Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về thị trường tài chính

Được đăng lên bởi Thúy Hằng Văn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ 3

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

NỘI DUNG
2

I. Khái niệm

II. Chức năng, vai trò của TTTC

III. Phân loại thị trường tài chính

IV. Công cụ của thị trường tài chính

I. Khái niệm
3

Thị trường tài chính là nơi diễn ra quá trìnhluân chuyển vốntừ những người dư
thừa vốn đến những người thiếu hụt vốn, thông qua cáccông cụ tài chínhvàcơ
chếnhất định.

I. Khái niệm
4

Người tiết
kiệm
Người KD
chênh lệch

Người đầu tư

giá

Thị trường
tài chính

Người đầu cơ

Các chuyên

Người kinh

gia

doanh CK

Người môi
giới

II. Chức năng, vai trò của TT tài chính
5

Chức năng của thị trường
tài chính

Vai trò của thị trường tài
chính

II.1. Chức năng của TT tài chính
6

Chức năng thanh
Chức năng dẫn vốn

khoản

Chức năng tiết kiệm

II.1. Chức năng của TT tài chính
7

a)

Chức năng dẫn vốn

Chức năng cơ bản của thị trường tài chính làluân chuyển vốntừ người có nguồn vốn
thặng dư (do chi tiêu ít hơn thu nhập) đến những người thiếu hụt (do nhu cầu
chi tiêu vượt quá thu nhập)

II.1. Chức năng của TT tài chính
8

Chức năng dẫn vốn:

Vốn

Vốn

Vốn

Những người có vốn

Những người cần

cho vay (người tiết

vốn/đi vay (người đầu

kiệm):

tư):

•
•
•
•

Các gia đình
Các công ty
Chính phủ
Nước ngoài

Vốn

Vốn

•
•
•
•

Các công ty
Chính phủ
Các gia đình
Nước ngoài

II.1. Chức năng của TT tài chính
9

b)

Chức năng tiết kiệm

c)

Chức năng thanh khoản

II.2. Vai trò của TT tài chính
10

Nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế

Dung hòa lợi ích kinh tế của các chủ thể

Kích thích tính hiệu quả của các doanh nghiệp

Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính

III. Phân loại thị trường tài chính
11

Thời
Thời hạn
hạn luân
luân chuyển
chuyển
vốn
vốn

Mục
Mục đích
đích hoạt
hoạt động
động

Thị
Thị trường
trường tiền
tiền tệ
tệ

Thị
Thị trường
trường sơ
sơ cấp
cấp

Thị
Thị trường
trường vốn
vốn

Thị
Thị trường
trường thứ
thứ cấp
cấp

Phương
Phương thức
thức luân
luân
chuyển
chuyển vốn
vốn

Thị
Thị trường
trường trực
trực
tiếp
tiếp

Tính
Tính chất
chất hoàn
hoàn trả
trả

Thị
Thị trường
trường nợ
nợ

Phương
Phương thức
thức tổ
tổ chức
chức

Nguồn
Nguồn gốc
gốc

Thị
Thị trường
trường tập
tập

Thị
Thị trường
trường tài
tài

trung
trung

chính
chính phái
phái sinh
sinh

Thị
Thị trường
trường gián
gián

Thị
Thị trường
trường cổ
cổ

Thị
Thị trường
trường phi
phi tập
tập

tiếp
tiếp

phiếu
phiếu

trung
trung

IV. Công cụ của thị trường tài chính
12

Công cụ tài chính ngắn hạn

•
•
•
•
•
•
•
•

Tín phiếu Kho bạc
Tín phiếu NHNN
Thương phiếu
Chấp phiếu Ngân hàng
C...
CHỦ ĐỀ 3
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
tổng quan về thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về thị trường tài chính - Người đăng: Thúy Hằng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tổng quan về thị trường tài chính 9 10 83