Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan tài chính công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ TÀI
CHÍNH CÔNG

Nguyễn Hồng Thắng, UEH

Nội dung
Căn bản về vai trò và chức năng của
nhà nước
Thất bại của thị trường tư nhân
Kinh tế học phúc lợi
Khái niệm và chức năng của Tài chính
công
Lược sử phát triển các quan điểm về
tài chính công

Phần 1

Căn bản về vai trò và
chức năng của nhà nước

Căn bản về nhà nước
 Nhaø nöôùc khoâng neân laøm gì?
 Nhaø nöôùc neân laøm gì?
 Nhaø nöôùc thöïc thi caùc chính saùch, chöông trình 
haønh ñoäng nhö theá naøo?
 Nhaø nöôùc ñöôïc kieåm soaùt nhö theá naøo?
 Ñaùnh giaù hieäu quaû vaø hieäu löïc cuûa boä maùy 
nhaø nöôùc ntn?
 Nhaø nöôùc coù theå bò suïp ñoå khoâng?
 ...

Một phát biểu
So với Khu vực và trên thế giới thì tiến bộ về
cải cách hành chính của chúng ta còn xa. Tuy
nhiên trong mười năm nay, số bộ, ngành của
Việt Nam đã giảm từ 70 xuống còn 39. …
Chúng ta phải phân định rõ Chính phủ làm
những gì và những gì thuộc thị trường, doanh
nghiệp, và các tổ chức xã hội.
Thực tế hiện nay bộ máy nhà nước đang đảm
đương rất nhiều công việc mà thị trường có thể
làm được.
Thang Văn Phúc
Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Tổng thư ký Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Vai troø gia taêng cuûa nhaø nöôùc 
 Chi tieâu cuûa chính phuû caùc nöôùc ngaøy caøng 
chieám tyû troïng lôùn hôn trong GDP (Xem Baùo 
caùo haøng naêm veà tình hình phaùt trieån theá 
giôùi cuûa WorldBank). 
 Chính phuû caùc nöôùc ñoái thoaïi vôùi nhau nhieàu 
hôn veà moïi vaán ñeà
 Chính phuû quaûn lyù kinh teá ­ xaõ hoäi ngaøy 
moät chuyeân nghieäp hôn

Government Expenditures in Selected
Countries, 2000
Government expenditures as a share of GDP, 2000
Sweden
France
Greece
Denmark
Austria
Belgium
Japan
Italy
Germany
Netherlands
Canada
New Zealand
United Kingdom
Australia
Ireland
United States
Singapore
South Korea
Hong Kong
Thailand

52.7 %
51.4 %
50.9 %
50.2 %
47.6 %
47.0 %
45.3 %
44.4 %
42.9 %
41.5 %
40.9 %
40.2 %
39.2 %
32.7 %
30.0 %
29.4 %
25.9 %
23.8 %
21.3 %
18.3 %
Source: OECD Outlook, Dec. 2001.

Government Expenditures in Selected
Countries, 2001

Source: OECD Outlook, Dec. 2001,
http://www.sourceoecd.org/content/html/index.htm, Annex Table 29.

The Taxation Burden in Selected Countries, 2001

Source: OECD Outlook, Dec. 2001,
http://www.sourceoecd.org/content/html/index.htm, Annex Table 29.

The Growth of Taxes in the United States,
1920–2001

Sources: Economic Report of the President, 2002, http://w3.access.gpo.gov/eop/, Table B-79 and Bureau of Economic Analysis,
http://www.bea.doc.gov/bea/dn/nipaweb/SelectTable...
Nguyễn Hồng Thắng, UEH
TỔNG QUAN VỀ TÀI
CHÍNH CÔNG
Tổng quan tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan tài chính công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Tổng quan tài chính công 9 10 957