Ktl-icon-tai-lieu

TỪ ĐIỂN CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kiến thức chứng khoán
TỪ ĐIỂN CHỨNG KHOÁN

Nguồn:bsc.com.vn
Copy by GOOGLE
Chủ đề: A
AAA : Trái phiếu được sắp hạng cao
nhất về mức an toàn. Trái phiếu đô thị, và
công ty được đánh giá cao nhất, được chi
trả vốn và lãi đầy đủ như mong đợi khi
đáo hạn. Standard & Poor's đánh giá trái
phiếu theo thứ tự AAA, AA, A và
Moody's Investors Service đánh giá theo
Baa, và cao hơn như Aaa. Đây là loại trái
phiếu được xem là có cấp độ đầu tư an
toàn, phù hợp để ngân hàng và tổ chức tiết

kiệm mua để làm chứng khoán đầu tư.

ABANDON : Xoá bỏ - Huỷ bỏ. Hành
động từ bỏ quyền mua hay bán một số cổ
phần của công ty trước ngày đáo hạn
ABANDONMENT : Sự từ bỏ. Tự ý từ bỏ
tài sản hay quyền hạn đối với tài sản,
không cố gắng đòi lại tài sản hay chỉ định
người thừa kế. Trong hầu hết các tiểu ban,
quyền sở hữu tài sản bị từ bỏ được trao
cho liên bang hưởng lợi ban đầu, hay giao
cho tiểu bang nếu không tìm thấy người sở
hữu. Trong luật phá sản, việc từ bỏ tài sản
là biện pháp để trả lại thế chấp cho chủ nợ
đã được bảo đảm với sự đồng ý của người
thụ uỷ phá sản.
ABA TRANSLT NUMBER : Mã số

chuyển ABA. Mã số dùng trong việc giao
hoán chi phiếu giữa các ngân hàng. Môi
giới ngân hàng và tổ chức tiết kiệm có mã
số ABA riêng do American Bankers
Association thiết lập. Mã số chuyển có hai
phần cách nhau bằng dấu trừ (-) Phần đầu
cho biết thành phố, tiểu bang hay địa phận
nơi ngân hàng toạ lạc, phần thứ nhì xác
định chính ngân hàng. mã số chuyển nằm
phía góc phải phía trên chi phiếu dưới
dạng tử số của phân số. Mẫu số là ký hiệu
Tuyến Chi Phiếu (Check Routing Symbol)
xác định Ngân Hàng Dự trữ Liên Bang của
tổ chức tiết kiệm.

AGREEMENT : Thoả hiệp ABC. Thoả
hiệp giữa công ty môi giới và một trong
các nhân viên của công ty. chấp
(satisfaction or mortgage) chứng nhận nợ

đã được trả đủ.

ACROSS THE BOARD : Cùng hướng Toàn diện. Biến chuyển thị trường chứng
khoán có ảnh hưởng đến hầu hết chứng
khoán theo cùng một hướng. Khi thị trường
tăng toàn bộ thì tất cả chứng khoán cũng
đều tăng theo.
ACROSS-THE-BOARD
(ATB)
TARIFF REDUCTION : Gia giảm toàn
bộ quan thuế biểu. Cũng còn gọi là gia
giảm quan thuế biểu theo đường thẳng
(linear tariff reduction), đây là công cụ
dùng trong các cuộc thương lượng mua
bán quốc tế nhằm tránh sự thương lượng
gia giảm theo từng hạng mục. Các quốc gia
đồng ý tuân theo sự gia giảm phần trăm
trong tỷ lệ quan thuế đối với những hàng

hoá ấn định.

ACTING IN CONCERT : Thông đồng.
Hai hay nhiều nhà đầu tư cùng làm việc
với nhau để cùng đạt một mục tiêu đầu tư.
Thí dụ, h...
Kiến thức chứng khoán
TỪ ĐIỂN CHỨNG KHOÁN
Nguồn:bsc.com.vn
Copy by GOOGLE
Ch đ: A
AAA : Ti phiếu đưc sắp hng cao
nhất vmức an tn. Ti phiếu đô th,
ng ty được đánh giá cao nhất, đưc chi
tr vốn và lãi đầy đủ như mong đợi khi
đáo hạn. Standard & Poor's đánh giá trái
phiếu theo th t AAA, AA, A
Moody's Investors Service đánh g theo
Baa, và cao hơn như Aaa. Đây là loại trái
phiếu được xem là cấp độ đầu tư an
toàn, phù hp đngân hàng tổ chức tiết
TỪ ĐIỂN CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỪ ĐIỂN CHỨNG KHOÁN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỪ ĐIỂN CHỨNG KHOÁN 9 10 244