Ktl-icon-tai-lieu

Tín dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi Toan Ma
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 4:
1. Vừ Thị Minh
2. Trần Thị Phượng
3. Nguyễn Ngọc Khánh
4. Lương Thị Quỳnh Mai
5. Nguyễn Thu Hà
6. Lê Trọng Duy
7. Lê Việt Long
8. Phạm Ngọc Hiếu

KHÁI NiỆM TÍN DỤNG NGẮN HẠN

Tín dụng ngắn hạn là việc tổ chức tín dụng sử dụng
nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cho các chủ
thể có nhu cầu vốn vay, thu hồi vốn gốc và lãi với thời
hạn dưới 12 tháng.

Tín Dụng Ngắn Hạn

n
vố

ợ
ư
đ

ay
u
cq

hạ
i
ờ
Th

Đặc điểm

ng
ò
v

iều
h
n

vố
i
ồ
uh
h
t
n

an
h
n
n

ấp
Rủi ro th

Lãi suất thấp

h

VAI TRÒ CỦATÍN DỤNG NGẮN
HẠN

Tín dụng ngắn
hạn đảm bảo
phát triển
kinh tế theo
chiều rộng, thúc
đẩy mở rộng
hoạt động sản
xuất kinh doanh.

Kích thích tính
năng động, linh
hoạt, tăng khả
năng cạnh tranh
của các doanh
nghiệp

Giúp tăng
nhanh vòng
quay của vốn

PHẠM VI ÁP DỤNG

-Bên cho vay: Các tổ chức tín dụng được thành lập và thực hiện nghiệp vụ
cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi bổ
sung năm 2004), đã được cấp giấy phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt
Nam đều được cho vay ngắn hạn. Trường hợp cho vay bằng ngoại tệ phải
được phép hoạt động ngoại hối
-Bên đi vay Là các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các cá nhân
trong xã hội có nhu cầu vay vốn gồm:
Các pháp nhân và cá nhân Việt Nam
Các pháp nhân là: Doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, công ty TNHH,
công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức
khác có đủ các điều kiện quy định tại điều 94 Bộ luật dân sự.
Cá nhân, Doanh nghiệp tư nhân.
Hộ gia đình
Các pháp nhân và cá nhân nước ngoài

- Đối tượng cho vay
Giá trị vật tư, hàng hóa (kể cả thuế GTGT) và các khoản chi phí
để thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, phục vụ đời
sống…
Các nhu cầu tài chính hợp lý như Thuế Xuất nhập khẩu đề làm
thủ tục xuất nhập khẩu, nếu giá trị lô hàng xuất nhập khẩu đó
được hình thành bằng vốn vay của ngân hàng. Đối tượng không
cho vay
- Đối tượng không cho vay
Số tiền để trả gốc và lãi cho tổ chức tín dụng khác.
Số tiền thuế phải nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước (trừ thuế
xuất nhập khẩu nói ở trên).
Số lãi vay phải trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn

NGUYÊN TẮC VÀ ĐiỀU KiỆN

Nguyên tắc của tín dụng:
Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp
đồng tín dụng. Nguyên tắc này đề ra nhằm đảm bảo cho các NHTM tồn tại
và hoạt động một cách bình thường.

điều kiện của tín dụng ngắn hạn: Điều kiện Khách hàng vay vốn phải có
đủ các điều kiện sau:
Có năng lực pháp luật dâ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tín dụng ngân hàng - Người đăng: Toan Ma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tín dụng ngân hàng 9 10 785