Ktl-icon-tai-lieu

Tỷ giá Việt Nam

Được đăng lên bởi Thanh Hau Nguyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tỷ giá hối đoái
1.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái
Khái niệm của tỷ giá hối đoái rất phức tạp có thể tiếp cận nó từ những góc độ khác
nhau.
Xét trong phạm vi thị trường của một nước, các phương tiện thanh toán quốc tế
được mua và bán trên thị trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một tỷ
giá nhất định. Do đó có thể hiểu tỷ giá là giá cả của một đơn vị tiền tệ được biểu hiện
bằng số lượng đơn vị tiền tệ của nước khác hay là bằng số lượng ngoại tệ nhận được khi
đổi một đơn vị nội tệ hoặc bằng số lượng nội tệ nhận được khi đổi một đơn vị ngoại tệ.
Các nước có giá trị đồng nội tệ thấp hơn giá trị ngoại tệ thường sử dụng cách thứ hai.
Chẳng hạn ở Việt Nam người ta thường nói đến số lượng đồng Việt Nam nhận được khi
đổi một đồng USD, EUR hay GBP …Trong thực tế, cách sử dụng tỷ giá như vậy thuận
lợi hơn. Tuy nhiên trong nghiên cứu lý thuyết thì cách định nghĩa thứ nhất thuận lợi hơn
Tỷ giá hối đoái còn được định nghĩa ở khía cạnh khác, đó là quan hệ so sánh giữa
hai đồng tiền của hai nước với nhau. Một đồng tiền hay một lượng đồng tiền nào đó đổi
được bao nhiêu đồng tiền khác được gọi là tỷ lệ giá cả trao đổi giữa các đồng tiền với
nhau hay gọi tắt là tỷ giá hối đoái hay ngắn gọn là tỷ giá. Như vậy, trên bình diện quốc tế,
có thể hiểu một cách tổng quát: tỷ giá hối đoái là tỷ lệ giữa giá trị của các đồng tiền so
với nhau.
Như vậy, tỷ giá hối đoái (thường gọi tắt là tỷ giá) là sự so sánh về mặt giá cả giữa
hai đồng tiền của hai nước khác nhau. Cũng có thể gọi tỷ giá hối đoái là giá của một đồng
tiền này tính bằng giá của một đồng tiền khác. Trong trường hợp cụ thể của Việt Nam,
theo khoản 9, điều 4 Pháp lệnh về ngoại hối: Tỷ giá của đồng Việt Nam là giá của một
đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ của Việt Nam. Theo giáo trình Tài
chính quốc tế của GS. TS. Nguyễn Văn Tiến định nghĩa: Tỷ giá là giá cả của một đồng
tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá giữa VND và USD ở mức 20.245 VND/USD
được hiểu là 1 đô la Mỹ đổi được 20.245 đồng Việt Nam. Đây cũng là ví dụ cho phương
pháp yết giá trực tiếp với tỷ giá là giá của một đơn vị ngoại tệ tính bằng số đơn vị nội tệ
và được sử dụng bởi hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo phương

1

pháp yết giá trực tiếp thì ngoại tệ đóng vai trò là đồng tiền yêt giá và nội tệ đóng vai trò
là đồng tiền định giá. Ngược lại, phương pháp yết giá gián tiếp với tỷ giá là giá của một
đơn vị nội tệ tính bằng số đơn vị ngoại tệ, chỉ được dùng cho 5 loại...
1. Tỷ giá hối đoái
1.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái


!"#$%&%'(%)*
%+#,-.$%&-/0*%'1
$ 23,4)#$0%+-
-/53%+)#$0%'63,-/53%+%+
7)#$8-/53%+%+7)#$
9%'$:)$%&5;<=
9>?@A%&%&53%+:@A%+
7:BC2(DBE6FGHIJK(5;<=%#6
3+) J6..3L6M$N3+)
JO%+$N?P(3,*55
:0%'#' Q:063%+:0,7
%+-.:0%+R3,347:0#'
6RS3,6SR3, A%#6(.-M<*(
7*T3,3$:05
#' 
A%#6(U%&RS3,V3,5K55#084
:0%' 9WR3,:
0,6P-/:0 J%&+=@A(
14X(0YH3#0TJ:@A3,
)#$0%',P-/)#$0@A J1MJ,
P*FC JC A6Z@[J$NTJ3,4:
0%+-$\*:0
J.$%&(@A2#,BC2?]^ ]Y_@A2`BC2
%+3,a\3Qb7%+]^ ]Y_:@A cd6W3,#P<=%)
6K#'3,)#$P-/5)#$
#,%+5;<=-?e%'.'(@A J1%)
1
Tỷ giá Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tỷ giá Việt Nam - Người đăng: Thanh Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tỷ giá Việt Nam 9 10 151