Ktl-icon-tai-lieu

Tổng ôn tiền tệ ngân hàng

Được đăng lên bởi Cá Chiên Xù
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng ôn tiền tệ ngân hàng
Chương 2
TỔNG QUAN VỀ TTTC
I.Chức năng, vai trò của TTTC
1,khái niệm
TTTC là nơi mua bán các công cụ tài chính ( chứng
khoán_ hh của thị trường) qua đó vốn đc chuyển giao trực tiếp
hoặc gián tiếp từ chủ thể thặng dư vốn sang chủ thể thiếu hụt
vốn.
2,đặc điểm:
+Giá cả đc quyết định bởi quan hệ cung cầu trên thị trường
tình hình sx kd của chủ thể phát hành + yếu tố vĩ mô khác.
+ chủ thể tham gia:
Ng tiết kiệm: tạo cầu hh
Nhà đầu tư : tạo cung hh
Ng môi giới
Ng kinh doanh chứng khoán
Chuyên gia thực hiện chức năng môi giới
Nhà đầu cơ
Ng kinh doanh chênh lệch giá
3,chức năng: (3)
+dẫn vốn ( chức năng nòng cốt)
TTTC dẫn vốn từ chủ thể thặng dư vốn sang chủ thể thiếu hụt vốn

Tài trợ gián tiếp
vốn
Các
TGTC
vốn

Ng tiết kiệm
1. các HGĐ
2. các DN
3. CP
4. ng nước
ngoài

vốn

vốn

Các
TTTC

Tài trợ trực tiếp

vốn

Ng chi tiêu
1. các HGĐ
2. các DN
3. CP
4. ng nước
ngoài

+kích thích tiết kiệm
TTTC thông qua cơ chế tạo ra nhiều hơn hoặc ít hơn
thu nhập ( tiền lãi, cổ tức…) cho nhà đầu tư mà kích thích
hay hạn chế tiết kiệm tạo ra 1 quĩ chảy vào đầu tư.
+thanh khoản
TTTC cung cấp phương thức chuyển đổi các loại
CCTC thành tiền mặt cho nhà đầu tư khi có họ có yêu cầu 
tạo thêm tính lỏng cho công cụ.
4, Vai trò
-góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế
-tạo môi trường dung hòa lợi ích giữa các chủ thể trg nền ktế
-tuyển chọn và kích thích doanh nghiệp kd hiệu quả
-tạo đkiện thuận lợi cho các gd tài chính

II. Phân loại TTTC
1, theo phương thức tổ chức thị trường
-TT sơ cấp
-TT thứ cấp
2,theo phương thức luân chuyển vốn
-thị trường trực tiếp
-thị trường gián tiếp
3,theo thời hạn công cụ TC
-thị trường tiền tệ
-thị trường vốn
Cụ thể
1, theo phương thức tổ chức thị trường
-TT sơ cấp
+ là nơi phát hành các công cụ TC
+cnăng: tăng vốn cho các chủ thể phát hành (DN, CP)
tạo hh trên thị trường
+giá: ấn định hoặc đấu giá
+thời gian hoạt động: ko liên tục, theo đợt
-TT thứ cấp
+là nơi mua bán lại các công cụ TC đc phát hành trên
TT sơ cấp
+chức năng: luân chuyển vốn, tăng tính lỏng của các
CCTC
+giá: theo cung cầu
+thời gian hoạt đông: gd nhiều và liên tục
2, theo phương thức luân chuyển vốn
a,TT trực tiếp
-Vốn đc chuyển giao trực tiếp ...




 !"#
 $%       & 
'!()*+,-./  012
'3!1245  65 

.3.5#7
8!9.,-:1.);<,-"-=->)*
??6@ A52!%8:1-BC#D !
85#7
1 "#7E'=-
%.=-7E'-
#DF
 A' '!
-:>0"#DF
%.=-
 A'>$"!
G7&G+
8AHB&B+
AHB453AB651-IB
%J!12
!

!

B
B B
B
B
1 "#
 !KL
 !M
G N
O F
'%
>-
 !KL
 !M
G N
O F
'%
%J012
Tổng ôn tiền tệ ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng ôn tiền tệ ngân hàng - Người đăng: Cá Chiên Xù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tổng ôn tiền tệ ngân hàng 9 10 323