Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan tiền tệ

Được đăng lên bởi mpc-lequanpro
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1014 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
Kiến thức nền tảngg về lĩnh vực
ự tiền tệ,
ệ, ngân
g hàngg và thịị
trường tài chính.
 Hiểu được bản chất tiền tệ, cơ chế lưu thông tiền tệ và
tá động
tác
độ của
ủ nó
ó tới nền
ề kinh
ki h tế tài chính,
hí h
 Hiểu được cơ chế hoạt động của hệ thống tài chính và
vai trò của các trung gian tài chính, ngân hàng trung
ương khi thực thi chính sách tiền tệ.


TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chức năng
g của tiền và sự
ựp
phát triển các hình thái
tiền tệ
 Các trung gian tài chính trên thị trường tài
chính;
hí h đặc
đặ biệt:
biệt NHTM
 Ngân hàng trung ương với việc điều hành chính
sách tiền tệ


TÀI LIỆU HỌC TẬP
Nguyễn
g y Văn Tiến,, Tiền tệệ Ngân
g hàng,
g, Học
ọ viện
ệ Ngân
g
hàng
 Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại,
NXB Thống
Thố kê 2009
 Mishkin, Tiền tệ Ngân hàng và thị trường tài chính,
NXB Khoa học kỹ thuật
 Mishkin (2009), The Economics of Money, Banking
and Financial Markets, 7th edition


ĐÁNH GIÁ
Tiêu chí

Tỷ trọng

Chuyên cần

10%

Kiểm tra g
giữa kỳ
ỳ

30%

Thi cuối kỳ

60%

NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chươngg 1: Tổngg q
quan về Tiền tệệ
 Chương 2: Lãi suất
 Chương 3: Thị trường tài chính
 Chương 4: Các trung gian tài chính
 Chương 5: Ngân hàng thương mại
 Chương 6 Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền
ề tệ


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ
1.1. Tổng
gq
quan về tiền tệ
 1.1.1. Khái niệm
 1.1.2. Đặc điểm
 1.2.Các
1 2 Cá hình
hì h thái phát
hát triển
t iể của
ủ tiền
tiề tệ
 1.2.1. Sự ra đời của tiền tệ
 1.2.2. Các hình thái phát triển của tiền
 1.2.3 Các chế độ lưu thông tiền
 1.3.Chức năng của tiền
 1.3.1.Trung gian trao đổi
ổ
 1.3 Thước đo giá trị
 1.3.3
1 3 3 Cất trừ giá trị


MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 1
Nắm được
ợ định
ị nghĩa
g tiền tệệ dưới ggiác độộ kinh tế
 Nghiên cứu chức năng của tiền, tìm hiểu tại sao nó lại
thúc đẩy nền kinh tế và nó làm điều đó như thế nào
 Theo dõi hình thái của tiền
ề thay đổi
ổ như thếế nào theo thời
gian và đi sâu vào tính toán khối lượng tiền tệ hiện tại


1.1. KHÁI NIỆM TIỀN- GÓC ĐỘ KINH TẾ


Tiền tệệ là bất cứ vật
ậ ggì được
ợ chấpp nhận
ậ chungg để đổi lấyy
hàng hoá, dịch vụ hoặc để thanh toán các khoản nợ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA TIỀN TỆ
Tiền tệệ thực
ự chất là vật
ậ trungg ggian môi ggiới trongg trao đổi
hàng hoá, dịch vụ, là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi
được thực hiện dễ dàng hơn.
 Bản
Bả chất
hất của
ủ tiền
tiề tệ được
đ
thể hiện
hiệ rõõ hơn
h qua hai
h i thuộc
th ộ tính:
tí h
 Giá sử sử dụng của tiền tệ
 Giá trị của tiền


P...
TINT -NGÂN HÀNG
Tổng quan tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan tiền tệ - Người đăng: mpc-lequanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tổng quan tiền tệ 9 10 81