Ktl-icon-tai-lieu

TRắc nghiệm tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Hong Oanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn học: Tài chính - Tiền tệ

A. MỨC ĐỘ DỄ
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ
1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà
kinh tế:
a. Tiền học phí
c. Thuế
b. Tiền gửi thanh toán
2. Tiền pháp định là:
a. Séc
c. Thẻ tín dụng
b. Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếm d. Tiền xu
3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải:
a. Do chính phủ sản xuất ra
c. Được đảm bảo bằng vàng hoặc bạc
b. Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện thanh toán
d. b và c
4. Tài sản nào sau đây có tính lỏng cao nhất:
a. Nguyên liệu, vật liệu trong kho
c. Khoản phải thu khách hàng
b. Chứng khoán
d. Ngoại tệ gửi ngân hàng
5. Tiền giấy ngày nay:
a. Chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng các phương tiện thanh toán
b. Được phép đổi ra vàng theo tỷ lệ do luật định
c. Cả a và b
6. Tiền giấy lưu hành ở Việt nam ngày nay:
a. Vẫn có thể đổi ra vàng theo một tỷ lệ nhất định do Ngân hàng nhà nước qui định
b. Có giá trị danh nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị thực của nó c. Cả a và b
7. Séc du lịch:
a. Có thể ký phát với bất kỳ số tiền nào
c. Cả a và b
b. An toàn vì là séc đích danh
8. Hình thức thanh toán nào sau đây cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”:
a. Thanh toán bằng thẻ ghi nợ
c. Thanh toán bằng séc doanh nghiệp
b. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
d. Thanh toán bằng séc du lịch.
9. Hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho:
a. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăng lên
c. Tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên
b. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm
d. b và c
10. Trong các chức năng của tiền tệ:
a. Chức năng phương tiện trao đổi phản ánh bản chất của tiền tệ
b. Chức năng cất trữ giá trị là chức năng chỉ thấy ở tiền tệ
c. Cả a và b
11. Các quan hệ tài chính:
a. Xuất hiện chủ yếu trong khâu phân phối lại
c. Cả a và b
b. Gắn liền với việc phân bổ các nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế
12. Tài chính doanh nghiệp thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
c. Quan hệ tài chính nội bộ
b. Quan hệ tài chính không hoàn trả
13. Tín dụng thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
c. Quan hệ tài chính nội bộ
b. Quan hệ tài chính có hoàn trả
14. Bảo hiểm thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
c. Quan hệ tài chính không hoàn trả
b. Quan hệ tài chính có hoàn trả

Chương 2. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
15. Thị trường chứng khoán tập trung có đặc điểm nào sau đây:
a. Thành viên tham gia trên thị trường có hạn
c. Mua bán qua trung gian
b. Giá cả không có tính chất đồng nhất
d. a và c
16. Trê...
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn học: Tài chính - Tiền tệ
A. MỨC ĐỘ DỄ
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ
1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các n
kinh tế:
a. Tiền học p c. Thuế
b. Tiền gửi thanh toán
2. Tiền pháp định là:
a. c c. Thẻ tín dụng
b. Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếmd. Tiền xu
3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải:
a. Do chính phủ sản xuất ra c. Được đảm bảo bằng vàng hoặc bạc
b. Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện thanh tn d. b c
4. Tài sản nào sau đây có tính lỏng cao nhất:
a. Nguyên liệu, vật liệu trong kho c. Khoản phải thu khách hàng
b. Chứng khoán d. Ngoại tệ gửi ngân hàng
5. Tiền giấy ngày nay:
a. Chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng các phương tiện thanh toán
b. Được phép đổi ra vàng theo tỷ lệ do luật định c. Cả a b
6. Tiền giấy lưu hành ở Việt nam ngày nay:
a. Vẫn thể đổi ra vàng theo một tỷ lệ nhất định do Nn hàng nhà nước qui định
b. giá trị danh nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị thực của c. Cả a và b
7. Séc du lịch:
a. thể phát với bất kỳ số tiền o c. Cả a b
b. An toàn là séc đích danh
8. Hình thức thanh toán nào sau đây cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”:
a. Thanh toán bằng thẻ ghi n c. Thanh toán bằngc doanh nghiệp
b. Thanh toán bằng thẻ tín dụng d. Thanh toán bằngc du lịch.
9. Hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho:
a. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăngn c. Tốc độ lưu tng tiền tệ tăng lên
b. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm d. b c
10. Trong các chức năng của tiền tệ:
a. Chức năng phương tiện trao đổi phản ánh bản chất của tiền tệ
b. Chức năng cất trữ giá trị là chức năng chỉ thấy ở tiền t c. Cả a b
11. Các quan hệ tài chính:
a. Xuất hiện chủ yếu trong khâu phân phối lại c. Cả a b
b. Gắn liền với việc pn bổ c nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế
12. Tài chính doanh nghiệp thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính nội bộ
b. Quan hệ tài chính không hn trả
13. Tín dụng thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính nội b
b. Quan hệ tài chính hoàn trả
14. Bảo hiểm thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện c. Quan hệ tài chính kng hoàn trả
b. Quan hệ tài chính hoàn trả
TRắc nghiệm tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRắc nghiệm tài chính tiền tệ - Người đăng: Hong Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TRắc nghiệm tài chính tiền tệ 9 10 184