Ktl-icon-tai-lieu

Tín dụng ngân hàng PTNT LỤC NAM

Được đăng lên bởi Vu Thanh Cong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỞ ĐẦU

1. Lý do nghiên cứu
Trong thời kì đổi mới, Việt Nam đang từng bước chuyển mình một cách
nhanh chóng và mạnh mẽ. Các lĩnh vực ngành nghề đều đã có nhiều bước đột phá,
góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Trong đó lĩnh vực
ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.Sự hình
thành và phát triển của lĩnh vực ngân hàng tạo một nền tảng cơ sở vật chất lớn cho
đất nước góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và đưa nước
ta từng bước phát triển, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT)
huyện Lục Ngạn thuộc hệ thống NHNo &PTNT tỉnh Bắc Giang, là một ngân hàng
có vị trí và uy tín cao trong lĩnh vực ngân hàng của tỉnh Bắc Giang. Chi nhánh
NHNo& PTNT huyện Lục Ngạn đã nhận được nhiều bằng khen và được công nhận
là đơn vị anh hùng trong thời kì đổi mới. Với điều kiện kinh doanh trong cơ chế thị
trường đang ngày càng khốc liệt, có nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) và các tổ
chức tài chính khác xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng NHNo&PTNT vẫn liên tục
phát triển và đạt được lợi nhuận cao. Có được kết quả này, đội ngũ công nhân viên
của NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn đã phải phấn đấu và nỗ lực rất nhiều để đạt
được mục tiêu chung của đơn vị.
Hiểu được sự cần thiết của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế,
xã hội của Việt Nam và những vướng mắc còn tồn tại, và cũng để hiểu hơn về hoạt
động thực tiễn của ngân hàng như thế nào, em đã xin thực tập tại NHNo &PTNT
chi nhánh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nơi mà em đang sinh sống. Qua quá
trình thực tập, em đã tìm hiểu về hoạt động tín dụng của ngân hàng và thu thập,
tổng hợp số liệu để hoàn thành bài niên luận của mình với đề tài: “Hoạt động tín
dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lục
Ngạn, tỉnh Bắc Giang”
2. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn
3. Phạm vi nghiên cứu
-

Không gian: chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể số
liệu được thu thập chủ yếu tại phòng tín dụng và phòng kế toán của ngân hàng.

-

Thời gian: từ năm 2012 - 2014
4. Mục tiêu nghiên cứu



Mục tiêu chung: phân tích hoạt động cho vay vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.



Mục tiêu cụ thể
-

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2012 –
2014

-

Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 3 năm 2012 – 2014

-

Đề xuất các giải pháp cho hoạt động tín dụng tại NH...
MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu

 !"#$%&' (!))*)+
++,-& !.(+/ !0*1-$&' (
2!&!&"3456 )/4672$8(
! !+1&' (2!")9:.; <-&
-++,(=>?+@" !
+<+ )/ ( !/$
%2!?+ !A??BCDAE
F="6CDAGHIJ&!2!
 KL !L&' (2!1GHIJ$%
CDAF="*<M)NO !M?<
&!: KP$)7:/K
!!6&)2!:"BCQE !
3!L0-!!)CDA R&>=
+ !"M&M<$%M/49!S?2 >
1CDAF="*+9+-- !T&(-)"
M=>1: K$
CM.(,/162!6 .(+/
0*1 !U IVW" !S: )"
(X12!/!O*0(<+"CDA
F="GHIJ:!O..6$Y4
(<+O* )"L7=12! !<+
M+.6&!!!>&<1)!Z[Hoạt động tín
dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lục
Ngạn, tỉnh Bắc Giang\
2. Đối tượng nghiên cứu
C"L7="CDAF="
3. Phạm vi nghiên cứu
] ^?ZCDAF="GHIJ$%=.6
&M<+1/"+VL7= !+V/12!$
Tín dụng ngân hàng PTNT LỤC NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tín dụng ngân hàng PTNT LỤC NAM - Người đăng: Vu Thanh Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tín dụng ngân hàng PTNT LỤC NAM 9 10 498