Ktl-icon-tai-lieu

Tỷ giá

Được đăng lên bởi Nguyễn Công Hiếu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1650 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜ I NÓI ĐẦU
Kinh nghiệm quốc tế đã chỉ ra rằng không có một khuôn mẫu sẵn
có cho một nền kinh tế thực hiện chính sách tỷ giá của mình. Loại trừ
một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các nền kinh tế đều xây dựng một
chính sách tỷ giá trong một không gian chính sách khá rộng rãi giữa
hai thái cực: chế độ tỷ giá cố định với biên dao động rất hẹp và chế độ
thả nổi tỷ giá. Hơn thế nữa, giữa những quy định có tính pháp lý về chế
độ tỷ giá được công khai với việc thực thi chính sách tỷ giá trên thực
tế có những khác biệt khá lớn. Việc đánh giá, xem xét chế độ tỷ giá
của một nền kinh tế do vậy phần nhiều là một vấn đề mang tính thực
nghiệm, cần được xem xét thông qua các bằng chứng thực tế.
Trên thực tế cũng có những khác biệt rất lớn giữa một bên là
những kỳ vọng về những tác động mà những chính sách tỷ giá có thể
mang lại với bên kia là những tác động thực sự đến nền kinh tế của
những biện pháp chính sách đó. Thêm vào đó, có sự đánh đổi nhất
định giữa các mục tiêu chính sách. Thông thường có quá nhiều mục
tiêu được đặt ra cho chính sách tỷ giá, trong khi đó các công cụ thực thi
chính sách và dư địa thực hiện chính sách lại khá hạn hẹp. Việc giảm
giá đồng nội tệ có thể thúc đẩy xuất khẩu và cải thiện cán cân thanh
toán, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong những điều kiện nhất định
(trong kinh tế học một trong những điều kiện đó là điều kiện MarshallLerner khi tổng độ co giãn của xuất khẩu và nhập khẩu với giá cả phải
lớn hơn 1). Thêm vào đó, ngay cả khi xuất khẩu được cải thiện do tác
động của tỷ giá thì mức độ tác động đó cũng rất

1

khác nhau giữa các sản phẩm và theo thời gian. Các nghiên cứu cũng chỉ
ra rằng giữa mục tiêu ổn định tỷ giá thực dựa trên tiêu dùng và mục tiêu
điều chỉnh điều kiện thương mại đôi khi mâu thuẫn do tác động của tỷ
giá đến các mức giá cả của hàng tiêu dùng và hàng dành cho sản xuất là
khác nhau. Điều đó cũng chỉ ra rằng tác động của tỷ giá đến lạm phát là
không hề đơn giản. Trong một nền kinh tế mở, tỷ giá thực ảnh hưởng
đến giá cả tương đối giữa các hàng hóa sản xuất trong nước và mặt hàng
nhập khẩu. Việc thay đổi giá cả tương đối này dẫn đến sự thay đổi về
nhu cầu đối với từng loại hàng hóa đó, từ đó dẫn đến thay đổi tổng cầu
và tác động đến lạm phát. Tỷ giá có thể tác động trực tiếp đến lạm phát
do việc thay đổi giá cả tính bằng đồng bản địa của các mặt hàng nhập
khẩu và qua đó ảnh hưởng đến chỉ số giá cả.
Tất cả những điều nói trên hàm ý rằng bất kỳ một chương trình
kiểm soát lạm phát nào trong ngắn hạn cũng phải kiểm soát độn...
L I NÓI ĐU

 ! "#$%&'
()*+,- ./-012 3456
 !   7
 8! 9(2.:6;<-()
=>! $?@7/7759pháp (
! *,(2(thực thi  ! :
7 . 12$A  /3B3C!
"6(D5-01)(;
/0*,3B3C .E$
F:G7 .;127.:1)
7H(I(7 )7 ! J
1&(2.:1)7 "
7 . - -    $F: () /     > ;
97  K:  $F*+  K
:*,L ! / K
 ()6*9 1& &<-$A=
 MJNO53;O()= 4
 /*J3=57;9
PI71)Q11R
%BB>"3;O()D-O(2 =-=
12@ST$F:()/5=3;O*,=6 
"! #E G;
Tỷ giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tỷ giá - Người đăng: Nguyễn Công Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tỷ giá 9 10 735