Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi truong-nguyen-huu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÓM TẮT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Giá trị tương lai của một khoản tiền
Giá trị tương lai của một chuỗi tiền

FVn = PV × (1 + k)n = PV × FVF (k; n)
FVAn = CF1 × (1 + k)n-1 + CF2 × (1 + k)n-2 + … + CFn-1 × (1 + k) + CFn

Giá trị tương lai của một chuỗi tiền
đều

( 1 + k ) − 1 = CF × FVFA (k; n)
FVAn = CF ×
k
FVn
PV =
n = FVn × PVF (k; n)
( 1+ k )

Giá trị hiện tại của một khoản tiền

Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền

n

PVAn =

CFn −1
CFn
CF1
CF2
+
+ ... +
+
2
n −1
n
( 1+ k ) ( 1+ k )
(1+ k )
(1+ k )
1−

1

Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền
đều

PVAn = CF ×

Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền
đều vô hạn

PVF ∞ =

Giá trị hiện tại ròng

NPV = PVA – Vốn đầu tư ban đầu

( 1+ k )

n

= CF × PVFA (k; n)

k
CF
k
m

APR 

Lãi suất hiệu dụng (EAR) và lãi suất EAT =  1 +
÷ − 1 với
n 

danh nghĩa (APR)

n: kỳ ghép lãi (theo tháng, quý, năm)
m: thời gian tính lãi (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

LS khoản vay gốc, lãi trả một lần khi
đáo hạn

k=

n

A
− 1 với
B

A: tổng số tiền gốc và lãi trả vào cuối kỳ
B: tổng số tiền gốc vay ban đầu
n: thời gian vay

LS khoản vay lãi trả trước, gốc trả
đáo hạn

LS khoản vay trả góp

k=

A
với A: lãi trả trước
B
B: thực vay (= số tiền vay ban đầu – lãi trả trước)

LS trả sau = LS trả trước / (1 – LS trả trước)
Là LS chiết khấu làm cân bằng giá trị hiện tại của dòng tiền trả góp với số tiền vay hiện
tại.

LS hiệu dụng/năm

EAT = ( 1 + k )

Công thức nội suy

k = k1 +

Cổ tức CP chia hằng năm không đổi

a
^
P0 = r với
s

12

− 1 với k là lãi suất danh nghĩa/năm

NPV1 ( k2 − k1 )
NPV1 + NPV2
a: cổ tức kỳ vọng hằng năm
rs: tỷ suất sinh lời cần thiết của CP

Cổ tức CP tốc độ tăng trưởng không
đổi

D2 = D1 (1 + g)
D3 = D2 (1 + g) = D1 (1 + g)2
……
Dn = Dn-1 (1 + g) = D1 (1 + g)n-1

D1
D (1 + g ) D1 ( 1 + g )
D1 (1 + g ) n −1
D1
⇒P=
+ 1
+
+
...
+
=
2
3
n
0
1 + rs ( 1 + rs )
rs − g
( 1 + rs )
( 1 + rs )
2

^

Trong đó:

^

P0 : giá trị lý thuyết (nội tại) của CP
g: tốc độ tăng trưởng hằng năm của CP

rs: tỷ lệ sinh lời cần thiết của CP
D0: cổ tức được chia năm vừa qua (năm gần nhất)
D1: cổ tức dự kiến chia năm nay
D1 = D0 (1 + g1)
D5 = D4 (1 + g1)

Trường hợp tốc độ tăng trưởng trong
n năm đầu (ví dụ) là g1%/năm, từ
năm thứ n +1 trở đi là g2%/năm.

D2 = D1 (1 + g1)

….

D3 = D2 (1 + g1)

Dn = Dn-1 (1 + g1)

D4 = D3 (1 + g1)

Dn+1 = Dn (1 + g2)
^

Giả sử ta bán CP vào năm thứ n, lúc đó tổng số tiền thu được là D 1 + D2 + … + Dn + P n
^

(với P n được tính tương tự như công thức bên trên)
^

D + Pn
D1
D2
+ ... + n
2
n
⇒ P0 = 1 + r +...
TÓM TẮT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Giá trị tương lai của một khoản tiền FV
n
= PV
×
(1 + k)
n
= PV
×
FVF (k; n)
Giá trị tương lai của một chuỗi tiền FVA
n
= CF
1
×
(1 + k)
n-1
+ CF
2
×
(1 + k)
n-2
+ … + CF
n-1
×
(1 + k) + CF
n
Giá trị tương lai của một chuỗi tiền
đều
FVA
n
= CF
×
( )
1 1
n
k
k
+
= CF
×
FVFA (k; n)
Giá trị hiện tại của một khoản tiền PV =
( )
1
n
n
FV
k+
= FV
n
×
PVF (k; n)
Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền PVA
n
=
( )
( ) ( ) ( )
1
1 2
2 1
...
1
1 1 1
n n
n n
CF CF
CF CF
k
k k k
+ + + +
+
+ + +
Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền
đều
PVA
n
= CF
×
( )
1
1
1
n
k
k
+
= CF
×
PVFA (k; n)
Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền
đều vô hạn
PVF
=
CF
k
Giá trị hiện tại ròng NPV = PVA – Vốn đầu tư ban đầu
Lãi suất hiệu dụng (EAR) và lãi suất
danh nghĩa (APR)
EAT =
1 1
m
APR
n
+
÷
với n: kỳ ghép lãi (theo tháng, quý, năm)
m: thời gian tính lãi (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
LS khoản vay gốc, lãi trả một lần khi
đáo hạn
k =
1
n
A
B
với A: tổng số tiền gốc và lãi trả vào cuối kỳ
B: tổng số tiền gốc vay ban đầu
n: thời gian vay
LS khoản vay lãi tr trước, gốc trả
đáo hạn
k =
với A: lãi trả trước
B: thực vay (= số tiền vay ban đầu – lãi trả trước)
LS trả sau = LS trả trước / (1 – LS trả trước)
LS khoản vay trả góp
LS chiết khấu làm cân bằng g trị hiện tại của dòng tiền trả góp với số tiền vay hiện
tại.
LS hiệu dụng/năm EAT =
( )
12
1 1k+
với k là lãi suất danh nghĩa/năm
Công thức nội suy k = k
1
+
( )
1 2 1
1 2
NPV k k
NPV NPV
+
Cổ tức CP chia hằng năm không đổi
=
với a: cổ tức kỳ vọng hằng năm
r
s
: tỷ suất sinh lời cần thiết của CP
Cổ tức CP tốc độ tăng trưởng không
đổi
D
2
= D
1
(1 + g)
D
3
= D
2
(1 + g) = D
1
(1 + g)
2
……
D
n
= D
n-1
(1 + g) = D
1
(1 + g)
n-1
=
( )
( )
( ) ( )
2
1
1
1 1 1 1
2 3
1
(1 ) (1 )
...
1
1 1 1
n
n
s s
s s s
D g
D D g D g D
r r g
r r r
+
+ +
+ + + + =
+
+ + +
Trong đó:
: giá trị lý thuyết (nội tại) của CP
g: tốc độ tăng trưởng hằng năm của CP
Tóm tắt tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Tóm tắt tài chính doanh nghiệp - Người đăng: truong-nguyen-huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tóm tắt tài chính doanh nghiệp 9 10 647