Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm luật quốc tế

Được đăng lên bởi thangdhoa
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 8 lần
---oOo--]
1. Hieán chöông Lieäp quoác laø hieán phaùp cuûa coäng ñoàng quoác teá
 Sai, vì baûn chaát cuûa Luaät quoác teá laø söï thoûa thuaän vì vaäy Hieán chöông Lieân hieäp quoác chæ
raøng buoäc vôùi nhöõng quoác gia thaønh vieân cuûa noù maø thoâi, khoâng raøng buoäc nhöõng quoác gia
khoâng tham gia. Vì vaäy, khoâng theå coi laø hieán phaùp cuûa coäng ñoàng.
2.Nhöõng cô quan sau ñaây cô quan naøo thöïc hieän bieän phaùp cöôõng cheá cuûa Luaät quoác teá?
Taïi sao? Toøa aùn quoác teá, WTO , Toøa aùn quoác teá veà luaät bieån, Toøa aùn quoác teá veà nhaân
quyeàn, Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác.
Chæ coù Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác laø cô quan thöïc hieän cöôõng cheá cuûa Lieân hieäp
quoác vì xeùt theo noäi dung cuûa caùc ñieàu 39, 40, 41, 42 thì neáu xeùt thaáy coù söï ñe doïa hoøa bình, coù
söï phaù hoaïi hoøa bình hoaëc coù moät haønh vi xaâm löôïc thì Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác coù
quyeàn quyeát ñònh nhöõng bieän phaùp duøng vuõ löïc hay khoâng duøng vuõ löïc ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà
treân baát cöù luùc naøo neáu xeùt thaáy caàn thieát nhaèm ñeå duy trì hoaëc khoâi phuïc hoøa bình vaø an ninh
quoác teá.
3. Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa Luaät quoác teá hieän ñaïi laø cô sôû cho söï hình thaønh vaø phaùt
trieån cuûa Luaät quoác teá

 Sai, vì nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa Luaät quoác teá hieän ñaïi ñöôïc ghi nhaän trong Hieán
chöông Lieân hieäp quoác 1945 maø nguoàn goác cuûa luaät quoác teá ñöôïc hình thaønh töø trong thôøi kyø
chieám höõu noâ leä. Do ñoù, nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá hieän ñaïi chæ laøm cô sôû cho söï
phaùt trieån cuûa luaät quoác teá hieän ñaïi chöù khoâng theå laø cô sôû cho söï hình thaønh cuûa luaät quoác teá.
4.Nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá laø quy pham phaùp luaät quoác teá

 Sai, vì nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá laø nhöõng tö töôûng quan ñieåm chính trò phaùp lí laø
cô sôû cho vieäc xaây döïng & hoøan thieän phaùp luaät quoác teá coøn qui phaïm phaùp luaät quoác teá laø caùc
qui taéc xöû söï trong quan heä quoác teá.
5. Nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá coù theå bò thay theá bôûi moät nguyeân taéc môùi ñöôïc coäng
ñoàng quoác teá thöøa nhaän .

 Ñuùng. vì baûn chaát cuûa luaät quoác teá laø söï thoûa thuaän; do ñoù caùc quoác gia thoûa thuaän vôùi
nhau thay theá moät nguyeân taéc môùi naøy cho moät nguyeân taéc ñaõ loãi thôøi thì ñöôïc coäng ñoàng thöøa
nhaän.
6. Quoác gia laø chuû theå cô baûn & chuû yeáu cuûa luaät quoác teá

