2 Cơ chế điều hành lãi suất cơ bản kèm theo biên độ( 8.2000-5.2002)
1.3 Cơ chế lãi suất thỏa thuận( 6.2002-Nay)
2-Tác động lãi suất đến nền kinh tế việt nam
B- Thực trạng điều hành tỷ giá hối đoái tác động đến việt Nam từng thời kỳ
2.1 Điều hành giá giai đoạn sau 1999-2006
2.2 Điều hành tỷ giá giai đoạn từ 2007- Nay

Chương III :
GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM
TRONG THỜI GIAN TỚI
A- Mục tiêu định hướng lựa chọn cơ chế lãi suất
B- Mục tiêu định hướng lựa chọn cơ chế Tỷ giá hối đoái
C- Giải pháp hoàn thiện trong bối cảnh hội nhập
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU
Đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới lãi suất là một công cụ quan trọng
trong điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô. Lãi suất ảnh hưởng đến tới quan hệ cung cầu
vốn, đến việc phân bổ các nguồn tài chính của nền kinh tế tác động đến thị trường tiền
tệ từ đó ảnh hưởng tới lãi suất và tỷ giá .
Trong tiểu luận này, chúng em sẽ nêu lên diễn biến của lãi suất và tỷ giá hối
đoái ở Việt Nam, đồng thời đề xuất ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro, định hướng công
cụ phái sinh tỷ giá hối đoái trong giai đoạn tới. Với thời gian nghiên cứu không nhiều
cũng như khối lượng kiến thức về lãi suất và tỷ giá hối đoái khá lớn, do đó tiểu luận
này sẽ kh...
DANH SÁCH NHÓM THUYẾT TRÌNH 05
STT Họ và Tên Buổi 01 Buổi 2 Buổi 3
01 Trần Thị Mỹ Thanh
02 Nguyễn Thị Thành
03 Vũ Thị Minh Thêu
04 Nguyễn Thị Thu
05 Nguyễn Thảo Thuận
06 Phạm Minh Thuận
07 Phạm Văn Thuật
08 Huỳnh Thị Kim Ngân
09 Nguyễn Thị Xuân Thùy
10 Bùi Thị Kim Thủy
11 Lê Thị Thanh Thúy
12 Trần Thị Hoài Thương
13 Đăng Minh Thừa
14 Nguyễn Hoàng Tiến
15 Cù Thị Khanh
16 Trần Nguyễn Khánh Hải
17 Lương Thị Ánh Hồng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đề tài : Lãi suất và tỷ giá hối đoái.Thực trạng và giải pháp ở Việt
Nam
GV:GS-TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH
Thực hiện: Nhóm 05 CHKT K20-
D13
- Tiểu luận Lãi suất và tỷ giá hối đoái -Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
- Tiểu luận Lãi suất và tỷ giá hối đoái -Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
- Tiểu luận Lãi suất và tỷ giá hối đoái -Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam 9 10 473