Ktl-icon-tai-lieu

Toán văn

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 3771 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai” ngoài sự cố gắng, nỗ
lực của bản thân trong việc tìm kiếm và nghiên cứu thì không thể nào không kể đến
sự giúp đỡ tận tình, chu đáo từ phía nhà trường và nơi em thực tập. Em xin gửi lời
cảm ơn chân thành nhất đến:
-

Cô Ts. Trần Thị Thùy Linh đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn đề tài, cảm ơn

cô đã sữa chữa và bổ sung những thiếu sót của đề tài mà em đang thực hiện nhằm
góp phần hoàn thiện nó. Từ đó, đề tài đưa ra giải pháp góp một phần làm giảm rủi
ro lãi suất trong hoạt động quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt
Nam, chi nhánh Đồng Nai. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các
thầy cô trong Khoa Tài chính – Ngân hàng đã tổ chức những buổi hướng dẫn và
giải đáp những thắc mắc của tất cả các sinh viên nghiên cứu khoa học cũng như các
sinh viên lao động thực tế.
- Do kiến thức về chuyên môn và thời gian lao động thực tế còn hạn chế nên
bài báo cáo nghiên cứu khoa học còn nhiều thiếu sót. Em mong được sự góp ý của
quý thầy cô để đề tài hoàn thiện hơn
- Sau cùng, đó là sự giúp đỡ của các anh, các chị phòng Khách Hàng Doanh
Nghiệp và phòng Kinh Doanh Vốn, Ngoại Tệ của ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai đã cung cấp nhưng thông tin, số liệu cần
thiết và tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành đề tài.
Biên Hòa, ngày tháng
Sinh viên
Dùng Cẩm Hằng

năm 2011

Lời cảm ơn
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu đồ
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài: ................................................................................................1
2. Tổng quan lịch sử nghiên cứu: ............................................................................1
3. Mục đích nghiên cứu: ..........................................................................................2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ......................................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu: ....................................................................................3
6. Tính mới của đề tài: .............................................................................................3
7. Kết cấu của đề tài:................................................................................................3
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ RỦI
RO LÃI ...
Trong thi gian thc hin đề tài nghiên cu “Qun tr ri ro lãi sut ti Ngân
hàng TMCP Ngoi Thương Vit Nam, chi nhánh Đồng Nai” ngoài s c gng, n
lc ca bn thân trong vic tìm kiếm và nghiên cu thì không th nào không k đến
s giúp đỡ tn tình, chu đáo t phía nhà trường và nơi em thc tp. Em xin gi li
cm ơn chân thành nht đến:
- Cô Ts. Trn Th Thùy Linh đã tn tình giúp
đỡ hướng dn đề tài, cm ơn
đã sa cha và b sung nhng thiếu sót ca đề tài mà em đang thc hin nhm
góp phn hoàn thin nó. T đó, đề tài đưa ra gii pháp góp mt phn làm gim ri
ro lãi sut trong hot động qun tr ri ro ca Ngân hàng TMCP Ngoi Thương Vit
Nam, chi nhánh Đồng Nai. Bên cnh đó, em xin gi li cm ơn chân thành ti các
th
y cô trong Khoa Tài chính – Ngân hàng đã t chc nhng bui hướng dn và
gii đáp nhng thc mc ca tt c các sinh viên nghiên cu khoa hc cũng như các
sinh viên lao động thc tế.
- Do kiến thc v chuyên môn và thi gian lao động thc tế còn hn chế nên
bài báo cáo nghiên cu khoa hc còn nhiu thiếu sót. Em mong được s góp ý ca
quý thy cô để đề tài hoàn thin hơn
- Sau cùng, đó là s giúp đỡ c
a các anh, các ch phòng Khách Hàng Doanh
Nghip và phòng Kinh Doanh Vn, Ngoi T ca ngân hàng TMCP Ngoi
Thương Vit Nam, chi nhánh Đồng Nai đã cung cp nhưng thông tin, s liu cn
thiết và to mi điu kin cho em hoàn thành đề tài.
Biên Hòa, ngày tháng năm 2011
Sinh viên
Dùng Cm Hng
Toán văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán văn - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Toán văn 9 10 575