Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Quốc Nguyên
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1805 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trang 1
DANH SÁCH NHÓM 9b
STT
1

HỌ TÊN
Võ Quốc Trạng

MSSV
012336006

2
3

Đóng góp
100%
100%

Huỳnh Ngọc Trân (nhóm trưởng)

012336031

Đoàn Thị Thu Thảo

012336038

4

100%
100%

Nguyễn Hoàng Kim Trang

012336059

5

100%
Trương Thị Kim Em

CĐNhóm
TCNH
9b12A
Nhóm 9b

012336039

Dự án “Thành lập cơ sở chế biến và cung ứng mứt khóm Tân Lập”

Trang 2
MỤC LỤC
1. PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................4
1.1. Sự cần thiết của dự án..............................................................................................4
1.2. Mục tiêu của dự án...................................................................................................4
1.3. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................5
1.4. Tóm tắt nội dung dự án............................................................................................5
2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG..................................................................................6
2.1. Môi trường vĩ mô của dự án....................................................................................6
2.1.1. Kinh tế..............................................................................................................6
2.1.2. Chính trị............................................................................................................6
2.1.3. Xã hội...............................................................................................................6
2.1.4. Tự nhiên............................................................................................................6
2.1.5. Công nghệ.........................................................................................................6
2.2. Môi trường vi mô của dự án....................................................................................7
2.2.1. Khách hàng.......................................................................................................7
2.2.2. Đối thủ cạnh tranh và hàng hoá thay thế.........................................................7
2.3. Phân tích SWOT......................................................................................................8
2.2.1. Điểm mạnh.......................................................................................................9
2.2.2. Điểm yếu..................................................................................


Trang 1

   
1
Võ Quốc Trạng 012336006
100%
2
Huỳnh Ngọc Trân (nhóm trưởng) 012336031
100%
3 Đoàn Thị Thu Thảo 012336038 100%
4
Nguyễn Hoàng Kim Trang 012336059
100%
5
Trương Thị Kim Em 012336039
100%
  !"# $%$& '(()*+,-
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: Quốc Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư 9 10 820