Ktl-icon-tai-lieu

TRIỂN KHAI CHỐNG THẤT THU THUẾ QUA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ NỢ

Được đăng lên bởi Ngo Thap
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2409 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN:
“TRIỂN KHAI CHỐNG THẤT THU THUẾ QUA CÔNG TÁC QUẢN
LÝ KÊ KHAI, QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ”
I. PHẦN MỞ ĐẦU
- Sự cần thiết khi chọn đề tài: Nền kinh tế nước ta đang bước nhanh
sang giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất
nước, hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để thực
hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, công tác
quản lý nền kinh tế vĩ mô có sự chỉ đạo của Nhà nước là hết sức quan trọng,
trong đó Thuế không chỉ là công cụ quan trọng của Nhà nước để quản lý nền
kinh tế mà còn là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước (NSNN).
Từ khi nước ta thực hiện đổi mới, Đảng và Nhà nước chủ trương phát
triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong xã hội có thể tự do sản
xuất kinh doanh theo pháp luật trong đó có việc tự do lựa chọn loại hình
doanh nghiệp. Nhờ chính sách thông thoáng của Nhà nước và sự phát triển
nhanh của nền kinh tế nước ta, các doanh nghiệp (DN) phát triển ngày càng
mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng, lĩnh vực và địa bàn hoạt động; do vậy cũng
đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước nói
chung và địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng.
Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý thu thuế đối với các DN vẫn còn
nhiều bất cập, mặc dù Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Luật quản lý thuế
đã được sửa đổi, bổ sung nhưng công tác quản lý thuế chưa chặt chẽ, vẫn còn
nhiều kẽ hở nên một số DN đã lợi dụng để trốn lậu thuế. Do đó, một trong
những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Kiên
Giang nói riêng là phải tăng cường chống thất thu Thuế đối với các DN, nhằm

Đề tài sáng kiến, cải tiến năm 2011

2

tránh thất thoát cho NSNN và đảm bảo sự công bằng cho các DN trong việc
thực hiện nghĩa vụ Thuế với Nhà nước.
- Mục tiêu nghiên cứu: Trong tiến trình đổi mới chung của cả nước,
công tác quản lý thuế đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, vừa góp
phần ngày một cao hơn vào nhiệm vụ thu NSNN vừa góp phần tích cực vào
việc thực hiện tốt hơn các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy
nhiên, công tác quản lý thuế vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém, đó là
nguồn thu huy động còn thất thoát, hiệu quả kém, cơ chế quản lý còn lỏng lẻo,
việc chuyển đổi quản lý thuế sang cơ chế mới còn gặp nhiều kh...


 !"
#$%&'%
 
 !"#$%"$&
'(#)$*+))*,-./
"01,+#$*/23' *"!$
4+567)8! 9:;6<4+*
*9=+ !:6!14+*;/4+567
 >6+?+;+;@$ AB-
=C"D.5);*E#$
*/+#FG23';8 
+"+(6H$#*23'9/I5
2+& I F #$#6+( *99)"I66J
I"#-KL$!$;)#$*/
;$I"#AMB#$*/
N5)4+!06H68))G'OI)(P
39##$/)Q*R)#$*/;&9
+)G:S,T9*,-
=+,"!$4+567++0)$M)U>
+&(#VIWX+(+T=T=X+(+=MX+(4+567+
3HYDD+!$4+567+VN)U>
+NR,'0M36HI1/*06(++-M9'*
Z")14+*;=+9+) 1=+:S,
T9*,6#5QK0&+=+0)$M[
 Đề tài sáng kiến, cải tiến năm 2011
TRIỂN KHAI CHỐNG THẤT THU THUẾ QUA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ NỢ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIỂN KHAI CHỐNG THẤT THU THUẾ QUA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ NỢ - Người đăng: Ngo Thap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
TRIỂN KHAI CHỐNG THẤT THU THUẾ QUA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ QUẢN LÝ NỢ 9 10 577