Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Cathy Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- kho tai lieu, ky nang lon nhat VN
1. Mục đích thực hành Incoterms – các điều kiện Incoterms
Mục đích: Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi
ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua
2. Phạm vi sử dụng của Incoterms
Chủ yếu qui định trách nhiệm của các bên trong hợp đồng mua bán
hàng hóa hữu hình của xuất nhập khẩu
3. – các điều kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?
4. Incoterm là chữ viết tắt của:
a. International Commercial Terms
b. Internation Company Terms
c. International Commerce Terms
d. Cả 3 câu trên sai
Đáp án : A (International Commercial Terms)
5. Incoterms là bộ qui tắc do ai phát hành để giải thích các điều
kiện thương mại quốc tế:
a. Phòng thương mại
b. Phòng thương mại quốc tế
c. Cả 2 câu trên đúng
d. Cả 2 câu trên sai
Đáp án : B (Phòng Thương Mại Quốc Tế - ICC - International Chamber of 
Commerce)

6. Những yếu tố cần tham khảo khi quyết định lưa chọn điều kiện
Incoterms nào?
a. Tình hình thị trường
b. Giá cả
c. Khả năng thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm
d. Khả năng làm thủ tục thông quan XNK
e. Các quy định và hướng dẫn của nhà nước
f. Cả 5 câu trên
Đáp án: F
7. Những vấn đề Incoterms không giải quyết:
a. Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa
b. Giải thoát trách nhiệm hoặc miễn trừ trách nhiệm trong
trường hợp bất khả kháng
c. Vi phạm hợp đồng
d. Cả 3 câu trên
Đáp án: D

Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa(Incoterms chỉ là nguyên tắc để
giải thích các điều kiện cơ sở giao hàng và không giải thích các điều
kiện khác trong hợp đồng. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa
thông qua việc chuyển giao chứng từ như vận đơn đường biển,
hoặc phụ thuộc vào quy định của các bên ký hợp đồng)
Giải thoát trách nhiệm hoặc miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp
bất khả kháng
Vi phạm hợp đồng (như không thanh toán đúng thời hạn, không giao
hàng đúng thời hạn)
8.
9. Incoterms đã sửa đổi bao nhiêu lần
a. 3
b. 5
c. 6
d. 8
Đáp án: C (6 lần sửa đổi, bổ sung: 1953,1967,1976,1980,1990,2000)
10.Incoterms-các điều kiện thương mại quốc tế đề cập?
Nhóm E: nghĩa vụ tối thiểu của người bán: chuẩn bị hàng tại cơ sở
của mình (EXW)
Nhóm F:tăng nghĩa vụ của người bán: chuyển giao hàng hóa cho
người vận tải do người mua chỉ định(FCA, FAS, FOB)
Nhóm C:nghĩa vụ người bán tăng thêm:ký hợp đồng vận tãi và trả
cước phí (CFR, CPT) và chi phí bảo hiểm với điều kiện (CIF, CIP)
Nhóm D: nghĩa vụ lớn nhất của người bán:giao hàng đến đích
(DAF,DES,DEQ,DDU,DDP)
11.In\coterms 1990 và 2000 có bao nhiêu điều kiện và bao nhiêu
nhó...
1. M c đích th c hành Incoterms – các đi u ki n Incoterms
M c đích: Incoterms làm rõ s phân chia trách nhi m, chi phí và r i
ro trong quá trình chuy n hàng t ng i bán đ n ng i mua ư ế ườ
2. Ph m vi s d ng c a Incoterms
Ch y u qui đ nh trách nhi m c a các bên trong h p đ ng mua bán ế
hàng hóa h u hình c a xu t nh p kh u
3. – các đi u ki n th ng m i trong Incoterms qu c t ch y u là ? ươ ế ế
4. Incoterm là ch vi t t t c a: ế
a. International Commercial Terms
b. Internation Company Terms
c. International Commerce Terms
d. C 3 câu trên sai
Đáp án : A (International Commercial Terms)
5. Incoterms là b qui t c do ai phát hành đ gi i thích các đi u
ki n th ng m i qu c t : ươ ế
a. Phòng th ng m iươ
b. Phòng th ng m i qu c tươ ế
c. C 2 câu trên đúng
d. C 2 câu trên sai
Đáp án : B (Phòng Th ng M i Qu c T - ICC - ươ ế International Chamber of
Commerce)
6. Nh ng y u t c n tham kh o khi quy t đ nh l a ch n đi u ki n ế ế ư
Incoterms nào?
a. Tình hình th tr ng ườ
b. Giá c
c. Kh năng thuê ph ng ti n v n t i và mua b o hi m ươ
d. Kh năng làm th t c thông quan XNK
e. Các quy đ nh và h ng d n c a nhà n c ướ ướ
f. C 5 câu trên
Đáp án: F
7. Nh ng v n đ Incoterms không gi i quy t: ế
a. Chuy n giao quy n s h u hàng hóa
b. Gi i thoát trách nhi m ho c mi n tr trách nhi m trong
tr ng h p b t kh khángườ
c. Vi ph m h p đ ng
d. C 3 câu trên
Đáp án: D
www.7pop.net - kho tai lieu, ky nang lon nhat VN
Trắc nghiệm Thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Thanh toán quốc tế - Người đăng: Cathy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Trắc nghiệm Thanh toán quốc tế 9 10 860