Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm luật chứng khoán

Được đăng lên bởi Phuong Vo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁP ÁN 45. TRẮC NGHIỆM – LUẬT CHỨNG KHOÁN – ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép:
a.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết
b.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết
c.Thực hiện trong vòng 60 ngày
d.Thực hiện trong vòng 30 ngày
e.a và c
f.b và d
Câu 2. Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau:
a.Báo cáo UBCKNN ít nhất 10 ngày làm việc trước khi chào mua
b.Thực hiện chào mua không dưới 30 ngày và không quá 60 ngày
c.Hủy chào mua thâu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua
d.Thực hiện đồng thời chào mua công khai và không thông qua khớp lệnh tại trung tâm giao dịch chứng khoán
e.Đặt giá chào mua thấp hơn giá đóng cửa trên trung tâm giao dịch ck
f.a , c và d
Câu 3. Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn:
a.1 tháng
b.2 tháng
c.3 tháng
d.4 tháng
Câu 5. Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
a.Là chủ nợ chung
b.Mất toàn bộ số tiền đầu tư
c.Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước
d.Là người cuối cùng được thanh toán
Câu 6. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:
a.Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
b.Trước các khoản sau thuế
c.Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
d.Trước các khoản thuế
e.Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ đông phổ thông
Câu 7. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là:
a.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
b.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
c.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
d.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
Câu 8. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của 1 tổ chức niêm yết được quy định theo
pháp luật VN là:
a.25% tổng số cp
b.30% tổng số cp

c.27% tổng số cp
d.49% tổng số cp
Câu 9. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:
a.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ
đồng trở lên
b.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ đồng trở
lên
c.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ đã góp tại thời ...
ĐÁP ÁN 45. TRẮC NGHIỆM – LUẬT CHỨNG KHOÁN – ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép:
a.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết
b.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết
c.Thực hiện trong vòng 60 ngày
d.Thực hiện trong vòng 30 ngày
e.a và c
f.b và d
Câu 2. Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau:
a.Báo cáo UBCKNN ít nhất 10 ngày làm việc trước khi chào mua
b.Thực hiện chào mua không dưới 30 ngày và không quá 60 ngày
c.Hủy chào mua thâu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua
d.Thực hiện đồng thời chào mua công khai và không thông qua khớp lệnh tại trung tâm giao dịch chứng khoán
e.Đặt giá chào mua thấp hơn giá đóng cửa trên trung tâm giao dịch ck
f.a , c và d
Câu 3. Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn:
a.1 tháng
b.2 tháng
c.3 tháng
d.4 tháng
Câu 5. Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
a.Là chủ nợ chung
b.Mất toàn bộ số tiền đầu tư
c.Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước
d.Là người cuối cùng được thanh toán
Câu 6. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:
a.Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
b.Trước các khoản sau thuế
c.Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
d.Trước các khoản thuế
e.Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ đông phổ thông
Câu 7. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là:
a.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
b.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
c.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
d.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
Câu 8. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của 1 tổ chức niêm yết được quy định theo
pháp luật VN là:
a.25% tổng số cp
b.30% tổng số cp
trắc nghiệm luật chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm luật chứng khoán - Người đăng: Phuong Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
trắc nghiệm luật chứng khoán 9 10 415