Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi phamnhuluc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Câu 1. Người nộp thuế TNDN bao gồm:
a. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu
thuế.
b. Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu
nhập chịu thuế.
c. Cả 2 đối tượng nêu trên.
Đáp án : a)
Câu 2. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN hoặc loại thuế tương tự thuế
TNDN ở ngoài Việt Nam thì khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp
được tính trừ:
a. Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài.
b. Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài nhưng tối đa không quá số thuế TNDN
phải nộp theo quy định của Luật thuế TNDN tại Việt Nam.
c. Không có trường hợp nào nêu trên.
Đáp án: b)
Câu 3. Khoản chi nào đáp ứng đủ các điều kiện để được tính vào chi phí được trừ
khi xác định thu nhập chịu thuế?
a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp;
b. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và
không vượt mức khống chế theo quy định.
c. Khoản chi đáp ứng cả 2 điều kiện nêu trên.
Đáp án: c)
Câu 4. Khoản chi nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế?
a. Khoản chi không có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp
luật.
b. Khoản chi không có hoá đơn nhưng có bảng kê và bảng kê này thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật.
c. Khoản chi thưởng sáng kiến, cải tiến có quy chế quy định cụ thể về việc chi
thưởng sáng kiến, cải tiến, có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.
Đáp án: a)
Câu 5. Phần trích khấu hao TSCĐ nào dưới đây không được tính vào chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
a. Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang được sử dụng.
b. Khấu hao đối với TSCĐ có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của
doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê mua tài chính).
c. Khấu hao đối với TSCĐ được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán
của doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành.

Đáp án: a)
Câu 6. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế đối với khoản chi trả cho người lao động nào dưới đây:
a. Tiền lương, tiền công trả cho người lao động có hóa đơn, chứng từ theo quy
định của pháp luật.
b. Tiền thưởng cho người lao động không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong
hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể.
c. Cả 2 khoản chi nêu trên.
Đáp án: b)
Câu 7. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập
chịu th...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Câu 1. Người nộp thuế TNDN bao gồm:
a. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu nhập chịu
thuế.
b. Hộ gia đình, nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu
nhập chịu thuế.
c. Cả 2 đối tượng nêu trên.
Đáp án : a)
Câu 2. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN hoặc loại thuế tương tự thuế
TNDN ngoài Việt Nam t khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp
được tính trừ:
a. Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài.
b. Số thuế TNDN đã nộp tại ớc ngoài nhưng tối đa không quá số thuế TNDN
phải nộp theo quy định của Luật thuế TNDN tại Việt Nam.
c. Không có trường hợp nào nêu trên.
Đáp án: b)
Câu 3. Khoản chi nào đáp ứng đủ các điều kiện để được tính vào chi phí được trừ
khi xác định thu nhập chịu thuế?
a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp;
b. Khoản chi đủ hoá đơn, chứng t hợp pháp theo quy định của pháp luật
không vượt mức khống chế theo quy định.
c. Khoản chi đáp ứng cả 2 điều kiện nêu trên.
Đáp án: c)
Câu 4. Khoản chi nào dưới đây không được tính vào chi p được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế?
a. Khoản chi không đủ hoá đơn, chứng t hợp pháp theo quy định của pháp
luật.
b. Khoản chi khônghoá đơn nhưng có bảng và bảng y thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật.
c. Khoản chi thưởng sáng kiến, cải tiến quy chế quy định cụ thể về việc chi
thưởng sáng kiến, cải tiến, có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.
Đáp án: a)
Câu 5. Phần trích khấu hao TSCĐ nào dưới đây không được tính vào chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
a. Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang được sử dụng.
b. Khấu hao đối với TSCĐ giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của
doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê mua tài chính).
c. Khấu hao đối với TSCĐ được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán
của doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành.
Trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: phamnhuluc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 360