Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thanh-hai-nguyen
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3863 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THẮC MẮC VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Tổng hợp 91 câu hỏi thắc mắc các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp các bạn
tự tin hơn trong công việc kế toán. Bạn nào có nhu cầu download tài liệu kế toán mời bạn
vào website: 
Câu hỏi 1:
Trong năm 2009 Công ty đã có các tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, Cuối năm quyết toán
xử lý số thuế TNDN chênh lệch tăng hoặc giảm sau quyết toán như thế nào?
Trả lời:
Theo hướng dẫn tại Điểm 3.4, Phần II Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/1/2010 của Tổng cục
Thuế thì:
- Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưu
đãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với số tạm tính của 4 quý. Chênh lệch tăng thêm đó sẽ được
gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.
- Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưu
đãi miễn, giảm, gia hạn thấp hơn so với số tạm tính của 4 quý thì DN lập hồ sơ khai bổ sung điều
chỉnh theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007
của Bộ Tài chính.
-------------------------------Câu hỏi 2:
1- Khi doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm XH, BHYT cho người lao động theo hợp đồng lao động
thì chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?
2- Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các
khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?
Trả lời:
Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:
1- Các khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đều được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế TNDN.
2- Các khoản chi trả cho người lao động mang tính chất tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp
trả cho ngưòi lao động theo quy định của pháp luật đã ghi rõ trong hợp đồng lao động thì được
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

-------------------------------Câu hỏi 3:
Theo phương án trồng rừng và quản lý rừng bền vững của Công ty đã được UBND tỉnh phê
duyệt thì Công ty được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu. Nhưng đến năm 2009 thực hiện thì cơ
quan thuế trả lời là không được miễn, giảm. Như vậy Công ty được miễn, giảm hay không?
Trả lời:
Trường hợp của Công ty không được miễn giảm thuế TNDN là do: Công ty được chuyển đổi từ
Lâm trường sang từ ngày 13/6/2007 (Lâm trường được thành lập từ năm 1996). Dự án mở rộng
kinh doanh trồng rừng và quản lý rừng bền vững của Công ty triển khai trong năm 2009, do đó
theo hư...
GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THẮC MẮC VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Tổng hợp 91 câu hỏi thắc mắc các tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp các bạn
tự tin hơn trong công việc kế toán. Bạn nào có nhu cầu download tài liệu kế toán mời bạn
vào website: http://ketoanhn.com/
Câu hỏi 1:
Trong năm 2009 Công ty đã có các tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, Cuối năm quyết toán
xử lý số thuế TNDN chênh lệch tăng hoặc giảm sau quyết toán như thế nào?
Trả lời:
Theo hướng dẫn tại Điểm 3.4, Phần II Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/1/2010 của Tổng cục
Thuế thì:
- Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưu
đãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với số tạm tính của 4 quý. Chênh lệch tăng thêm đó sẽ được
gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.
- Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưu
đãi miễn, giảm, gia hạn thấp hơn so với số tạm tính của 4 quý thì DN lập hồ sơ khai bổ sung điều
chỉnh theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007
của Bộ Tài chính.
--------------------------------
Câu hỏi 2:
1- Khi doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm XH, BHYT cho người lao động theo hợp đồng lao động
thì chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?
2- Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các
khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?
Trả lời:
Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:
1- Các khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đều được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế TNDN.
2- Các khoản chi trả cho người lao động mang tính chất tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp
trả cho ngưòi lao động theo quy định của pháp luật đã ghi rõ trong hợp đồng lao động thì được
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: thanh-hai-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 921