Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng

Được đăng lên bởi Phương Nhi
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 4394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
320 Câu - TRẮC NGHIỆM NVNH
Câu 1: Thế nào là nguồn vốn của NHTM?
A: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, kinh
doanh
B: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh
doanh chứng khoán.
C: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay và
đầu tư
D: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay,
đầu tư và thực hiện các dịch vụ ngân hàng.
Câu 2: Vốn chủ sở hữu của NHTM là gì?
A: Là nguồn vốn mà chủ NHTM phải có để bắt đầu hoạt động
B: Là nguồn vốn do các chủ NHTM đóng góp
C: Là nguồn vốn thuộc sở hữu của NHTM
D: Là nguồn vốn do nhà nước cấp
Câu 3: Nguồn từ các quỹ được coi là vốn chủ sở hữu bao gồm những
khoản nào?
A: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao cơ bản
B: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính,
các quỹ khác
C: Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen thưởng.
1

D: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ
khen thưởng.
Câu 4: Các tài sản nợ khác được coi là vốn chủ sở hữu gồm những
nguồn nào?
A: Vốn đầu tư mua sắm do nhà nước cấp nếu có; vốn tài trợ từ
các nguồn.
B: Vốn đầu tư mua sắm do nhà nước cấp nếu có. Các khoản
chênh lệnh do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá; các loại cổ phần
do các cổ đông góp thêm.
C: Vốn đầu tư mua sắm do nhà nước cấp nếu có. Các khoản
chênh lệnh do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận
được để lại chưa phân bổ cho các quỹ.
D: Các khoản chênh lệnh do đánh giá lại tài sản, lợi nhuận được
để lại chưa phân bổ cho các quỹ
Câu 5: Vốn huy động của NHTM gồm những loại nào?
A: Tiền gửi, vốn vay các tổ chức tín dụng khác và NHTW;
vốn vay trên thị trường vốn, nguồn vốn khác.
B: Tiền gửi, vốn vay NHTM; vay ngân sách nhà nước; vốn được
ngân sách cấp bổ sung.
C: Tiền gửi, vốn vay các tổ chức tín dụng khác; ngân sách nhà
nước cấp hàng năm.
D: Tiền gửi, vốn vay NHTW; vốn vay ngân sách, nguồn vốn
khác.
2

Câu 6: Vốn huy động từ tiền gửi bao gồm những bộ phận nào?
A: Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ
hạn, tiền đi vay NHTW
B: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền
vay TCTD khác.
C: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,
tiền gửi khác.
D: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác.
Câu 7: Tại sao phải quản lý nguồn vốn
A: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Đảm
bảo khả năng thanh toán, chi trả của NHTM để có vốn nộp lợi nhuận,
thuế cho nhà nước.
B: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế;
Đảm bảo nguồn vốn NHTM tăng trưởng bền vững,...
320 Câu - TRẮC NGHIỆM NVNH
Câu 1: Thế nào là nguồn vốn của NHTM?
A: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, kinh
doanh
B: toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh
doanh chứng khoán.
C: toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay
đầu tư
D: toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay,
đầu tư và thực hiện các dịch vụ ngân hàng.
Câu 2: Vốn chủ sở hữu của NHTM là gì?
A: Là nguồn vốn mà chủ NHTM phải có để bắt đầu hoạt động
B: Là nguồn vốn do các chủ NHTM đóng góp
C: Là nguồn vốn thuộc sở hữu của NHTM
D: Là nguồn vốn do nhà nước cấp
Câu 3: Nguồn từ các quỹ được coi vốn chủ sở hữu bao gồm những
khoản nào?
A: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao cơ bản
B: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính,
các quỹ khác
C: Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen thưởng.
1
Trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng - Người đăng: Phương Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng 9 10 371