Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệp Nghiệp vụ NHTW

Được đăng lên bởi Tuấn Kiệt
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trắc nghiệp Nghiệp vụ NHTW
Câu 1 : NHTW mở tài khoản cho các tổ chức, cá nhân nào ?
A : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước.
B : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các NHTM
C : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức kinh tế cá nhân.
D : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các NHTM, các tổ chức kinh tế cá nhân.
Đáp án A
Câu 2 : NHTW cho vay đối với các tổ chức cá nhân nào ?
A : Cho vay đối với mọi tổ chức cá nhân.
B : Chỉ cho vay đối với các tổ chức tín dụng.
C : Chỉ cho vay các tổ chưc kinh tế, cá nhân.
D : Cho vay tổ chức xã hội, cá nhân, tổ chức kinh tế.
Đáp án B
Câu 3 : NHTW thực hiện quan hệ thanh toán đối với nhưng tổ chức cá nhân nào ?
A : Quan hệ thanh toán với mọi tổ chức cá nhân trong nền kinh tế.
B : Quan hệ thanh toán với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
C : Quan hệ thanh toán với các NHTM
D : Quan hệ thanh toán với cácNHTM và kho bạc nhà nước.
Đáp án B
Câu 4 : Chính sách ngoại hối của NHTW gồm những chính sách nào ?
A : Chính sách tỷ giá, chính sách quản lý ngoại hối.
B : Chính sách tỷ giá, chính sách quản lý ngoại hối, chính sách dự trự ngoại hối.
C : Gồm A và hoạt động ngoại hối, chính sách tiền tệ quốc gia.
D : Gồm A và chính sách trong thanh toán.
Đáp án B
Câu 5 : Chế độ tỷ giá gồm những chế độ nào ?
A : Chế độ tỷ giá cố định, chế độ tỷ giá thả nổi.
B : Chế độ tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước.
C : Chế độ tỷ giá cố định, chế độ tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước, chế độ tỷ
giá thả nổi.
D : Chế độ tỷ giá linh hoạt, đa dạng theo cơ chế thị trường, chế độ tỷ giá cố định.
Đáp án C

Câu 6 : Hiện nay NHNN Việt nam đang áp dụng chế độ tỷ giá nào ?
A : Chế độ tỷ giá thả nổi, chế độ tỷ giá linh hoạt theo thị trường.
B : Chế độ tỷ giá cố định.
C : Chế độ tỷ giá thả nổi, chế độ tỷ giá cố định và điều tiết theo thị trường.
D : Chế độ tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước.
Đáp án D
Câu 7 : NHNN Viêt nam hiện nay đang công bố các loại lãi suất nào ?
A : Lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu.
B : Lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua đêm
C : Lãi suất cơ bản, lãi suất tái chiết khấu lãi suất huy động tiền gửi và lãi suất cho vay
D : Gồm C và lãi suất cho vay qua đêm.
Đáp án B
Câu 8 : Phát biểu nào về hoạt độngNHNN Việt nam dưới đây là chính xác ?
A : NHNN Việt nam hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận.
B : NHNN việt nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
C : NHNN việt nam hoạt động vì mục tiêu của các ngân hàng thương mại.
...
Trắc nghiệp Nghiệp vụ NHTW
Câu 1 : NHTW mở tài khoản cho các tổ chức, cá nhân nào ?
A : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước.
B : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các NHTM
C : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các tổ chức kinh tế cá nhân.
D : NHTW mở tài khoản tiền gửi cho các NHTM, các tổ chức kinh tế cá nhân.
Đáp án A
Câu 2 : NHTW cho vay đối với các tổ chức cá nhân nào ?
A : Cho vay đối với mọi tổ chức cá nhân.
B : Chỉ cho vay đối với các tổ chức tín dụng.
C : Chỉ cho vay các tổ chưc kinh tế, cá nhân.
D : Cho vay tổ chức xã hội, cá nhân, tổ chức kinh tế.
Đáp án B
Câu 3 : NHTW thực hiện quan hệ thanh toán đối với nhưng tổ chức cá nhân nào ?
A : Quan hệ thanh toán với mọi tổ chức cá nhân trong nền kinh tế.
B : Quan hệ thanh toán với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
C : Quan hệ thanh toán với các NHTM
D : Quan hệ thanh toán với cácNHTM và kho bạc nhà nước.
Đáp án B
Câu 4 : Chính sách ngoại hối của NHTW gồm những chính sách nào ?
A : Chính sách tỷ giá, chính sách quản lý ngoại hối.
B : Chính sách tỷ giá, chính sách quản lý ngoại hối, chính sách dự trự ngoại hối.
C : Gồm A và hoạt động ngoại hối, chính sách tiền tệ quốc gia.
D : Gồm A và chính sách trong thanh toán.
Đáp án B
Câu 5 : Chế độ tỷ giá gồm những chế độ nào ?
A : Chế độ tỷ giá cố định, chế độ tỷ giá thả nổi.
B : Chế độ tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước.
C : Chế độ tỷ giá cố định, chế độ tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước, chế độ tỷ
giá thả nổi.
D : Chế độ tỷ giá linh hoạt, đa dạng theo cơ chế thị trường, chế độ tỷ giá cố định.
Đáp án C
Trắc nghiệp Nghiệp vụ NHTW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệp Nghiệp vụ NHTW - Người đăng: Tuấn Kiệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Trắc nghiệp Nghiệp vụ NHTW 9 10 828