Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân

Được đăng lên bởi Công Việt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2937 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là một hệ
thống các quan điểm lý luận về bản chất, chức năng, cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy, xây
dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước; trong đó, quan niệm về nhà nước pháp quyền là một
tư tưởng nhất quán, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại và có giá trị lâu bền. Hồ Chí Minh luôn
khẳng định: Pháp luật của ta là pháp luật dân chủ, phải nghiêm minh và phát huy hiệu lực thực
tế. Nhà nước ta cũng sử dụng pháp luật để quản lý xã hội. Song pháp luật của ta đã có sự thay
đổi về chất, mang bản chất của giai cấp công nhân, là một loại hình pháp luật kiểu mới, pháp
luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
Với Hồ Chí Minh, pháp luật không phải là để trừng trị con người mà là công cụ bảo vệ,
thực hiện lợi ích của con người. Tư tưởng pháp quyền của Người không chỉ dừng lại ở các quyền
con người được ghi trong các văn bản pháp luật mà còn thấm đượm một tấm lòng thương yêu
nhân dân, chăm lo cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân, thấm đượm lòng nhân ái, nghĩa đồng
bào theo đạo lý truyền thống ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Vì thế, pháp quyền Hồ Chí Minh là
pháp quyền đặc biệt, pháp quyền nhân nghĩa - một thứ nhân nghĩa có nội hàm triết lý, mang
đậm tính dân tộc và dân chủ sâu sắc. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu các giá trị tư
tưởng hiện đại của loài người, trước nhu cầu thực tiễn phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt
Nam chủ trương lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.
Là người sáng lập Nhà nước dân chủ mới Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người
có công lớn nhất trong sự nghiệp lập hiến và lập pháp. Ở cương vị Chủ tịch nước, Người đã hai
lần đứng đầu Ủy ban soạn thảo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959. Tư tưởng Hồ Chí Minh về
Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đã được ghi trang trọng trong
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là tư tưởng về "tất cả quyền bính
trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo,
giai cấp, tôn giáo"; tư tưởng về "nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc
quan hệ đến vận mệnh quốc gia"; tư tưởng về "Chính phủ là công bộc của dân". Nhà nước của
nhân dân thì "bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Tất cả các cơ quan Nhà nước
đều phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát
của nhân dân.
Ngay sau ngày giành được chính quyền về tay nhân dân, Chủ tị...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là một hệ
thống các quan điểm luận v bản chất, chức năng, cơ chế hoạt động, tổ chức bộy, xây
dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước; trong đó, quan niệm về nhà nước pháp quyền là một
tưởng nhất quán, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại giá tr lâu bền. H Chí Minh luôn
khẳng định: Pháp luật của ta pháp luật dân chủ, phải nghiêm minh phát huy hiệu lực thực
tế. Nhà nước ta cũng sử dụng pháp luật để quản hội. Song pháp luật của ta đã sự thay
đổi v chất, mang bản chất của giai cấp công nhân, một loại hình pháp luật kiểu mới, pháp
luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
Với Hồ Chí Minh, pháp luật không phải để trừng tr con người công cụ bảo vệ,
thực hiện lợi ích của con người.tưởng pháp quyền của Người không chỉ dừng lại các quyền
con người được ghi trong các văn bản pháp luật màn thấm đượm một tấm lòng thương yêu
nhân dân, chăm lo cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân, thấm đượm lòng nhân ái, nghĩa đồng
bào theo đạo lý truyền thống ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Vì thế, pháp quyền Hồ Chí Minh là
pháp quyền đặc biệt, pháp quyền nhân nghĩa - một thứ nhân nghĩa nội hàm triết lý, mang
đậm tính dân tộc dân chủ sâu sắc. Vận dụng ởng H Chí Minh, tiếp thuc giá tr tư
tưởng hiện đại của loài người, trước nhu cầu thực tiễn phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt
Nam chủ trương lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.
người sáng lập Nhà nước dân chủ mới Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng người
ng lớn nhất trong sự nghiệp lập hiến lập pháp. cương vị Chủ tịch nước, Người đã hai
lần đứng đầu Ủy ban soạn thảo Hiến pháp 1946 Hiến pháp 1959. Tư tưởng Hồ Chí Minh v
Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, nhân dân đã được ghi trang trọng trong
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó tưởng về "tất cả quyền bính
trong nước của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo,
giai cấp, tôn giáo"; tưởng v "nhân dân quyền phúc quyết về Hiến pháp những việc
quan hệ đến vận mệnh quốc gia"; tưởng v"Chính phủ công bộc của dân". Nhà nước của
nhân dân thì "bao nhiêu quyền hành lực lượng đều nơi dân". Tất cả các quan Nhà nước
đều phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát
của nhân dân.
Ngay sau ngày giành được chính quyền về tay nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng
ta đã chủ trương xây dựng Hiến pháp, biểu hiện đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền. Hiến
pháp năm 1946 Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nước Việt Nam mới, phù hợp với giai đoạn
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của nước ta, là một mốc son quan trọng đánh dấu q
trình bắt đầu xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Theo Hồ Chí Minh:
“Dân chủ, Chính phủ đầy tớ”. Đây một trong những vấn đ hết sức căn bản trong xây
dựng nhà nước kiểu mới, Nhà nước pháp quyền của dân, do nhân dânm chủ, Quốc hội
quan quyền lực cao nhất do nhân dân trực tiếp bầu ra. Người viết: “Những khi dân dùng đầy
tớ để bảo vệ cho mình thì phải giúp đỡ, nếu Chính phủ sai thì phải phê bình, phê bình không
nghĩa chửi”. Đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà nước, Người gọi đó “công bộc” của
dân.
Nhà nước phải thể hiện ý chí quyền lực của dân, mưu cầu hạnh phúc cho dân, phấn đấu
đem lại lợi ích cho dân, thoả mãn những nhu cầu hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
Đó là một Nhà nước dân chủ và tiến bộ. Những lợi ích và nhu cầu đó lại phải được thực hiện một
cách công bằng, dân chủ, văn minh, chính đáng, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa phát triển các
nhân với mục tiêu phát triển hội. Đồng thời, lại phải chăm lo giải quyết những vấn đề bức
xúc hàng ngày của dân tộc, của đất nước.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, N
nước ta đã không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập
dân tộc, bảo vệ xây dựng đất nước theo con đường XHCN. Qua hơn 25 năm thực hiện công
cuộc đổi mới đất nước, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH đã được đẩy mạnh; tổ chức
bộ máy ngày càng hoàn thiện hơn; phương thức hoạt động của Nhà nước được đổi mới, đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp CNH, HÐH đất nước. Tuy nhiên, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền
XHCN trong những năm qua còn một số hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế -
hội và quản lý đất nước.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân - Trang 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân - Người đăng: Công Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân 9 10 875