Ktl-icon-tai-lieu

TỶ SUẤT SINH LỜI

Được đăng lên bởi Bảo Nhi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4

Rủi ro và tỷ suất sinh lời

An

I. Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh lời
1. Khái niệm rủi ro
- Rủi ro là sự bất trắc xảy ra đối với biến cố không mong đợi
- Rủi ro là tác động bất lợi xảy ra trong tương lai ngoài ý muốn và dự báo của
con người.
- Khái niệm trên góc độ tài chính: Rủi ro là sự sai lệch của tỷ suất lợi nhuận
thực tế so với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng; những khoản đầu tư nào có khả
năng có sự sai lệch càng lớn được xem như có rủi ro lớn hơn.
- Các loại rủi ro:
* Rủi ro hệ thống: là loại rủi ro tác động đến toàn bộ hoặc hầu hết các tài
sản doanh nghiệp, hay còn gọi là rủi ro thị trường.
* Rủi ro không có hệ thống: là rủi ro chỉ tác động đến một hoặc một nhóm
tài sản doanh nghiệp cụ thể nào đó, hay còn gọi là rủi ro đơn nhất.

I. Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh lời
2. Tỷ suất sinh lời
- Tỷ suất sinh lời của một tài sản được đo lường bằng
cách chia tổng các khoản thu nhập so với vốn đầu tư.
Thu nhập
r = --------------------Vốn đầu tư
- Đối với khoản đầu tư vào một chứng khoán
Ct + Pt – P0
r = -------------------P0

II. Đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư
1. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của khoản đầu tư
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng (%) là giá trị trung bình tính
theo phương pháp bình quân gia quyền của tỷ suất
sinh lời có thể xảy ra trong các tình huống.
n

r  p i ri
i 1

II. Đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư
2. Đo lường mức độ rủi ro của khoản đầu tư
* Phân phối xác suất

- Phân phối xác suất là mô hình liên kết xác suất và tỷ suất dinh
lời của các tình huống. Để đánh giá rủi ro người ta sử dụng phân
phối xác suất với hai tham số là phương sai và độ lệch chuẩn.
xác suất (%)

xác suất (%)

50

50

25

25

13

15

17

Tỷ suất sinh lời (%)

7

15

23

Tỷ suất sinh lời (%)

II. Đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư
* Phương sai
Phương sai của tỷ suất sinh
lời là trung bình các bình
phương chênh lệch giữa tỷ
suất sinh lời thực tế và tỷ
suất sinh lời kỳ vọng của
nhà đầu tư.

2

n

2

  (ri  r ) pi
i 1

II. Đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư
* Độ lệch chuẩn
n



 r  r 
i

2

pi

i 1

Thông

qua phương sai và độ lệch chuẩn ta có thể đánh giá được
mức độ rủi ro của khoản đầu tư.

II. Đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư
* Lưu ý: nếu hai chứng khoán có tỷ
suất sinh lời mong đợi khác nhau
thì phải tính hệ số phương sai. Hệ
số phương sai là thước đo rủi ro
trên mỗi đơn vị tỷ suất sinh lời kỳ
vọng.


CV 

r

Ví dụ: giả sử bạn đang xem xét để
lựa chọn chứng khoán có ít rủi ro
nhất trong 2 chứng khoán A và B,
thông tin ...
An
R i ro v t su t sinh l i à
Chương 4
TỶ SUẤT SINH LỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỶ SUẤT SINH LỜI - Người đăng: Bảo Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TỶ SUẤT SINH LỜI 9 10 270