Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp bài giảng lý thuyết tài chính FTU

Được đăng lên bởi Giang Rivera
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lý thuyết tài chính

Thursday, August 07, 2014

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH
I. Bản chất của tài chính
1. Xét về hình thức bên ngoài
 Tài chính là quá trình vận động các nguồn tài chính (hay vốn) gắn liền với việc tạo
lập và sử dụng quỹ tiền tệ
 Quỹ tiền tệ là 1 lượng nhất định tài chính được sử dụng trong 1 mục đích cụ thể

2. Bản chất (nội dung)
 Quá trình vận động của các nguồn tài chính  tạo lập và sử dụng các QTT  làm thay
đổi lợi ích kinh tế của các chủ thể  bản chất của tài chính là các quan hệ phân phối
nguồn tài chính giữa các chủ thể kinh tế (quan hệ kinh tế).

Lưu Thanh Phương Giang – K50 – FTU

Lý thuyết tài chính

Thursday, August 07, 2014

 Tài chính là tổng thể các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối
các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các QTT nhằm đáp ứng các
nhu cầu của các chủ thể trong xã hội.
* Lưu ý:
 Quản lý Tài chính là quản lý cả hai mặt của nó
 Bản chất của tài chính – các quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị
chịu sự chi phối bởi bản chất của quan hệ xã hội mà đặc trưng cơ bản là
các quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất.
 Tài chính là công cụ phân phối sản phẩm trong xã hội. Nó không chỉ
đơn thuần là kết quả tiêu cực của sản xuất – trao đổi mà tác động lại đến
quá trình sản xuất – trao đổi.
 Không nên đồng nhất tài chính với tiền tệ, bởi vì giữa tài chính và tiền
tệ có sự khác nhau.

II.

Chức năng và vai trò của tài chính

1. Chức năng của tài chính
a. Chức năng phân phối
 Khái niệm: Đó là chức năng mà nhờ vào đó, các nguồn tài chính đại diện cho những
bộ phận của cải xã hội được đưa vào các QTT khác nhau để sử dụng cho những mục
đích nhất định của các chủ thể trong xã hội
 Đối tượng phân phối:

Lưu Thanh Phương Giang – K50 – FTU

Lý thuyết tài chính

Thursday, August 07, 2014

 Chủ thể phân phối:

 Kết quả phân phối:
 Hình thức: sử dụng và tạo lập QTT
 Bên trong: thay đổi lợi ích kinh tế giữa các chủ thể
 Đặc điểm của chức năng phân phối:
 Là sự phân phối dưới hình thức giá trị nhưng không làm thay đổi hình thái giá
trị.
 Là sự phân phối gắn liền với sự hình thành và sử dụng các QTT nhất định (ở 2
điểm đầu mút của hoạt động mua-bán)

 Là sự phân phối diễn ra thường xuyên, liên tục bao gồm cả phân phối lần đầu và
phân phối lại. Trong đó phân phối lại là chủ yếu.
 Phân phối lần đầu là phương pháp tạo ra ở khu vực sản xuất vật chất ở
doanh nghiệp sản xuất, hình thành nên các quỹ cơ bản: c (khấu hao), v
(quỹ đầu vào, vật liệu sx), m (lợi nhuận chưa chia); và doanh n...
Lý thuyết tài chính Thursday, August 07, 2014
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH
I. Bản chất của tài chính
1. Xét về hình thức bên ngoài
Tài chính quá trình vận động các nguồn tài chính (hay vốn) gắn liền với việc tạo
lậpsử dụng quỹ tiền tệ
Quỹ tiền tệ là 1 lượng nhất định tài chính được sử dụng trong 1 mục đích cụ thể
2. Bản chất (nội dung)
Quá trình vận động của các nguồn tài chính tạo lập sử dụng các QTT làm thay
đổi lợi ích kinh tế của các chủ thể bản chất của tài chính các quan hệ phân phối
nguồn tài chính giữa các chủ thể kinh tế (quan hệ kinh tế).
Lưu Thanh Phương Giang – K50 – FTU
Tổng hợp bài giảng lý thuyết tài chính FTU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp bài giảng lý thuyết tài chính FTU - Người đăng: Giang Rivera
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Tổng hợp bài giảng lý thuyết tài chính FTU 9 10 466