Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm thuế

Được đăng lên bởi smiley-candynguyen-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn Thuế
Câu hỏi trắc nghiệm
Phần 1: Tổng quan Thuế
Câu 1: Thuế tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước bởi vì:
a) Thuế thể hiện ý chí của Nhà nước
b) Thuế đóng vai trò điều tiết vĩ mô
c) Nguồn thu từ thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách
Nhà nước
d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 2: Thuế là:
a) Khoản thu mang tính bắt buộc của Nhà nước đối với các tổ chức
và cá nhân
b) Khoản thu duy nhất của Nhà nước
c) Khoản thu thứ yếu và Nhà nước còn nhiều khoản thu khác
d) Cả a, b, c đều sai
Câu 3: Nhà nước thu thuế để:
a) Chứng tỏ quyền lực của Nhà nước
b) Phục vụ cho hoạt động chi tiêu công của Nhà nước
c) Phục vụ cho hoạt động từ thiện
d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 4: Đặc trưng của thuế là:
a) Tính bắc buộc
b) Hoàn trả trực tiếp và không ngang giá
c) Sử dụng cho mục tiêu công cộng
d) Câu a, c đúng
Câu 5: Thuế gián thu bao gồm các loại thuế sau
a) Thuế xuất nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập
doanh nghiệp
b) Thuế nhà đất, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế
thu nhập các nhân
c) Thuế xuất nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt
d) Cả a, b, c đều sai
Câu 6: Nộp thuế là:
a) Bắt buộc của Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân

b) Nghĩa vụ của một công dân
c) Hành động tùy thuộc vào tính tự giác của người nộp
d) Câu a, b đúng
Câu 7: Phí là khoản thu:
a) Nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng
không thuần túy theo quy định của pháp luật
b) Gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính pháp
lý của Nhà nước cho các thể nhân, pháp nhân
c) Gắn liền với việc cung cấp gián tiếp các dịch vụ hành chánh pháp
lý của Nhà nước cho các thể nhân, pháp nhân
d) Cả b, c đúng
Câu 8: Lệ phí là khoản thu
a) Nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng
không thuần túy theo quy định của pháp luật
b) Gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính pháp
lý của Nhà nước cho các thể nhân, pháp nhân
c) Gắn liền với việc cung cấp gián tiếp các dịch vụ hành chánh pháp
lý của Nhà nước cho các thể nhân, pháp nhân
d) Cả b, c đúng
Câu 9: Vai trò của thuế là:
a) Công cụ thứ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước
b) Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô phù hợp với sự phát triển kinh tế
của từng thời kỳ
c) Công cụ thực hiện công bằng xã hội trong doanh thu
d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 10: Vai trò của thuế là:
a) Công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước
b) Công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm sóat các hoạt động sản xuất
kinh doanh
c) Công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội...
Môn Thuế
Câu hỏi trắc nghiệm
Phần 1: Tổng quan Thuế
Câu 1: Thuế tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước bởi vì:
a) Thuế thể hiện ý chí của Nhà nước
b) Thuế đóng vai trò điều tiết vĩ mô
c) Nguồn thu từ thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách
Nhà nước
d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 2: Thuế là:
a) Khoản thu mang tính bắt buộc của Nhà nước đối với các tổ chức
và cá nhân
b) Khoản thu duy nhất của Nhà nước
c) Khoản thu thứ yếu và Nhà nước còn nhiều khoản thu khác
d) Cả a, b, c đều sai
Câu 3: Nhà nước thu thuế để:
a) Chứng tỏ quyền lực của Nhà nước
b) Phục vụ cho hoạt động chi tiêu công của Nhà nước
c) Phục vụ cho hoạt động từ thiện
d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 4: Đặc trưng của thuế là:
a) Tính bắc buộc
b) Hoàn trả trực tiếp và không ngang giá
c) Sử dụng cho mục tiêu công cộng
d) Câu a, c đúng
Câu 5: Thuế gián thu bao gồm các loại thuế sau
a) Thuế xuất nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập
doanh nghiệp
b) Thuế nhà đất, Thuế g trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế
thu nhập các nhân
c) Thuế xuất nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt
d) Cả a, b, c đều sai
Câu 6: Nộp thuế là:
a) Bắt buộc của Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân
trắc nghiệm thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm thuế - Người đăng: smiley-candynguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
trắc nghiệm thuế 9 10 178