Ktl-icon-tai-lieu

Triển vọng áp dụng các phương pháp lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp

Được đăng lên bởi Le Duy Linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4832 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Triển vọng áp dụng các phương pháp lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự
nghiệp
Thứ bảy, 07 Tháng 4 2012 06:53

Triển vọng áp dụng các phương pháp lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp (06-042012 9:45:21)
TCTC Online - Sau khủng hoảng kinh tế, một trong những công cụ bắt đầu được sử
dụng trở lại bởi các đơn vị chịu ảnh hưởng nặng của khủng hoảng là phương pháp lập
dự toán từ zero (tức là từ không có gì, không tính đến quá khứ)...
Bài viết đưa ra giải pháp sử dụng kết hợp phương pháp này và các phương pháp truyền
thống, phương pháp lập theo chương trình để đạt hiệu quả tốt nhất trong lập dự toán tại
các đơn vị sự nghiệp.
Ngày 16/01/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về cơ chế tài
chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghị định đã xóa bỏ cơ chế cấp phát tài
chính theo kiểu “xin-cho”, ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện chế độ tự chủ
tài chính. Tiếp theo đó, sự ra đời của Nghị định 43/2006/NĐ-CP thay thế cho Nghị
định 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã nâng cao thêm quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp. Một vấn đề đặt ra là các
đơn vị hành chính sự nghiệp cần chủ động lập dự toán chính xác để sử dụng nguồn
lực hiệu quả và tiết kiệm nhất. Việc phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp
lập dự toán đồng thời đưa ra giải pháp sử dụng kết hợp các phương pháp này để
đạt được hiệu quả tốt nhất trong lập dự toán với mức chi phí hợp lý tại các đơn vị
hành chính sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ hay một phần chi tiêu hoạt động thường
xuyên là rất cần thiết.
Ưu, nhược điểm của các phương pháp lập dự toán
Lập dự toán ngân sách là quá trình phân tích, đánh giá khả năng và nhu cầu các
nguồn tài chính để xây dựng các chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm một cách đúng
đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Có ba phương pháp lập dự toán ngân sách
được sử dụng chủ yếu là: phương pháp truyền thống hay phương pháp gia tăng,
phương pháp lập theo chương trình, phương pháp lập từ zero.
Phương pháp truyền thống là xác định các chỉ tiêu trong dự toán dựa vào kết quả
thực tế của kỳ hoạt động liền trước và điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ lạm
phát dự kiến. Ưu điểm của phương pháp này là dễ hiểu, dễ sử dụng, được xây dựng
tương đối ổn định, tạo cơ sở bền vững cho nhà quản lý trong điều hành hoạt động.
Tuy nhiên, để lập ngân quỹ gia tăng, hàng năm ban lãnh đạo chỉ việc duyệt ngân quỹ
cho từng bộ phận dựa trên cơ sở ngân quỹ đã phân bổ ở năm trước và có thêm %
do lạm pháp và hoạt động phát sinh trong...
Triển vọng áp dụng các phương pháp lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự
nghiệp
Thứ bảy, 07 Tháng 4 2012 06:53
Triển vọng áp dụng các phương pháp lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp (06-04-
2012 9:45:21)
TCTC Online - Sau khủng hoảng kinh tế, một trong những công cụ bắt đầu được sử
dụng trở lại bởi các đơn vị chịu ảnh hưởng nặng của khủng hoảng là phương pháp lập
dự toán từ zero (tức là từ không có gì, không tính đến quá khứ)...
Bài viết đưa ra giải pháp sử dụng kết hợp phương pháp này và các phương pháp truyền
thống, phương pháp lập theo chương trình để đạt hiệu quả tốt nhất trong lập dự toán tại
các đơn vị sự nghiệp.
Ngày 16/01/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về cơ chế tài
chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghị định đã xóa bỏ cơ chế cấp phát tài
chính theo kiểu “xin-cho”, ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện chế độ tự chủ
tài chính. Tiếp theo đó, sự ra đời của Nghị định 43/2006/NĐ-CP thay thế cho Nghị
định 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã nâng cao thêm quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp. Một vấn đề đặt ra là các
đơn vị hành chính sự nghiệp cần chủ động lập dự toán chính xác để sử dụng nguồn
lực hiệu quả và tiết kiệm nhất. Việc phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp
lập dự toán đồng thời đưa ra giải pháp sử dụng kết hợp các phương pháp này để
đạt được hiệu quả tốt nhất trong lập dự toán với mức chi phí hợp lý tại các đơn vị
hành chính sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ hay một phần chi tiêu hoạt động thường
xuyên là rất cần thiết.
Ưu, nhược điểm của các phương pháp lập dự toán
Lập dự toán ngân sách là quá trình phân tích, đánh giá khả năng và nhu cầu các
nguồn tài chính để xây dựng các chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm một cách đúng
đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Có ba phương pháp lập dự toán ngân sách
được sử dụng chủ yếu là: phương pháp truyền thống hay phương pháp gia tăng,
phương pháp lập theo chương trình, phương pháp lập từ zero.
Phương pháp truyền thống là xác định các chỉ tiêu trong dự toán dựa vào kết quả
thực tế của kỳ hoạt động liền trước và điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ lạm
phát dự kiến. Ưu điểm của phương pháp này là dễ hiểu, dễ sử dụng, được xây dựng
tương đối ổn định, tạo cơ sở bền vững cho nhà quản lý trong điều hành hoạt động.
Tuy nhiên, để lập ngân quỹ gia tăng, hàng năm ban lãnh đạo chỉ việc duyệt ngân quỹ
cho từng bộ phận dựa trên cơ sở ngân quỹ đã phân bổ ở năm trước và có thêm %
do lạm pháp và hoạt động phát sinh trong năm tới. Phương pháp này chú trọng đến
việc phân bổ ngân sách cho các đơn vị trong một tổ chức hơn là cho các hoạt động
được thực hiện trong từng đơn vị. Hậu quả là, có những lãng phí tồn tại suốt một
thời gian dài mà không bị phát hiện hoặc phát hiện được nhưng không biết rõ được
bộ phận nào gây ra sự lãngphí.
Phương pháp lập dự toán theo chương trình là phương pháp phân bổ ngân quỹ
cho các hoạt động cần thiết của một chương trình cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đã
đặt ra. Phương pháp này phân bổ cho các hoạt động cụ thể (khác với phân bổ cho
các bộ phận như phương pháp truyền thống) nên khắc phục được nhược điểm ít
chú trọng tới các hoạt động được thực hiện trong từng đơn vị của phương pháp
truyền thống.
Triển vọng áp dụng các phương pháp lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp - Trang 2
Triển vọng áp dụng các phương pháp lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp - Người đăng: Le Duy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Triển vọng áp dụng các phương pháp lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp 9 10 66