Ktl-icon-tai-lieu

TÌNH HÌNH HOẠT DỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

Được đăng lên bởi nvloc204
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2515 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội
Khoa Tài Chính Ngân Hàng

ĐỀ TÀI
Tình hình hoạt động tín dụng của
ngân hàng Ngân hàng Đông Á chi
nhánh Hà Nội

Trần Tuấn Vũ – K5TC4

TÓM TẮT
------   -----Đề tài nhằm mục đích phân tích tình hình hoạt động tín dụng của NHTMCP Đông
Á – CNHN, thông qua việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt
động tín dụng như: nguồn vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, và nợ quá
hạn của ngân hàng.
Qua quá trình phân tích, hoạt động tín dụng của ngân hàng Đông Á vẫn ổn định và
ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao. Điều này được thể hiện cụ thể qua sự tăng
trưởng hàng năm của doanh số cho vay và dư nợ tại ngân hàng. Tuy nhiên trong quá
trình hoạt động, thì ngân hàng vẫn có phát sinh nợ quá hạn. Đây là một vấn đề hiển
nhiên, vì bất cứ một khoản vay nào cũng có một xác suất rủi ro nhất định, việc kiểm
soát được hay không là tùy thuộc vào kinh nghiệm và sự phán đoán của ngân hàng.
Tóm lại, đề tài được thực hiện gồm 6 chương, mô hình nghiên cứu đề tài được xây
dụng trên cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng.
Việc thực hiện, nghiên cứu đề tài được tiến hành qua 2 giai đoạn:
(1)Tìm hiểu tổng quan về ngân hàng và giới thiệu các nội dung cơ bản về hoạt động
cấp tín dụng của NHTMCP Đông Á – CNHN
(2)Thu thập số liệu ở bộ phận tín dụng ngân hàng. Dựa vào những số liệu đó, tiến
hành phân tích tình hình về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu
là phần đánh giá những ưu nhược điểm của hoạt động tín dụng, cụ thể về: doanh số
cho vay, dư nợ, thu nợ, nợ quá hạn, và quy trình tín dụng. Cuối cùng là phần đề xuất
giải pháp, kiến nghị về thực trạng của hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng.

MỤC LỤC
------   -----MỤC LỤC..................................................................................................................................3
DANH MỤC BẢNG BIỂU........................................................................................................6
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ................................................................................................7
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................8
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN................................................................................................1
1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng...........
Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội
Khoa Tài Chính Ngân Hàng
ĐỀ TÀI



Trần Tuấn Vũ – K5TC4
TÌNH HÌNH HOẠT DỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌNH HÌNH HOẠT DỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - Người đăng: nvloc204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
TÌNH HÌNH HOẠT DỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 9 10 270