Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi raintea
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
a. Các nhà quản lý của chính công ty
b. Các cổ đông
c. Hội đồng quản trị
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:
a. Ngân hàng và liên ngân hàng
b. Các quỹ tiết kiệm
c. Các công ty bảo hiểm
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:
a. Công ty tư nhân
b. Công ty nhỏ
c. Công ty hợp danh
d. Người nhận thầu độc lập
Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:.
a. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
b. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
c. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
d. Bao gồm cả a, b, c
Câu 5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:
a. Quyết định tài trợ
b. Quyết định khả năng tiền mặt
c. Quyết định ngân sách vốn
d. Không câu nào đúng
Câu 6:
a.
b.
c.
d.

Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp
Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DN
Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
Môi trường kinh doanh của DN
Tất cả các câu trên

Câu 7: Nội dung của QTTCDN:
a. Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh
b. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
c. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán
của doanh nghiệp
d. Tất cả các ý trên
Câu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:
a. Được miễn thuế
b. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý
c. Trách nhiệm vô hạn
d. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu
Câu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là
a. Doanh số tối đa
b. Tối đa hóa lợi nhuận

c. Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông
d. Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý
Câu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:
a. Máy móc thiết bị
b. Bất động sản
c. Các loại chứng khoán
d. Thương hiệu
Câu 11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:
a. Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.
b. Tối đa hóa thị phần của công ty
c. Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.
d. Tối thiểu hóa các khoản nợ của công ty
Câu 12: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?
a. Công ty cổ phần
b. DN tư nhân
c. Cả a & b đều đúng
d. Cả a & b...
CHƯƠNG I - TNG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHIP
Câu 1: Thông thường công ty c phn được s hu bi:
a. Các nhà qun lý ca chính công ty
b. Các c đông
c. Hi đồng qun tr
d. Tt c các câu trên đều đúng
Câu 2: Các trung gian tài chính có th là:
a. Ngân hàng và liên ngân hàng
b. Các qu tiết kim
c. Các công ty bo him
d. Tt c các câu trên đều đúng
Câu 3: Loi hình kinh doanh được s hu bi mt cá nhân duy nht được gi là:
a. Công ty tư nhân
b. Công ty nh
c. Công ty hp danh
d. Người nhn thu độc lp
Câu 4: Qun tr tài chính doanh nghip có vai trò:.
a. Huy động đảm bo đầy đủ và kp thi vn cho hot động kinh doanh ca doanh nghip.
b. T chc s dng vn tiết kim và hiu qu
c. Giám sát, kim tra cht ch các mt hot động sn xut kinh doanh ca doanh nghip
d. Bao gm c a, b, c
Câu 5: Quyết định đầu tư ca mt công ty còn được gi là:
a. Quyết định tài tr
b. Quyết định kh năng tin mt
c. Quyết định ngân sách vn
d. Không câu nào đúng
Câu 6: Nhân t nh hưởng đến qun tr tài chính doanh nghip
a. S khác bit v hình thc pháp lý t chc DN
b. Đặc đim kinh tế k thut ca ngành kinh doanh
c. Môi trường kinh doanh ca DN
d. Tt c các câu trên
Câu 7: Ni dung ca QTTCDN:
a. Tham gia đánh giá la chn các d án đầu tư và kế hoch kinh doanh
b. Xác định nhu cu vn, t chc huy động các ngun vn để đáp ng nhu cu doanh nghip
c. T chc s dng vn hin có, qun lý cht ch các khon thu chi đảm bo kh năng thanh toán
ca doanh nghip
d. Tt c các ý trên
Câu 8: Công ty c phn có thun li so vi loi hình công ty tư nhân và công ty hp danh bi vì:
a. Được min thuế
b. Tách bch gia quyn s hu và quyn qun lý
c. Trách nhim vô hn
d. Các yêu cu báo cáo được gim thiu
Câu 9: Mc tiêu v tài chính ca mt công ty c phn là
a. Doanh s ti đa
b. Ti đa hóa li nhun
Trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp - Người đăng: raintea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp 9 10 386