Ktl-icon-tai-lieu

tín dụng

Được đăng lên bởi trinhauditor
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I.Tín dụng ngân hàng
1, Khái niệm
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng, các tổ
chức tín dụng khác với các doanh nghiệp và cá nhân. Với tư cách là
người đi vay, ngân hàng nhận tiền gửi của các nhà doanh nghiệp, các
cá nhân hoặc phát hàng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động
vốn trong xã hội. Với tư cách là người cho vay, ngân hàng cung cấp
tín dụng cho tất các nhà doanh nghiệp và cá nhân. Cung cấp dưới hình
thức tiền mặt và bút tệ.
2,Đặc điểm
-Chủ thể tham gia: Một bên là ngân hàng, một bên là các chủ thể
kinh tế khác trong nền kinh tế như doanh nghiệp, hộ gia đình, cá
nhân…
-Đối tượng: Chủ yếu là tiền tệ, có khi là tài sản. Huy động vốn và cho
vay vốn đều thực hiện dưới hình thức tiền tệ.
-Tính chất: là hình thức tín dụng mang tính chất gián tiếp, trong đó
ngân hàng là trung gian tín dụng giữa những người tiết kiệm và
những người cần vốn để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng.
- Tín dụng phải trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.Nếu không có
sự hoàn trả thì không được coi là tín dụng. Giá trị hoàn trả phải lớn
hơn giá trị lúc cho vay (giá trị gốc), nghĩa là ngoài việc hoàn trả
giá trị gốc, khách hàng phải trả cho ngân hàng một khoản lãi phải
luôn luôn là một số dương, có như vậy mới bù đắp được chi phí hoạt
động và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng, phản ánh bản chất hoạt động
kinh doanh của ngân hàng, phản ánh bản chất hoạt động kinh doanh
của ngân ngân hàng.
-Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin. Ngân hàng chỉ cấp tín
dụng khi có lòng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục
đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đúng hạn.
3,Ưu điểm

-Về chủ thể: rất linh hoạt, rộng lớn bao gồm: doanh nghiệp, hộ gia
đình, cá nhân, các tổ chức xã hội.
-Là nguồn vốn huy động của xã hội với khối lượng và thời hạn khác
nhau, do đó có thể thỏa mãn nhu cầu vốn đa dạng về khối lượng cũng
như thời hạn và mục đích sử dụng. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn
ngắn hạn để dự trữ vật tư hàng hóa, trang trải các chi phí sản xuất và
thanh toán các khoản nợ, mà còn tham gia cấp vốn cho đầu tư xây
dựng cơ bản và đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu tiêu dùng cá nhân.
-Có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp vốn cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ vì những doanh nghiệp này chưa có đủ điều
kiện để tham gia vào thị trường vốn trực tiếp.
-Góp phần quan trọng vào việc ổn định lưu thông tiền tệ, kiểm soát
lạm phát, thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế, được sử dụng như
là một công cụ quan trọng của nền kinh tế để phát triển các ngàn...
I.Tín dng ngân hàng
1, Khái nim
Tín dng ngân hàng là quan h tín dng gia các ngân hàng, các t
chc tín dng khác vi các doanh nghip và cá nhân. Vi tư cách là
ngưi đi vay, ngân hàng nhn tin gi ca các nhà doanh nghip, các
cá nhân hoc phát hàng chng ch tin gi, trái phiếu đ huy đng
vn trong xã hi. Vi tư cách là ngưi cho vay, ngân hàng cung cp
tín dng cho tt các nhà doanh nghip và cá nhân. Cung cp dưi hình
thc tin mt và bút t.
2,Đc đim
-Ch th tham gia: Mt bên là ngân hàng, mt bên là các ch th
kinh tế khác trong nn kinh tế như doanh nghip, h gia đình, cá
nhân
-Đi tưng: Ch yếu là tin t, có khi là tài sn. Huy đng vn và cho
vay vn đu thc hin dưi hình thc tin t.
-Tính cht: là hình thc tín dng mang tính cht gián tiếp, trong đó
ngân hàng là trung gian tín dng gia nhng ngưi tiết kim và
nhng ngưi cn vn đ sn xut kinh doanh hoc tiêu dùng.
- Tín dng phi trên nguyên tc hoàn tr c gc và lãi.Nếu không có
s hoàn tr thì không đưc coi là tín dng. Giá tr hoàn tr phi ln
hơn giá tr lúc cho vay (giá tr gc), nghĩa là ngoài vic hoàn tr
giá tr gc, khách hàng phi tr cho ngân hàng mt khon lãi phi
luôn luôn là mt s dương, có như vy mi bù đp đưc chi phí hot
đng và to ra li nhun cho ngân hàng, phn ánh bn cht hot đng
kinh doanh ca ngân hàng, phn ánh bn cht hot đng kinh doanh
ca ngân ngân hàng.
-Tín dng ngân hàng da trên cơ s lòng tin. Ngân hàng ch cp tín
dng khi có lòng tin vào vic khách hàng s dng vn vay đúng mc
đích, hiu qu và có kh năng hoàn tr n vay (gc, lãi) đúng hn.
3,Ưu đim
tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tín dụng - Người đăng: trinhauditor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tín dụng 9 10 124