Ktl-icon-tai-lieu

tỷ số P/E và P/B

Được đăng lên bởi trang1993
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đối với các nhà đầu tư, P/B là công cụ giúp họ có thể tìm kiếm được các cổ phiếu có
giá thấp mà phần lớn thị trường bỏ qua. Nếu một doanh nghiệp đang bán cổ phần với
mức giá thấp hơn giá trị ghi sổ của nó (tức là có tỉ lệ P/B nhỏ hơn 1), khi đó có hai
trường hợp sẽ xảy ra: hoặc là thị trường đang nghĩ rằng giá trị tài sản của công ty đã bị
thổi phồng quá mức hoặc là thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp.
Nếu như điều đầu tiên xảy ra, các nhà đầu tư nên tránh xa các cổ phiếu này bởi vì giá
trị tài sản của công ty sẽ nhanh chóng được thị trường điều chỉnh về đúng giá trị thật.
Còn nếu điều thứ hai đúng thì có khả năng là lãnh đạo mới của công ty hoặc các điều
kiện kinh doanh mới sẽ đem lại những triển vọng kinh doanh cho công ty, tạo dòng thu
nhập dương và tăng lợi nhuận cho các cổ đông. Ngược lại, nếu một công ty có giá thị
trường của cổ phiếu cao hơn giá trị ghi sổ thì đây thường là dấu hiệu cho thấy công ty
làm ăn khá tốt, thu nhập trên tài sản cao.
Chỉ số P/B chỉ thực sự có ích khi bạn xem xét các doanh nghiệp có mức độ tập trung
vốn cao hoặc các công ty tài chính bởi giá trị tài sản của các công ty này tương đối lớn.
Vì công tác kế toán phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn ngặt nghèo, giá trị ghi sổ của
tài sản hoàn toàn không tính tới các tài sản vô hình như thương hiệu, nhãn hiệu, uy tín,
bằng sáng chế và các tài sản trí tuệ khác do công ty tạo ra. Giá trị ghi sổ không có ý
nghĩa nhiều lắm với các công ty dịch vụ vì họ giá trị tài sản hữu hình của họ không lớn.
Ví dụ: Microsoft là công ty mà phần lớn tài sản của công ty này là tài sản trí tuệ, các
bản quyền phần mềm chứ không phải là các tài sản hữu hình khác. Cổ phần của công
ty này chẳng mấy khi được bán với giá thấp hơn 10 lần giá trị ghi sổ của chúng.

Một tỷ lệ P/E thấp cũng không nhất thiết là công ty đó bị định giá thấp. Thay vào đó,
điều này có nghĩa là thị trường đang tin rằng công ty có thể sẽ gặp khó khăn trong
tương lai gần. Giá cổ phiếu giảm thường do tác động của một số nguyên nhân nào đó.
Có thể là do công ty đã cảnh báo rằng lợi nhuận ròng thu được sẽ thấp hơn kỳ vọng.
Điều này sẽ không được phản ánh trong hệ số P/E cho đến khi thông tin về lợi nhuận
ròng thật sự được đưa ra, trong suốt thời gian đó thì công ty có thể bị đánh giá thấp
hơn giá trị thực.
Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến tốc độ tăng
cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên người đầu tư thoả
mãn với tỷ suất vốn hoá thị trường thấp; dự đoán công ty có tốc độ tăng
trưởng tr...
Đối với các nhà đầu tư, P/B là công cụ giúp họ có thể tìm kiếm được các cổ phiếu có
giá thấp mà phần lớn thị trường bỏ qua. Nếu một doanh nghiệp đang bán cổ phần với
mức giá thấp hơn giá trị ghi sổ của nó (tức là có tỉ lệ P/B nhỏ hơn 1), khi đó có hai
trường hợp sẽ xảy ra: hoặc là thị trường đang nghĩ rằng giá trị tài sản của công ty đã bị
thổi phồng quá mức hoặc là thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp.
Nếu như điều đầu tiên xảy ra, các nhà đầu tư nên tránh xa các cổ phiếu này bởi vì giá
trị tài sản của công ty sẽ nhanh chóng được thị trường điều chỉnh về đúng giá trị thật.
Còn nếu điều thứ hai đúng thì có khả năng là lãnh đạo mới của công ty hoặc các điều
kiện kinh doanh mới sẽ đem lại những triển vọng kinh doanh cho công ty, tạo dòng thu
nhập dương và tăng lợi nhuận cho các cổ đông. Ngược lại, nếu một công ty có giá thị
trường của cổ phiếu cao hơn giá trị ghi sổ thì đây thường là dấu hiệu cho thấy công ty
làm ăn khá tốt, thu nhập trên tài sản cao.
Chỉ số P/B chỉ thực sự có ích khi bạn xem xét các doanh nghiệp có mức độ tập trung
vốn cao hoặc các công ty tài chính bởi giá trị tài sản của các công ty này tương đối lớn.
Vì công tác kế toán phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn ngặt nghèo, giá trị ghi sổ của
tài sản hoàn toàn không tính tới các tài sản vô hình như thương hiệu, nhãn hiệu, uy tín,
bằng sáng chế và các tài sản trí tuệ khác do công ty tạo ra. Giá trị ghi sổ không có ý
nghĩa nhiều lắm với các công ty dịch vụ vì họ giá trị tài sản hữu hình của họ không lớn.
Ví dụ: Microsoft là công ty mà phần lớn tài sản của công ty này là tài sản trí tuệ, các
bản quyền phần mềm chứ không phải là các tài sản hữu hình khác. Cổ phần của công
ty này chẳng mấy khi được bán với giá thấp hơn 10 lần giá trị ghi sổ của chúng.
Một tỷ lệ P/E thấp cũng không nhất thiết là công ty đó bị định giá thấp. Thay vào đó,
điều này có nghĩa là thị trường đang tin rằng công ty có thể sẽ gặp khó khăn trong
tương lai gần. Giá cổ phiếu giảm thường do tác động của một số nguyên nhân nào đó.
Có thể là do công ty đã cảnh báo rằng lợi nhuận ròng thu được sẽ thấp hơn kỳ vọng.
Điều này sẽ không được phản ánh trong hệ số P/E cho đến khi thông tin về lợi nhuận
ròng thật sự được đưa ra, trong suốt thời gian đó thì công ty có thể bị đánh giá thấp
hơn giá trị thực.
N u h s P/E cao thì i u ó có ngh a là ng i u t d ki n t c t ng ế đ đ ĩ ườ đầ ư ế độ ă
c t c cao trong t ng lai; c phi u có r i ro th p nên ng i u t tho ươ ế ườ đầ ư
mãn v i t su t v n hoá th tr ng th p; d oán công ty có t c t ng ườ đ độ ă
tr ng trung bình và s tr c t c cao. H s P/E r t có ích cho vi c nh giáưở đị
c phi u. Gi s ng i u t có c phi u XYZ không c giao d ch sôi ng ế ườ đ ư ế đượ độ
trên th tr ng, v y c phi u ó có giá bao nhiêu là h p lý? Chúng ta ch c n ườ ế đ
nhìn vào h s P/E c công b i v i nhóm các lo i c phi u t ng t v i đượ đố ế ươ
c phi u XYZ, sau ó nhân thu nh p c a công ty v i h s P/E s cho chúng ế đ
ta giá c a lo i c phi u XYZ ế .
tỷ số P/E và P/B - Trang 2
tỷ số P/E và P/B - Người đăng: trang1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tỷ số P/E và P/B 9 10 24