Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống tai chính của cuộc thi "Nhà hoạch định tài chính triển vọng" của HSBC 2013

Được đăng lên bởi Elen Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CUỘC THI NHÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TRIỂN VỌNG
ĐỀ THI CHO VÒNG LOẠI VÀ VÒNG BÁN KẾT
I. ĐỀ THI
Đội của bạn được yêu cầu tư vấn kế hoạch tài chính cho gia đình anh Vinh. Khi gặp gỡ gia
đình anh Vinh, bạn có các thông tin và các dữ liệu về tình hình tài chính, thu nhập và chi
tiêu của gia đình anh Vinh dự kiến trong năm tới. Từ các thông tin này, bạn hãy giúp gia
đình anh Vinh thiết lập một kế hoạch tài chính hợp lý để họ đạt được các mục tiêu tài chính.
Anh Vinh, 34 tuổi, là trưởng phòng của một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông
tin, thu nhập trước thuế ước tính năm 2014 của anh là 25 triệu đồng/tháng. Chị Mai, vợ anh
Vinh, làm việc cho một công ty truyền thông, thu nhập trước thuế ước tính năm 2014 là 20
triệu đồng/tháng. Hai anh chị có 1 bé trai 2 tuổi đang học mẫu giáo. Ước tính chi phí nuôi
dưỡng bé trai là 4 triệu đồng/tháng. Do cả hai vợ chồng anh đều bận rộn với công việc nên
họ thuê một người giúp việc với chi phí là 3 triệu đồng/tháng. Ðầu tư học vấn cho con luôn
là sự quan tâm hàng đầu của anh Vinh vì vậy anh mong muốn con mình sau khi tốt nghiệp
trung học sẽ đi du học ở một trường đại học ở nước ngoài. Tuy nhiên, nếu điều kiện không
cho phép thì anh sẽ cho con mình học ở một trường đại học nước ngoài có uy tín tại Việt
Nam. Hiện tại, anh Vinh không có các thông tin về chi phí học tập ở các trường đại học này
vì thế anh Vinh sẽ cần sự trợ giúp tư vấn của bạn để xác định số tiền cần phải có và cách
thức để đạt được mục tiêu này.
Gia đình anh Vinh hiện đang sống ở căn hộ có 2 phòng ngủ được thuê với giá 5 triệu
đồng/tháng. Tuy nhiên, Anh Vinh mong muốn sẽ mua một căn hộ rộng rãi hơn để thuận tiện
cho các sinh hoạt của gia đình. Sau khi tìm hiểu ở một số công ty địa ốc, căn hộ mà anh
muốn mua có mức giá khoảng 1,612 tỷ đồng. Nếu mua căn hộ này, vợ chồng anh Vinh sẽ
bán mảnh đất mà gia đình hai họ đã cho trước đây với giá thị trường ước tính là 600 triệu
đồng và vay thêm tiền để mua căn hộ.
Tháng 1/2013 anh Vinh mua trả góp một xe ô tô 4 chỗ trị giá 857,15 triệu đồng trong thời
gian 5 năm với mức lãi suất 15%/năm cho năm đầu tiên, kể từ năm thứ 2 trở đi lãi suất được
điều chỉnh 6 tháng/lần và được xác định bằng lãi suất huy động tiền gửi VND kỳ hạn 12
tháng cao nhất cộng 3,5%. Theo hợp đồng vay nợ, số tiền anh Vinh vay bằng 70% giá trị xe
PUBLIC - Được phát hành bởi

NH TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Trụ sở chính tại:
235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Web: 

ô tô với tài sản đảm bảo chính là xe mua, dư nợ gốc trả đều mỗ...
PUBLIC - Đưc phát hành bi
NH TNHH mt thành viên HSBC (Vit Nam)
Tr s chính ti:
235 Đồng Khi, Qun 1, Tp H Chí Minh
Web: www.hsbc.com.vn
CUC THI NHÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TRIN VNG
ĐỀ THI CHO VÒNG LOI VÀ VÒNG BÁN KT
I. ĐỀ THI
Đội ca bạn đưc yêu cầu vấn kế hoạch tài chính cho gia đình anh Vinh. Khi gặp g gia
đình anh Vinh, bạn các thông tin các d liu v tình hình tài chính, thu nhp chi
tiêu của gia đình anh Vinh d kiến trong năm tới. T các thông tin này, bn hãy giúp gia
đình anh Vinh thiết lp mt kế hoch tài chính hợp lý để h đạt được các mc tiêu tài chính.
Anh Vinh, 34 tui, trưởng phòng ca mt doanh nghip trong lĩnh vực công ngh thông
tin, thu nhập trước thuế ước tính năm 2014 ca anh 25 triệu đồng/tháng. Ch Mai, v anh
Vinh, làm vic cho mt công ty truyn thông, thu nhập trước thuế ước tính năm 2014 20
triệu đồng/tháng. Hai anh ch 1 trai 2 tui đang học mẫu giáo. Ưc tính chi phí nuôi
dưỡng trai 4 triệu đồng/tháng. Do c hai v chồng anh đều bn rn vi công vic nên
h thuê một người giúp vic vi chi phí 3 triệu đồng/tháng. Ðầu học vn cho con luôn
s quan tâm hàng đầu ca anh Vinh vy anh mong mun con mình sau khi tt nghip
trung hc s đi du học một trường đại hc nước ngoài. Tuy nhiên, nếu điu kin không
cho phép thì anh s cho con mình hc một trường đại hc nước ngoài uy tín ti Vit
Nam. Hin ti, anh Vinh không các thông tin v chi phí hc tp các trường đại hc y
thế anh Vinh s cn s tr giúp vấn ca bạn đ xác định s tin cn phi cách
thức để đạt được mc tiêu này.
Gia đình anh Vinh hiện đang sống căn hộ 2 phòng ng được thuê vi giá 5 triu
đồng/tháng. Tuy nhiên, Anh Vinh mong mun s mua một căn hộ rộng rãi hơn đ thun tin
cho các sinh hot của gia đình. Sau khi tìm hiu mt s công ty địa ốc, căn hộ anh
mun mua mc giá khong 1,612 t đồng. Nếu mua căn h y, v chng anh Vinh s
bán mảnh đất gia đình hai họ đã cho trước đây với giá th trường ước tính 600 triu
đồng và vay thêm tiền để mua căn hộ.
Tháng 1/2013 anh Vinh mua tr góp mt xe ô 4 ch tr giá 857,15 triu đồng trong thi
gian 5 năm với mc lãi suất 15%/năm cho năm đu tiên, k t năm thứ 2 tr đi lãi suất được
điều chnh 6 tháng/ln được xác định bng lãi suất huy động tin gi VND k hn 12
tháng cao nht cng 3,5%. Theo hợp đồng vay n, s tin anh Vinh vay bng 70% giá tr xe
Tình huống tai chính của cuộc thi "Nhà hoạch định tài chính triển vọng" của HSBC 2013 - Trang 2
Tình huống tai chính của cuộc thi "Nhà hoạch định tài chính triển vọng" của HSBC 2013 - Người đăng: Elen Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tình huống tai chính của cuộc thi "Nhà hoạch định tài chính triển vọng" của HSBC 2013 9 10 28