Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp giao dịch thành viên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số TTLNH-11

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN
HÀNG

------------

TỔNG HỢP GIAO DỊCH THÀNH VIÊN
Ngày giao dịch:…………………………………………………………………………….
Dịch vụ:…………………………………………………………………………………….
Ngân hàng: ……………………………………………Trang:………………………….…
Chi nhánh
Số
hiệu

Nợ

Tên Ngân Số món
hàng

Chênh lệch số tiền

Có
Số tiền

Số
món

Số
tiền

Nợ

TỔNG CỘNG

LẬP BẢNG

Chú thích:
- Lập cho từng hệ thống thành viên.
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp.
- Lập cho nội tỉnh – liên tỉnh và toàn quốc.
- Mỗi dòng là dòng tổng cộng của mẫu số TTLNH-10

KIỂM SOÁT

Có

...
THANH TO N I N T LIÊN NG NÁ Đ Â
NG
------------
M u s TTLNH-11
TỔNG HỢP GIAO DỊCH THÀNH VIÊN
Ngày giao dịch:…………………………………………………………………………….
Dịch vụ:…………………………………………………………………………………….
Ngân hàng: ……………………………………………Trang:………………………….…
Chi nhánh N Chênh l ch s ti n
S
hi u
Tên Ngân
h ngà
S n S ti n
S
món
S
ti n
N Có
T NG C NG
L P B NG KI M SO T Á
Chú thích:
- Lập cho từng hệ thống thành viên.
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp.
- Lập cho nội tỉnh – liên tỉnh và toàn quốc.
- Mỗi dòng là dòng tổng cộng của mẫu số TTLNH-10
Tổng hợp giao dịch thành viên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tổng hợp giao dịch thành viên 9 10 542