Ktl-icon-tai-lieu

tình hình thu thuế và thu ngân sách nhà nước những năm gần đây

Được đăng lên bởi Đào Hiền
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1888 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 2
1-tình hình thu thuế và thu ngân sách nhà
nước trong những năm gần đây tại việt nam
1.1- tình hình thu thuế
1.1.1- thực trạng và giải pháp thu nợ thuế
Thực hiện luật quản lý thuế , cơ quan thuế
quản lý theo chức năng và áp dụng cơ chế tự
khai, tự tính, tự tính, tự nộp

1.1.1- thực trạng và giải pháp thu nợ thuế

Chức năng quản lý nợ (QLN) và cưỡng
chế nợ (CCN)
bảo thu và đôn đốc thu nợ thuế vào ngân
sách Nhà nước (NSNN)
tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ NNT ngày
càng tốt hơn

1.1.1- thực trạng và giải pháp thu nợ thuế

• Tuy nhiên những năm gần đây, do nhiều
yếu tố khách quan nên số nợ đọng thuế
vẫn tăng

1.1.2 Nguyên nhân chủ yếu nợ đọng thuế

 Công tác tuyên truyền, phê phán chưa
thường xuyên nên tạo sự không bình đẳng
giữa NNT tốt và NNT chây ỳ nợ đọng thuế.
 Mạng công nghệ thông tin cập nhật dữ liệu
của NNT chưa kịp thời.
 NNT nộp sai mục lục ngân sách, sai mã số
thuế còn nhiều diễn ra thường xuyên liên tụ

Các giải pháp:

• Các khoản nợ thuế được phân loại trên
hệ thống
• đôn đốc
• rà soát 100% nợ đọng
• thường xuyên đối chiếu nợ nhằm tránh nợ
sai, nợ ảo

1.1.3 Các giải pháp và kết quả quản lý nợ:
• khoanh hoặc xoá nợ (đối tượng trốn, mất tích)
• gọi điện, mời lên làm việc, thuyết phục; phát
hành 100% thông báo
• Thành lập các đội liên ngành kiểm tra đôn đốc
thu hồi nợ đọng
•phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm
2012 ở mức cao nhất.

Cơ cấu thu thuế của Việt Nam qua các năm ( giai đoạn
2009 – 2012)
(Đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu
Tổng thu và viện trợ
trong năm(I+IV+V)

2009

2010

2011

2012

466.286

588.428

704.267

740.500

Thu thường xuyên
(II+III)
Thu thuế

418.790

524.998

644.003

697.883

373.201

483.037

600.500

674.920

III Thu phí, lệ phí, thu
ngoài thuế

45.589

41.960

43.503

22.963

IV Thu về vốn(thu bán
nhà ở, tiền sử dụng
đất)

39.588

51.563

53.058

37.617

7.908

11.868

7.206

5.000

tt

I
II

V

Viện trợ không hoàn
lại

2-tình hình thu ngân sách nhà nước
kết quả thực hiện dự toán thu NNSN

năm 2009

•Thu NSNN năm 2009 ước đạt 442.340 tỷ
đồng, vượt 13,4% so với dự toán; mức
động viên thuế và phí đạt 23%GDP. Cụ thể:
•+ Thu nội địa: Ước thực hiện đạt 269.656 tỷ đồng,
vượt 15,7% so với dự toán,

• + Thu ngân sách từ dầu thô: Ước đạt
60.500 tỷ đồng, bằng 95% so với dự toán,
• + Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất
nhập khẩu: Tổng thu từ hoạt động xuất
nhập khẩu ước đạt 143.664 tỷ đồng, tăng
18,5% so với dự toá
•+ Thu viện trợ không hoàn lại: Ước thực
hiện đạt 6.520 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà...
Ph n 2
1-tình hình thu thu và thu ngân sách nhà ế
n c trong nh ng năm g n đây t i vi t namướ
1.1- tình hình thu thuế
1.1.1- th c tr ng và gi i pháp thu n thu ế
Th c hi n lu t qu n lý thu , c quan thu ế ơ ế
qu n lý theo ch c năng và áp d ng c ch t ơ ế
khai, t tính, t tính, t n p
tình hình thu thuế và thu ngân sách nhà nước những năm gần đây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tình hình thu thuế và thu ngân sách nhà nước những năm gần đây - Người đăng: Đào Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tình hình thu thuế và thu ngân sách nhà nước những năm gần đây 9 10 195