Ktl-icon-tai-lieu

Tổng kết ngành ngân hàng năm 2014

Được đăng lên bởi hptn1994
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 30 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 12 năm 2014

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng
năm 2014, định hướng giải pháp điều hành năm 2015
Năm 2014, kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững và đồng
đều, lạm phát có xu hướng giảm, hầu hết các ngân hàng trung ương duy trì chính sách
tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thị trường tài chính chứa đựng nhiều rủi
ro với giá vàng biến động phức tạp, đồng USD tăng giá, giá dầu thô giảm mạnh. Ở
trong nước, kinh tế vĩ mô diễn biến theo hướng tích cực, phù hợp với chủ trương và
các giải pháp điều hành của Chính phủ. Các cân đối vĩ mô lớn cải thiện, lạm phát ổn
định ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn cùng kỳ năm 2012 và 2013, dự kiến
cả năm vượt mức mục tiêu 5,8%. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp còn khó khăn, sức cầu của nền kinh tế đã có chuyển biến tích cực nhưng
cần tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
1. Kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân
hàng trong năm 2014:
Trên cơ sở bám sát mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ, và nhiệm vụ của ngành
ngân hàng tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/1/2014, trong năm 2014, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ
chính sách tiền tệ để điều tiết tiền tệ phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn
định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản
của tổ chức tín dụng (TCTD) và nền kinh tế; điều chỉnh giảm các mức lãi suất
chính sách trên cơ sở bám sát diễn biến vĩ mô, tiền tệ; thực hiện đồng bộ các giải
pháp ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối và vàng; triển khai các giải pháp tín dụng
linh hoạt gắn kết với các chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các TCTD
mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng; tăng cường
công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, triển khai
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu theo
lộ trình tại Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với
các chính sách vĩ mô khác, đảm bảo kiểm soát lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế
vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Kết quả đạt được như sau:
a. Lượng tiền cung ứng được điều hành hợp lý giữa các kênh, đảm bảo kiểm
soát tiền tệ phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát trong điều kiện NHNN mua
được...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2014
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng
năm 2014, định hướng giải pháp điều hành năm 2015
Năm 2014, kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững đồng
đều, lạm pt có xu hướng giảm, hầu hết các nn hàng trung ương duy trì cnh sách
tin tệ nới lỏng để hỗ trng trưởng kinh tế. Thị trường tài cnh chứa đựng nhiều ri
ro với giá vàng biến động phức tạp, đồng USD tăng giá, g dầu t giảm mạnh.
trong ớc, kinh tếdin biến theo ớngch cực, phù hợp với chủ tơng và
các giải pháp điều hành của Chính ph. Các cân đối vĩ mô lớn cải thiện, lạm pt ổn
định ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn cùng kỳ năm 2012 và 2013, dự kiến
c năm vượt mức mục tiêu 5,8%. Tuy nhn, hoạt động sản xuất kinh doanh ca các
doanh nghiệp còn khó khăn, sức cầu ca nền kinh tế đã có chuyển biến tích cực nng
cần tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao khnăng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
1. Kết qu điu hành chính sách tin t và hot đng ngân
hàng trong năm 2014:
Trên cơ sở bám sát mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ, và nhiệm vụ của ngành
ngân hàng tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/1/2014, trong năm 2014, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ
chính sách tiền tệ để điều tiết tiền tệ phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát,n
định kinh tế mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản
của tổ chức tín dụng (TCTD) nền kinh tế; điều chỉnh giảm các mức lãi suất
chính sách trên sở bám sát diễn biến mô, tiền tệ; thực hiện đồng bộ các giải
pháp ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối vàng; triển khai các giải pháp tín dụng
linh hoạt gắn kết với các chính sách n dụng ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các TCTD
mở rộng tín dụng hiệu quả đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng; tăng cường
công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng, triển khai
quyết liệt, đồng b các giải pháp cấu lại hệ thống các TCTD, xử nxấu theo
lộ trình tại Đề án đã được Thủ tướng Cnh phủ phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với
các chính sách vĩ mô khác, đảm bảo kiểm soát lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế
vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Kết quả đạt được như sau:
a. Lượng tiền cung ứng được điều hành hợp giữa các kênh, đảm bảo kiểm
soát tiền tệ phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát trong điều kiện NHNN mua
được một lượng lớn ngoại tệ để tăng Dự trữ ngoại hối Nhà nước. Đến ngày
19/12/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 15,65% so với cuối năm 2013, phù
hợp với chỉ tiêu định hướng 14-16% đề ra từ đầu năm. Huy động vốn tăng 15,15%,
trong đó huy động vốn bằng VND tăng khá cao 16,31% so với cuối năm 2013.
1
Tổng kết ngành ngân hàng năm 2014 - Trang 2
Tổng kết ngành ngân hàng năm 2014 - Người đăng: hptn1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tổng kết ngành ngân hàng năm 2014 9 10 662