Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi phamcuc2005-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 
1. Thị trường ngoại hối là nơi nào ? 
a. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ 
b. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ 
c. Giao dịch mua bán kim loại quý
d. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau 
2.Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá 

EUR / GBP sẽ là : 
a. 0.76
b. 0.765
c. 1.3077
d. 0.7647
3.Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP 

= 1.5 USD ;của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP . 
Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh 
ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào : 
a. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với 
giá : 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD 
b. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP 
với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 
USD 
c. Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD 
sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP 
d. Anh ta đánh giá không có cơ hội 

4. Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ? 
a. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD 
b. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD 
c. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ 
d. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ 
5. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 
thàng : EUR /USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới 
EUR /USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn 
sẽ ? 
a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD 
b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR 
c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR 
d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD 
6. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 
tháng EUR / USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay 
trong 3 tháng tới EUR / USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR 
trong 3 tháng tới bạn sẽ ?
a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng 
bạn sẽ lãi : 12380 USD 
b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR. Nếu dự đoán đúng bạn 
sẽ tạo : 12280 USD 
c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng 
bạn sẽ lãi : 12380 USD 
d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR nếu dự đoán của bạn đúng 

bạn sẽ lãi : 12380 USD 
7. Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR /USD = 1.1236/42 
vậy % chênh lệch giá mua bán là : 
a. 0.45%
b. 0.12%
c. 0.013%
d. 0.053%
8. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727 
/ 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, 
ngân hàng B niêm yết : GDP / USD = 1.6735 / 40. Bán ở ngân 
hàng B với giá 1.6735...
TÀI CHÍNH QU C T
1. Th tr ng ngo iườ h i là n iơ nào ?
a. Di n ra ho t đ ng mua bán c ph n và trái phi uế ghi ngo i t
b. Giao d ch mua bán công c ghi ngo i t
c. Giao d ch mua bán kim lo i quý
d. Di n ra vi c mua bán các đ ng ti n khác nhau
2.T i th i đi m t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá
EUR / GBP s là :
a. 0.76
b. 0.765
c. 1.3077
d. 0.7647
3.Gi s t i th i đi m t, t giá th tr ng :ườ 1 EUR = 1 USD , 1 GBP
= 1.5 USD ;c a ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP .
V y chi phí giao d ch = 0 nhà đ u t cóư USD, anh
ta s khai thác cơ h i = cách nào :
a. Mua GBP v i giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng b ng mua EUR v i
giá : 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR v i giá 1 EUR = 1 USD
b. Mua EUR v i giá 1 EUR = 1 USD, chuy n đ i EUR sang GBP
v i giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla v i giá 1 GBP = 1.5
USD
c. Bán GBP v i giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuy n đ i USD
sang EUR sau đó bán EUR v i giá 2 EUR = 1 GBP
d. Anh ta đánh giá không có cơ h i
trắc nghiệm tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm tài chính quốc tế - Người đăng: phamcuc2005-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
trắc nghiệm tài chính quốc tế 9 10 937