Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn Thuế có đáp án

Được đăng lên bởi Châu Phương
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3009 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ
1. Thuế Giá trị gia tăng
Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của Thuế giá trị gia tăng:
a. Gián thu
b. Đánh nhiều giai đoạn
c. Trùng lắp
d. Có tính trung lập cao
Đáp án : c)
Câu 2. Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là:
a. Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
b. Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
c. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt
Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước
ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng.
d. Tất cả các đáp án trên.
Đáp án: c)
Câu 3. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế gia trị
gia tăng:
a. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu.
b. Hàng hoá gia công chuyển tiếp
c. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ
d. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến
theo quy định của chính phủ.
Đáp án: d)
Câu 4. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trị
gia tăng:
a. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
c. Phân bón
d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.
Đáp án: a)
Câu 5. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính
Thuế giá trị gia tăng là:
a. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng
c. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại
1

d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời
điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.
Đáp án: d)
Câu 6. Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh
doanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:
a. Không phải tính và nộp Thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng
c. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng
d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời
điểm phát sinh các hoạt động này.
Đáp án: a)
Câu 7. Hàng hoá luân chuyển nội bộ là hàng hoá:
a. Do cơ sở kinh doanh xuất bán
b. Do cơ sở kinh doanh cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh
doanh
c. Để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh
d. Do cơ sở kinh doanh biếu, tặng
Đáp án: c)
Câu 8. Giá tính Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu là:
a. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng
b. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, đã có Thuế tiêu thụ đặc biệt
c. Giá chưa có Thuế ...
1
B ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRC NGHIM TRC TUYN
CHO CÔNG CHC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TO CÔNG CHC MI NGÀNH THU
1. Thuế Giá tr gia tăng
Câu 1. Đặc đim nào dưới đây không phi ca Thuế giá tr gia tăng:
a. Gián thu
b. Đánh nhiu giai đon
c. Trùng lp
d. Có tính trung lp cao
Đáp án : c)
Câu 2. Đối tượng chu Thuế giá tr gia tăng là:
a. Hàng hoá dch v sn xut, kinh doanh Vit Nam
b. Hàng hoá, dch v mua ca t chc, cá nhân nước ngoài.
c. Hàng hoá, dch v dùng cho sn xut, kinh doanh tiêu dùng Vit
Nam (bao gm c hàng hoá, dch v mua ca t chc, nhân nước
ngoài), tr các đối tượng không chu Thuế giá tr gia tăng.
d. Tt c các đáp án trên.
Đáp án: c)
Câu 3. Hàng hoá, dch v nào sau đây thuc đối tượng không chu Thuế gia tr
gia tăng:
a. Hàng hóa xut khu ra nước ngoài, k c u thác xut khu.
b. Hàng hoá gia công chuyn tiếp
c. Hàng hoá xut khu ti ch
d. Sn phm xut khu tài nguyên, khoáng sn khai thác chưa chế biến
theo quy định ca chính ph.
Đáp án: d)
Câu 4. Hàng hoá, dch v nào sau đây thuc đối tượng không chu Thuế giá tr
gia tăng:
a. No vét kênh mương ni đồng phc v sn xut nông nghip.
b. Nước sch phc v sn xut và sinh hot.
c. Phân bón
d. Thc ăn gia súc, gia cm và thc ăn cho vt nuôi khác.
Đáp án: a)
Câu 5. Đối vi hàng hoá, dch v dùng để trao đổi, tiêu dùng ni b, giá tính
Thuế giá tr gia tăng là:
a. Giá bán chưa có Thuế giá tr gia tăng
b. Giá bán đã có Thuế giá tr gia tăng
c. Giá tính thuế ca hàng hoá, dch v cùng loi
Trắc nghiệm môn Thuế có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm môn Thuế có đáp án - Người đăng: Châu Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Trắc nghiệm môn Thuế có đáp án 9 10 514