Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Tài chính tín dụng (có đáp án)

Được đăng lên bởi dotrang153-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2404 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Trắc nghiệm tài chính học

Học Viện Ngân Hàng

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN
1. Chọn câu trả lời đúng:
Hệ thống ngân sách của nước ta được tổ chức từ TW tới cấp thấp nhất là cấp
nào?
a. Cấp tỉnh

c. Cấp tổ dân phố

b. Cấp xã

d. Cấp huyện

Chọn đáp án b
2. Chọn câu trả lời đúng nhất:
Vay nợ từ công chúng để bù đắp thiếu hụt NSNN
a. Không làm ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, dịch vụ
b. Ảnh hưởng không nhiều đến giá cả hàng hóa, dịch vụ
c. Có nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến lạm phát
d. Ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, dịch vụ nhưng chỉ nhất thời
Chọn đáp án c
3. Chọn câu trả lời đúng nhất:
Phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt NSNN giống như một khoản thuế vô hình
đánh vào:
a. Người tiêu dùng

c. Mọi thành viên trong xã hội

b. Người đầu tư

d. Chính phủ

Chọn đáp án c
4.

Chọn câu trả lời sai:

Phát hành trái phiếu DN là kênh huy động vốn
1. Rẻ hơn vay từ NHTM
2. Khối lượng vốn huy động lớn

Tài chính học

Page 1

5/15/2014

Trắc nghiệm tài chính học

Học Viện Ngân Hàng

3. Linh hoạt hơn vay từ NHTM
4. Hấp dẫn trong nền kinh tế phát triển
Chọn đáp án 3
5.

Chọn câu trả lời đúng:

TSCĐ vô hình bao gồm:
1. Bằng phát minh, sáng chế

3. Đất đai

2. Bản quyền tác giả

4. Không câu nào đúng

Chọn đáp án 4
6.

Chọn câu trả lời đúng nhất:

Quỹ KHTSCĐ nhằm:
1. Tái sản xuất giản đơn TSCĐ
2. Mua sắm lại TSCĐ đã sử dụng
3. Tái sản xuất giản đơn TSCĐ là chủ yếu ngòai ra còn TSXMR TSCĐ
4. Cả a, b, c đều đúng
Chọn đáp án 3
7.

Chọn câu trả lời đúng nhất:

TSCĐ hữu hình trong DN có thể chịu các loại hao mòn sau:
1. Hao mòn vô hình
2. Hao mòn hữu hình
3. Hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình
4. Không câu nào đúng
Chọn đáp án 3
8.

Chọn câu trả lời đúng nhất:

Bội chi NSNN là tình trạng:

Tài chính học

Page 2

5/15/2014

Trắc nghiệm tài chính học

Học Viện Ngân Hàng

1. Tổng thu NSNN bằng tổng chi NSNN trong 1 năm ngân sách
2. Tổng chi NSNN cao hơn tổng thu NSNN trong 1 năm ngân sách
3. Tổng chi NSNN cao hơn tổng thu NSNN tại 1 thời điểm bất kỳ
4. Tổng thu NSNN bằng tổng chi NSNN trong một năm ngân sách.
Chọn đáp án 2
9.

Chọn câu trả lời sai:

Để bù đắp bội chi NSNN thì Chính phủ có thể:
1. Phát hành tiền

3. Vay nợ nước ngoài

2. Vay nợ trong nước

4. Viện trợ cho các nước

Chọn đáp án 4
10.

Chọn câu trả lời đúng nhất

Chu trình NSNN
a. Khác với năm ngân sách
b. Có thời gian dài hơn năm ngân sách
c. Trùng với năm ngân sách
d. Bao gồm cả thời gian lập, chấp hành và quyết toán NSNN
Chọn đáp án d
11.

Chọn câu trả lời sai:

Nguồn vốn vay của DN có thể là
1. Vay ngân hàng thương mại

3....
Trắc nghiệm tài chính học Học Viện Ngân Hàng
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN
1. Chọn câu trả lời đúng:
Hệ thống ngân sách của nước ta được tổ chức từ TW tới cấp thấp nhất là cấp
nào?
a. Cấp tỉnh
b. Cấp xã
c. Cấp tổ dân phố
d. Cấp huyện
Chọn đáp án b
2. Chọn câu trả lời đúng nhất:
Vay nợ từ công chúng để bù đắp thiếu hụt NSNN
a. Không làm ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, dịch vụ
b. Ảnh hưởng không nhiều đến giá cả hàng hóa, dịch vụ
c. Có nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến lạm phát
d. Ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, dịch vụ nhưng chỉ nhất thời
Chọn đáp án c
3. Chọn câu trả lời đúng nhất:
Phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt NSNN giống như một khoản thuế vô hình
đánh vào:
a. Người tiêu dùng
b. Người đầu tư
c. Mọi thành viên trong xã hội
d. Chính phủ
Chọn đáp án c
4. Chọn câu trả lời sai:
Phát hành trái phiếu DN là kênh huy động vốn
1. Rẻ hơn vay từ NHTM
2. Khối lượng vốn huy động lớn
Tài chính học Page 1 5/15/2014
Trắc nghiệm Tài chính tín dụng (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Tài chính tín dụng (có đáp án) - Người đăng: dotrang153-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Trắc nghiệm Tài chính tín dụng (có đáp án) 9 10 457