 Ñuùng, bôûi...
---oOo---
]
1. Hieán chöông Lieäp quoác laø hieán phaùp cuûa coäng ñoàng quoác teá
Sai, baûn chaát cuûa Luaät quoác teá laø söï thoûa thuaän vaäy Hieán chöông Lieân hieäp quoác chæ
raøng buoäc vôùi nhöõng quoác gia thaønh vieân cuûa noù maø thoâi, khoâng raøng buoäc nhöõng quoác gia
khoâng tham gia. Vì vaäy, khoâng theå coi laø hieán phaùp cuûa coäng ñoàng.
2.Nhöõng quan sau ñaây quan naøo thöïc hieän bieän phaùp cöôõng cheá cuûa Luaät quoác teá?
Taïi sao? Toøa aùn quoác teá, WTO , Toøa aùn quoác teá veà luaät bieån, Toøa aùn quoác teá veà nhaân
quyeàn, Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác.
Chæ coù Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác laø quan thöïc hieän cöôõng ch cuûa Lieân hieäp
quoác xeùt theo noäi dung cuûa caùc ñieàu 39, 40, 41, 42 thì neáu xeùt thaáy coù söï ñe doïa hoøa bình, coù
söï phaù hoaïi hoøa bình hoaëc coù moät haønh vi xaâm löôïc thì Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác coù
quyeàn quyeát ñònh nhöõng bieän phaùp duøng vuõ löïc hay khoâng duøng vuõ löïc ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà
treân baát cöù luùc naøo neáu xeùt thaáy caàn thieát nhaèm ñeå duy trì hoaëc khoâi phuïc hoøa bình vaø an ninh
quoác teá.
3. Caùc nguyeân taéc baûn cuûa Luaät quoác teá hieän ñaïi laø sôû cho ï hình thaønh vaø phaùt
trieån cuûa Luaät quoác teá
Sai, nhöõng nguyeân taéc baûn cuûa Luaät quoác teá hieän ñaïi ñöôïc ghi nhaän trong Hieán
chöông Lieân hieäp quoác 1945 maø nguoàn goác cuûa luaät quoác teá ñöôïc hình thaønh töø trong thôøi kyø
chieám höõu noâ leä. Do ñoù, nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá hieän ñaïi chæ laøm cô sôû cho söï
phaùt trieån cuûa luaät quoác teá hieän ñaïi chöù khoâng theå laø cô sôû cho söï hình thaønh cuûa luaät quoác teá.
4.Nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá laø quy pham phaùp luaät quoác teá
Sai, vì nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá laø nhöõng töôûng quan ñieåm chính trò phaùp lí laø
sôû cho vieäc xaây döïng & hoøan thieän phaùp luaät quoác teá coøn qui phaïm phaùp luaät quoác teá laø caùc
qui taéc xöû söï trong quan heä quoác teá.
5. Nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá coù theå bò thay theá bôûi moät nguyeân taéc môùi ñöôïc coäng
ñoàng quoác teá thöøa nhaän .
Ñuùng. baûn chaát cuûa luaät quoác teá laø söï thoûa thuaän; do ñoù caùc quoác gia thoûa thuaän vôùi
nhau thay theá moät nguyeân taéc môùi naøy cho moät nguyeân taéc ñaõ loãi thôøi thì ñöôïc coäng ñoàng thöøa
nhaän.
6. Quoác gia laø chuû theå cô baûn & chuû yeáu cuûa luaät quoác teá
Ñuùng, bôûi quoác gia laø chuû theå ñaàu tieân, chuû theå tröôùc heát xaây döïng phaùp luaät quoác teá.
Quoác gia cuõng laø chuû th ñaàu tieân cho vieäc thi haønh phaùp luaät quoác teá, quoác gia laø chuû theå
baûn chuû yeáu trong vieäc thi haønh aùp duïng bieän phaùp cöôõng ch ñeå tuaân thuû aùp duïng phaùp luaät
quoác teá quoác gia laø chuû theå duy nhaát coù quyeàn taïo laäp ra chuû theå môùi cuûa luaät quoác teá.
7. Theå nhaân – phaùp nhaân coù phaûi laø chuû theå cuûa luaät quoác teá hay khoâng?
Theå nhaân phaùp nhaân khoâng phaûi laø chuû theå cuûa luaät quoác teá maø chæ laø chuû theå cuûa luaät
quoác gia maø thoâi, vì chæ coù quoác gia môùi saùnh vai vôùi caùc quoác gia khaùc, vaø chæ coù quoác gia môùi
xeáp ngang haøng vôùi caùc quoác gia. Chuû theå cuûa luaät quoác teá goàm: caùc quoác gia coù chuû quyeàn, caùc
1
Trắc nghiệm luật quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm luật quốc tế - Người đăng: thangdhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm luật quốc tế 9 10 663