Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận nới room trên thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Phạm Văn Tùng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1681 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lời mở đầu
“Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài” đây là một trong những đề tài khá nóng
bỏng gần đây .. Trước tình hình kinh tế Việt Nam đang từng bước phát triển và đi
lên thì nhà đầu tư nước ngòai đóng một vai trò hết sức quan trọng .Bởi họ chính là
những người cấp vốn để đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước phát triển ,là đòn
bẩy tài chính giúp doanh nghiệp trong nước không ngừng mở rộng , cải tiến sản
phẩm cũng như thương hiệu trên thị trường quốc tế . Tuy nhiên , một số mã cổ
phiếu trên thị trường hiện nay đã kín room trong khi nhu cầu đầu tư vẫn chưa dừng
lại .Vậy chúng ta có nên nới room để tiếp tục hút thêm vốn ngoại ??? Và đâu là
điểm lợi ??? Đâu là điểm hạn chế của giải pháp này??? Chúng ta sẽ cùng nhau đi
vào tìm hiểu trong phần nội dung.

1.
1.1.

Luật định về nới room cho nhà đầu tư nước ngoài
Định nghĩa
Nới room trong thị trường chứng khoán được hiểu là số lượng cổ phiếu mà nhà
đầu tư nước ngoài được phép mua tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

1.2.

Luật định năm 2009
Theo nghị định 55/2009QD-TTg ban hành ngày 15/4/2009 qui định về tỷ lệ sở
hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
Điều 1. Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các tổ chức, cá nhân sau đây:
1. Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của
các tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam.
2. Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên
nước ngoài trên 49%.
3. Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên
nước ngoài trên 49%.
4. Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước
ngoài hoặc tại Việt Nam.
Điều 2. Nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng
khoán Việt Nam được nắm giữ:
1. Đối với cổ phiếu: tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng.
Trường hợp tỷ lệ sở hữu bên nước ngoài được phân loại theo danh mục các
ngành nghề cụ thể thì áp dụng theo danh mục phân loại.
2. Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng: tối đa 49% tổng số chứng chỉ quỹ
đầu tư của một quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng.
3. Đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: tối đa 49% vốn điều lệ của
một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
4. Đối với trái phiếu: tổ chức phát hành có thể quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ
đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành.
Điều 3. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được tham gia thành lập
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam như sau:

1. Được góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty chứng khoá...
Lời mở đầu
“Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài” đây là một trong những đề tài khá nóng
bỏng gần đây .. Trước tình hình kinh tế Việt Nam đang từng bước phát triển và đi
lên thì nhà đầu tư nước ngòai đóng một vai trò hết sức quan trọng .Bởi họ chính là
những người cấp vốn để đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước phát triển ,là đòn
bẩy tài chính giúp doanh nghiệp trong nước không ngừng mở rộng , cải tiến sản
phẩm cũng như thương hiệu trên thị trường quốc tế . Tuy nhiên , một số mã cổ
phiếu trên thị trường hiện nay đã kín room trong khi nhu cầu đầu tư vẫn chưa dừng
lại .Vậy chúng ta có nên nới room để tiếp tục hút thêm vốn ngoại ??? Và đâu là
điểm lợi ??? Đâu là điểm hạn chế của giải pháp này??? Chúng ta sẽ cùng nhau đi
vào tìm hiểu trong phần nội dung.
Tiểu luận nới room trên thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận nới room trên thị trường chứng khoán - Người đăng: Phạm Văn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận nới room trên thị trường chứng khoán 9 10 139