Ktl-icon-tai-lieu

Toán kinh tế ôn cao học

Được đăng lên bởi Trần Dương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chia sẻ và trao đổi tài liệu ôn thi, học tập và nghiên cứu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
--------------------------------------------HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2010

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ
THẠC SĨ THÁNG 8 NĂM 2010
Môn thi: KINH TẾ HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1: (1 điểm)
Cho hàm chi phí trung bình của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo:
AC(Q) = 12/Q – 0,5Q + 0,25Q2 + 10

(Q là số đơn vị sản phẩm)

1. Tìm hàm chi phí cận biên.
2. Với giá bán p = 106, tìm Q* thoản mãn điều kiện cần cực đại lợi nhuận.
Câu 2 (1 điểm)
Cho mô hình kinh tế
Y = C + I + G0 ;

C = a + b(Y – T0) ;

I = d + iY

G0 > 0; a > 0; 0<b<1; bT0<a; d>0; 0<i<1; b+i<1
Trong đó Y, C, I lần lượt là thu nhập quốc dân, tiêu dùng dân cư và đầu tư; G0, T0 là chi tiêu chính phủ
và thuế.
Tìm thu nhập quốc dân cân bằng. Khi i tăng thì thu nhập quốc dân cân bằng tăng hay giảm, vì sao?
Câu 3 (3 điểm)
1. Hàm lợi ích của hộ gia đình có dạng: U(x,y) = 10xy – 3x2 – 2y2 với (x,y) là gói hàng hóa, (x>0, y>0).
a. Hàm lợi ích biên có thể hiện quy luật lợi ích cận biên giảm dần hay không?
b. Hãy viết phương trình đường bàng quan tại (x = 2; y = 2); tìm độ dốc của đường này tại (x = 2; y
= 2) và giải thích ý nghĩa của giá trị tìm được.
2. Cho S và D tương ứng với hàm cung và hàm cầu về một loại hàng hóa:
S = 50p2 – 20
D = 0,5p-2M2
Với p là giá một đơn vị hàng hóa, M là thu nhập của người tiêu dùng, (M > 0)
a. Tìm điều kiện đối với p sao cho hàm cung và hàm cầu đều nhận giá trị dương. Với điều kiện này
hãy viết mô hình cân bằng thị trường, viết hàm dư cung và xét tính đơn điệu của hàm này theo p.
b. Cho p*; Q* là giá cân bằng và lượng cân bằng. Nếu thu nhập M giảm thì sẽ tác động như thế nào
tới p*; Q* ?
Câu 4 (2 điểm)
Trường đào tạo lái xe ô tô TX đã đào tạo được 5000 lái xe cho tỉnh A. Kiểm tra ngẫu nhiên 1500 người
ở tỉnh A thấy 200 người có bằng lái xe ô tô, trong đó có 150 người có bằng do trường TX cấp.
1. Ước lượng số người đã có bằng lái xe ô tô của tỉnh A tối đa với độ tin cậy 95%.
2. Có thể cho rằng 15% số người tỉnh A đã có bằng lái xe ô tô không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

1

 Chia sẻ và trao đổi tài liệu ôn thi, học tập và nghiên cứu.

Câu 5 (2 điểm)
Điều tra ngẫu nhiên thu nhập/tháng của 100 nhân viên công ty A thu được kết quả sau:
Thu nhập (triệu đồng)

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Số nhân viên

5

15

25

30

20

5

1. Ước lượng mức thu nhập/tháng trung bình của nhân viên công ty A với ...
http://bydecision.blogspot.com Chia s và trao đi tài liu ôn thi, hc tp và nghiên cu.
1
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T QUC DÂN
---------------------------------------------
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HC 2010
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ
THẠC SĨ THÁNG 8 NĂM 2010
Môn thi: KINH T HC
Thi gian làm bài: 180 phút
Câu 1: (1 điểm)
Cho hàm chi phí trung bình ca doanh nghip cnh tranh hoàn ho:
AC(Q) = 12/Q 0,5Q + 0,25Q
2
+ 10 (Q là s đơn vị sn phm)
1. Tìm hàm chi phí cn biên.
2. Vi giá bán p = 106, tìm Q
*
thoản mãn điều kin cn cực đại li nhun.
Câu 2 (1 điểm)
Cho mô hình kinh tế
Y = C + I + G
0
; C = a + b(Y T
0
) ; I = d + iY
G
0
> 0; a > 0; 0<b<1; bT
0
<a; d>0; 0<i<1; b+i<1
Trong đó Y, C, I lần lượt thu nhp quốc dân, tiêu dùng dân đầu tư; G
0
, T
0
chi tiêu chính ph
và thuế.
Tìm thu nhp quc dân cân bng. Khi i tăng thì thu nhập quc dân cân bằng tăng hay giảm, vì sao?
Câu 3 (3 điểm)
1. Hàm li ích ca h gia đình có dng: U(x,y) = 10xy 3x
2
2y
2
vi (x,y) là gói hàng hóa, (x>0, y>0).
a. Hàm li ích biên có th hin quy lut li ích cn biên gim dn hay không?
b. Hãy viết phương trình đưng bàng quan tại (x = 2; y = 2); tìm độ dc của đường này ti (x = 2; y
= 2) và giải thích ý nghĩa của giá tr tìm được.
2. Cho S và D tương ứng vi hàm cung và hàm cu v mt loi hàng hóa:
S = 50p
2
20
D = 0,5p
-2
M
2
Vi p là giá một đơn vị hàng hóa, M là thu nhp của người tiêu dùng, (M > 0)
a. Tìm điều kiện đối vi p sao cho hàm cung và hàm cầu đều nhn giá tr dương. Với điều kin y
hãy viết mô hình cân bng th trường, viết hàm dư cung và xét tính đơn điệu ca hàm này theo p.
b. Cho p
*
; Q
*
giá cân bằng lượng cân bng. Nếu thu nhp M gim thì s tác động như thế nào
ti p
*
; Q
*
?
Câu 4 (2 điểm)
Trường đào tạo lái xe ô tô TX đã đào tạo được 5000 lái xe cho tnh A. Kim tra ngẫu nhiên 1500 người
tnh A thấy 200 người có bằng lái xe ô tô, trong đó có 150 người có bằng do trường TX cp.
1. Ước lượng s người đã có bằng lái xe ô tô ca tnh A tối đa với độ tin cy 95%.
2. Có th cho rng 15% s người tỉnh A đã có bằng lái xe ô tô không? Kết lun vi mức ý nghĩa 5%.
Toán kinh tế ôn cao học - Trang 2
Toán kinh tế ôn cao học - Người đăng: Trần Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Toán kinh tế ôn cao học 9 10 109