Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi Ngân Thảo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề thi trắc nghiệm môn Kế toán ngân hàng
Các bạn vào đây giải giúp mình đề thi này nha :
1) Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn
a) lớn hơn tổng giá trị nợ vay
b) nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay
c) bằng tổng giá trị nợ vay
d) câu a hoặc c
2) Tài khỏan tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
a) Được tất tóan ngay khi tài khỏan hết số dư
b) Được tất tóan ngay khi tài khỏan hết số dư 6 tháng không thấy họat động
lại
c) Được tất tóan ngay khi có yêu cầu của chủ tài khỏan
3) Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay và trích lập dự phòng
a) Hàng tháng
b) Hàng quí
c) Hàng Năm
d) Câu a họăc b hoặc c tùy ngân hàng
4) Để đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế họach,ngân hàng:
a) Ngân hàng chỉ sử dụng phương pháp thực thu,thực chi lãi tiền vay,tiền gửi
b) Chỉ sử dụng phương pháp dư thu,dư chi lãi tiền vay,tiền gửi
c) Chỉ sử dụng phương pháp phân bổ thu nhập,phân bổ chi phí
d) Sử dụng đồng thời cả 3 phương pháp trên
5) Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu,số tiền hạch tóan vào tài
khóan phát hành giấy tờ có giá là:
a) Mệnh giá
b) Mệnh giá trả lãi
c) Số tiền thực ngân hàng thu
d) Gía trị trường của giấy tờ có giá
6) Tính trả lãi trước chỉ có thể được áp dụng cho
a) Mọi trường hợp huy đồng tiền gửi (tiết kiệm)
b) Chủ thể áp dụng cho các trường hợp ngân hàng phát hành giấy tờ có giá
c) Cả a và b
d) Tất cả đều sai
7) Khi huy động tiền gửi(tiết kiệm)có kỳ hạn,ngân hàng:
a) Đều phải tính và hạch tóan lãi phải trả
b) Không phải tính và hạch tóan lãi phải trả
c) Có trường hợp tính,có trường hợp không tính và hạch tóan lãi phải trả

d) Câu b va a đúng
8) Khách hàng vay chủ động trả nợ trước hạn là biếu hiện của:
a) tốt
b) xấu
c) vừa tốt vừa xấu
d) câu a hoặc b
9) Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng chuyển khỏan chuyển vào
tài khỏan tiền gửi của người thụ hưởng không cùng một ngân hàng thì giá trị
tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a) không thay đổi
b) tăng lên
c) giảm đi
d) tất cả đều sai
10) Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng tiền mặt thì giá trị tổng
kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a)không thay đổi
b)tăng lên
c)giảm đi
D)tất cả đều sai
Đáp án:
1) d
2) c
3) d
4) d
5) a
6) d
7) a
8) a
9) c
10) c

...
Đề thi trc nghim môn Kế toán ngân hàng
Các bn vào đây gii giúp mình đề thi này nha :
1) Tăng giá tr bo đảm tin vay ca ngân hàng luôn
a) ln hơn tng giá tr n vay
b) nh hơn tng giá tr n vay
c) bng tng giá tr n vay
d) câu a hoc c
2) Tài khan tin gi không k hn ca khách hàng
a) Được tt tóan ngay khi tài khan hết s dư
b) Được tt tóan ngay khi tài khan hết s dư 6 tháng không thy hat động
li
c) Được tt tóan ngay khi có yêu cu ca ch tài khan
3) Các ngân hàng thương mi phi phân lai n vay và trích lp d phòng
a) Hàng tháng
b) Hàng quí
c) Hàng Năm
d) Câu a họăc b hoc c tùy ngân hàng
4) Để đảm bo nguyên tc nht quán trong k kế hach,ngân hàng:
a) Ngân hàng ch s dng phương pháp thc thu,thc chi lãi tin vay,tin gi
b) Ch s dng phương pháp dư thu,dư chi lãi tin vay,tin gi
c) Ch s dng phương pháp phân b thu nhp,phân b chi phí
d) S dng đồng thi c 3 phương pháp trên
5) Ngân hàng phát hành giy t có giá có chiết khu,s tin hch tóan vào tài
khóan phát hành giy t có giá là:
a) Mnh giá
b) Mnh giá tr lãi
c) S tin thc ngân hàng thu
d) Gía tr trường ca giy t có giá
6) Tính tr lãi trước ch có th được áp dng cho
a) Mi trường hp huy đồng tin gi (tiết kim)
b) Ch th áp dng cho các trường hp ngân hàng phát hành giy t có giá
c) C a và b
d) Tt c đều sai
7) Khi huy động tin gi(tiết kim)có k hn,ngân hàng:
a) Đều phi tính và hch tóan lãi phi tr
b) Không phi tính và hch tóan lãi phi tr
c) Có trường hp tính,có trường hp không tính và hch tóan lãi phi tr
trắc nghiệm kế toán ngân hàng - Trang 2
trắc nghiệm kế toán ngân hàng - Người đăng: Ngân Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
trắc nghiệm kế toán ngân hàng 9 10 853