Ktl-icon-tai-lieu

Tính độc lập của ngân hàng trung ương

Được đăng lên bởi duylong4191
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu Luận
TÍNH ĐỘC LẬP NGÂN
HÀNG TRUNG ƢƠNG

Giảng viên:
Nhóm Thực hiện: F6

Mục Lục
NỘI DUNG ........................................................................................................................................ 2
I. SỰ RA ĐỜI NGÂN HÀNG TRUNG ƢƠNG VÀ CHỨC NĂNG NHTW ................................... 3
1.Tìm hiểu về Ngân hàng Trung ƣơng ............................................................................................... 3
2. Sự ra đời Ngân hàng Trung ƣơng và chức năng Ngân hàng Trung ƣơng...................................... 7
a) Sự ra đời của Ngân hàng Trung ƣơng ............................................................................................ 7
B) Bản chất NHTW ........................................................................................................................... 8
C) Chức năng của Ngân hàng Trung ƣơng ........................................................................................ 8
Phát hành tiền tệ ......................................................................................................................... 8
Ngân hàng của các tổ chức tín dụng .......................................................................................... 8
Ngân hàng của Chính phủ .......................................................................................................... 9
II. Vài nét về tính độc lập của NHTW ............................................................................................... 9
Tính độc lập của NHTW .................................................................................................................... 9
Ổn định giá cả của nền kinh tế ......................................................................................................... 10
3. Kinh nghiệm Ngân hàng dự trữ của newzealand ......................................................................... 11
3. Thành công của Ngân hàng Dự trữ New Zealand ....................................................................... 12
III. Tính độc lập của NHNN Việt Nam hiện nay và một số đề xuất ................................................ 14
1. Tính độc lập của NHNN Việt Nam hiện nay ................................................................................ 14
Các bằng chứng thực nghiệm........................................................................................................... 15
Quan hệ với thâm hụt Ngân sách: .........................................................
Tiểu Luận
TÍNH ĐỘC LẬP NGÂN
HÀNG TRUNG ƢƠNG
Giảng viên:
Nhóm Thực hiện: F6
Tính độc lập của ngân hàng trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính độc lập của ngân hàng trung ương - Người đăng: duylong4191
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tính độc lập của ngân hàng trung ương 9 10 484