Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp nội dung ôn tập môn nguyên lý bảo hiểm

Được đăng lên bởi carliss
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Những con số BH cần nhớ !
1. Mức đóng BHXH bắt buộc
Năm
Luật BHXH
năm 2006

2010
2012
2014

Người sử dụng lao động
Đóng 15% trong đó :
- 3% vào quỹ ốm đau, thai sản
- 1% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- 11% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Từ năm 2010
cứ 2 năm trăng 1% cho đến khi đạt 14%
16%
17%
18%

Người lao động
5% từ năm 2010, cứ 2
năm tăng 1% cho đến
khi đạt 8%
6%
7%
8%

2. Chi tiết mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động.
Hằng năm người sử dụng lao động đóng trên mức lương, tiền công đóng BBXH của người lao
động.
Năm
1/2007-12/2009
1/2010-12/2011
1/2012-12/2013
1/2014 trở đi

Quỹ ốm đau thai
sản
3%
3%
3%
3%

Người sử dụng lao động đóng
Quỹ TNLĐ,
Quỹ hưu trí, tử
BNN
tuất
1%
11%
1%
12%
1%
13%
1%
14%

Tổng cộng

3.BHXH tự nguyện
chế độ ốm đau


-

Làm việc trong điều kiện bình thường
Đã đóng BHXH <15 năm: 30 ngày
Đã đóng BHXH >=15 năm, < 30 năm: 40 ngày
Đã đóng BHXH >=30 năm: 60 ngày
Làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có phụ cấp KV từ 0.7 trở lên
Đã đóng BHXH <15 năm: 40 ngày
Đã đóng BHXH >=15 năm, < 30 năm: 50 ngày
Đã đóng BHXH >=30 năm: 60 ngày

15%
16%
17%
18%


-

Thời gian hưởng khi con ốm đau:
<=20 ngày/năm nếu con <3 tuổi
<=15 ngày/na9m nếu con 3-7 tuổi
Chế độ thai sàn


-

Khi sinh con
Nghỉ 4 tháng ( làm việc bình thường)
Nghỉ 5 tháng ( làm công việc nặng nhọc độc hại, làm việc 3 ca, làm việc ở nơi có trợ cầp
khu vực hệ số 0.7 trở lên, nữ quân nhân)
Nghỉ 6 tháng (người tàn tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 21% tở lên)

Trường hợp sinh đô, sinh 3: cứ mỗi con sinh thêm mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

-

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu
10 ngày nếu thai <1 tháng
20 ngày nếu thai từ 1 - <3 tháng
40 ngày nếu thai từ 3 - <6 tháng
50 ngày nếu thai >= 6 tháng

4. BH thất nghiệp
- 3 tháng, nếu đóng đủ từ 1 năm đến dưới 3 năm
- 6 tháng, nếu đóng đủ từ 3 năm đến dưới 6 năm
- 9 tháng, nếu đóng đủ từ 6 năm đến dưới 12 năm
- 12 tháng, nếu đóng đủ từ 12 năm trở lên

B. Nội dung chính từng chương
Chương 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM

I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM
1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm
- Rủi ro xảy ra sẽ làm cho con người gặp phải những khó khăn nhất định trong cuộc sống
như mất hoặc giảm thu nhập, thiệt hại tài sản, đình trệ sản xuất kinh doanh... làm ảnh hưởng đến
đời sống kinh tế xã hội nói chung.
- Để đối phó với các rủi ro, con người đã sử dụng hai nhóm biện pháp nhằm đề phòng, ngăn chặn
rủi ro xảy ra và hạn chế, giải quyết hậu quả của rủi ro.
- Bảo hiểm là công cụ đối phó v...
A. Những con số BH cần nhớ !
1. Mức đóng BHXH bắt buộc
Năm Người sử dụng lao động Người lao động
Luật BHXH
năm 2006
Đóng 15% trong đó :
- 3% vào quỹ ốm đau, thai sản
- 1% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- 11% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Từ năm 2010
cứ 2 năm trăng 1% cho đến khi đạt 14%
5% từ năm 2010, cứ 2
năm tăng 1% cho đến
khi đạt 8%
2010 16% 6%
2012 17% 7%
2014 18% 8%
2. Chi tiết mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động.
Hằng năm người sử dụng lao động đóng trên mức lương, tiền công đóng BBXH của người lao
động.
Năm
Người sử dụng lao động đóng
Quỹ ốm đau thai
sản
Quỹ TNLĐ,
BNN
Quỹ hưu trí, tử
tuất
Tổng cộng
1/2007-12/2009 3% 1% 11% 15%
1/2010-12/2011 3% 1% 12% 16%
1/2012-12/2013 3% 1% 13% 17%
1/2014 trở đi 3% 1% 14% 18%
3.BHXH tự nguyện
chế độ ốm đau
Làm việc trong điều kiện bình thường
- Đã đóng BHXH <15 năm: 30 ngày
- Đã đóng BHXH >=15 năm, < 30 năm: 40 ngày
- Đã đóng BHXH >=30 năm: 60 ngày
Làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có phụ cấp KV từ 0.7 trở lên
- Đã đóng BHXH <15 năm: 40 ngày
- Đã đóng BHXH >=15 năm, < 30 năm: 50 ngày
- Đã đóng BHXH >=30 năm: 60 ngày
Tổng hợp nội dung ôn tập môn nguyên lý bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp nội dung ôn tập môn nguyên lý bảo hiểm - Người đăng: carliss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tổng hợp nội dung ôn tập môn nguyên lý bảo hiểm 9 10 296